Dostosowywanie modeli zawartości w Video IndexerCustomizing content models in Video Indexer

Video Indexer umożliwia dostosowanie niektórych modeli w celu dostosowania ich do określonego przypadku użycia.Video Indexer allows you to customize some of its models to be adapted to your specific use case. Modele te obejmują marki, Języki osobę.These models include brands, language, and person. Można łatwo dostosować te modele przy użyciu witryny sieci Web Video Indexer lub interfejsu API.You can easily customize these models using the Video Indexer website or API.

Ten artykuł zawiera łącza do artykułów, które wyjaśniają zalety poszczególnych typów dostosowań.This article gives links to articles that explain the benefits of each type of customization. Artykuł zawiera również linki do przewodników, które pokazują, jak można zaimplementować dostosowanie poszczególnych modeli.The article also links to how-to guides that show how you can implement the customization of each model.

Znaki animowaneAnimated characters

Model marekBrands model

Model językowyLanguage model

Model osobyPerson model

Następne krokiNext steps

Omówienie usługi Video IndexerVideo Indexer overview