Przykłady interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure Database for MariaDBAzure CLI samples for Azure Database for MariaDB

Poniższa tabela zawiera linki do przykładowych skryptów interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure Database for MariaDB.The following table includes links to sample Azure CLI scripts for Azure Database for MariaDB.

Tworzenie serweraCreate a server
Tworzenie reguły zapory i serweraCreate a server and firewall rule Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który tworzy jeden serwer usługi Azure Database for MariaDB i konfiguruje regułę zapory na poziomie serwera.Azure CLI script that creates a single Azure Database for MariaDB server and configures a server-level firewall rule.
Skalowanie serweraScale a server
Skalowanie serweraScale a server Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który skaluje jeden serwer usługi Azure Database for MariaDB w górę lub w dół, aby spełnić zmieniające się potrzeby związane z wydajnością.Azure CLI script that scales a single Azure Database for MariaDB server up or down to allow for changing performance needs.
Zmiana konfiguracji serweraChange server configurations
Zmiana konfiguracji serweraChange server configurations Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który zmienia konfiguracje jednego serwera usługi Azure Database for MariaDB.Azure CLI script that change configurations of a single Azure Database for MariaDB server.
Przywracanie serweraRestore a server
Przywracanie serweraRestore a server Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który przywraca jeden serwer usługi Azure Database for MariaDB do wcześniejszego punktu w czasie.Azure CLI script that restores a single Azure Database for MariaDB server to a previous point in time.
Manipulowanie za pomocą dzienników serweraManipulate with server logs
Włączanie i pobieranie dzienników serweraEnable and download server logs Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który włącza i pobiera dzienniki jednego serwera usługi Azure Database for MariaDB.Azure CLI script that enables and downloads server logs of a single Azure Database for MariaDB server.