Omówienie usługi Azure Media ServicesAzure Media Services overview

Microsoft Azure Media Services to oparta na chmurze rozszerzona platforma, która umożliwia deweloperom tworzenie skalowalnych aplikacji do dostarczania multimediów i zarządzania nimi.Microsoft Azure Media Services is an extensible cloud-based platform that enables developers to build scalable media management and delivery applications. Usługi Media Services są oparte na interfejsach API REST, które umożliwiają bezpieczne przekazywanie, przechowywanie, kodowanie i tworzenie pakietów zawartości wideo lub audio na potrzeby transmisji strumieniowej na żądanie i na żywo do różnych klientów (np. odbiorników TV, komputerów i urządzeń przenośnych).Media Services is based on REST APIs that enable you to securely upload, store, encode, and package video or audio content for both on-demand and live streaming delivery to various clients (for example, TV, PC, and mobile devices).

Korzystając wyłącznie z usługi Media Services, można tworzyć kompleksowe przepływy pracy.You can build end-to-end workflows using entirely Media Services. W przypadku niektórych części przepływu pracy można użyć składników innych firm.You can also choose to use third-party components for some parts of your workflow. Na przykład kodowanie można wykonać przy użyciu kodera innego producenta.For example, encode using a third-party encoder. Natomiast przekazywanie, zabezpieczanie, tworzenie pakietów i dostarczanie można realizować za pomocą usługi Media Services.Then, upload, protect, package, deliver using Media Services.

Możliwe jest przesyłanie strumieniowe zawartości na żywo lub dostarczanie zawartości na żądanie.You can choose to stream your content live or deliver content on-demand. Temat zawiera także linki do innych powiązanych tematów.The topic also links to other relevant topics.

Ścieżki szkoleniowe dotyczące usługi Media ServicesMedia Services learning paths

Ścieżki szkoleniowe dotyczące usługi AMS można zobaczyć tutaj:You can view AMS learning paths here:

Wymagania wstępnePrerequisites

Do rozpoczęcia korzystania z usługi Azure Media Services potrzebne są:To start using Azure Media Services, you should have the following:

Zestawy SDK i narzędziaSDKs and tools

W celu tworzenia rozwiązań Media Services można użyć następujących elementów:To build Media Services solutions, you can use:

Uwaga

Aby uzyskać najnowszą wersję zestawu SDK języka Java i zacząć programować w języku Java, zobacz Rozpoczynanie korzystania z zestawu SDK klienta Java dla usług Azure Media Services.To get the latest version of Java SDK and get started developing with Java, see Get started with the Java client SDK for Media Services.
Aby pobrać najnowszy zestaw SDK języka PHP dla usługi Media Services, poszukaj wersji 0.5.7 pakietu Microsoft/WindowAzure w repozytorium Packagist.To download the latest PHP SDK for Media Services, look for version 0.5.7 of the Microsoft/WindowAzure package in the Packagist repository.

Przykłady koduCode samples

Wiele przykładów kodu możesz znaleźć w galerii Przykłady kodu platformy Azure: Przykłady kodu usługi Azure Media Services.Find multiple code samples in the Azure Code Samples gallery: Azure Media Services code samples.

PojęciaConcepts

Pojęcia związane z usługą Azure Media Services zostały przedstawione w temacie Pojęcia.For Azure Media Services concepts, see Concepts.

Obsługiwane scenariusze i dostępność usługi Media Services w centrach danychSupported scenarios and availability of Media Services across data centers

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Scenariusze oraz dostępność funkcji i usług AMS w centrach danych.For detailed information, see AMS scenarios and availability of features and services across data centers.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)Service Level Agreement (SLA)

  • W przypadku usługi Media Services Encoding gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.For Media Services Encoding, we guarantee 99.9% availability of REST API transactions.
  • W zakresie przesyłania strumieniowego zapewniamy pomyślną obsługę żądań z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej w przypadku zakupu standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego lub punktu końcowego przesyłania strumieniowego Premium.For Streaming, we will successfully service requests with a 99.9% availability guarantee for existing media content when a standard or premium streaming endpoint is purchased.
  • W odniesieniu do kanałów na żywo gwarantujemy, że uruchomione kanały będą utrzymywać łączność zewnętrzną przez co najmniej 99,9% czasu.For Live Channels, we guarantee that running Channels will have external connectivity at least 99.9% of the time.
  • W usłudze Content Protection gwarantujemy pomyślną realizację żądań kluczy przez co najmniej 99,9% czasu.For Content Protection, we guarantee that we will successfully fulfill key requests at least 99.9% of the time.
  • Dla odniesieniu do indeksatora zapewniamy pomyślną realizację żądań zadań indeksatora przetwarzanych przez jednostkę zarezerwowaną do celów związanych z kodowaniem przez 99,9% czasu.For Indexer, we will successfully service Indexer Task requests processed with an Encoding Reserved Unit 99.9% of the time.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Umowy dotyczące poziomu usług platformy Microsoft Azure.For more information, see Microsoft Azure SLA.

Aby uzyskać informacje na temat dostępności w centrach danych, zobacz sekcję Dostępność.For information about availability in datacenters, see the Availability section.

Pomoc technicznaSupport

Pomoc techniczna platformy Azure zapewnia opcje wsparcia technicznego dla platformy Azure, w tym dla usługi Media Services.Azure Support provides support options for Azure, including Media Services.

Przekazywanie opiniiProvide feedback

Skorzystaj z forum User Voice, aby przekazać opinie i sugestie dotyczące sposobów usprawnienia usługi Azure Media Services.Use the User Voice forum to provide feedback and make suggestions on how to improve Azure Media Services. Możesz także przejść bezpośrednio do jednej z następujących kategorii:You also can go directly to one of the following categories: