Co to jest pakiet Operations Management Suite (OMS)?What is Operations Management Suite (OMS)?

Ten artykuł zawiera wprowadzenie do pakietu Operations Management Suite (OMS), łącznie z krótkim omówieniem korzyści biznesowych związanych z korzystaniem z tego pakietu, zawartych w nim usług i rozwiązań do zarządzania oraz ofert obejmujących różne usługi i rozwiązania.This article provides an introduction to Operations Management Suite (OMS) including a brief overview of the business value it provides, the services and management solutions it includes, and the offerings that package together different services and solutions. Dołączono linki do szczegółowej dokumentacji dotyczące wdrażania i używania poszczególnych usług oraz rozwiązań.Links are included to the detailed documentation on deploying and using each service and solution.

Ze środowiska lokalnego do chmuryFrom on-premises to the cloud

Firma Microsoft od dawna oferuje produkty do zarządzania środowiskami w przedsiębiorstwiach.Microsoft has long been providing products for managing enterprise environments. W 2007 r. wiele produktów dołączono do produktów do zarządzania wchodzących w skład pakietu System Center.Multiple products were consolidated into the System Center suite of management products in 2007. Dotyczyło to też programów Configuration Manager (oferuje on takie funkcje jak dystrybucja i spis oprogramowania), Operations Manager (umożliwia proaktywne monitorowanie systemów i aplikacji), Orchestrator (udostępnia elementy runbook w celu zautomatyzowania procesów ręcznych) oraz Data Protection Manager, który umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie kluczowych danych.This included Configuration Manager which provides such features as software distribution and inventory, Operations Manager which provides proactive monitoring of systems and applications, Orchestrator which includes runbooks to automate manual processes, and Data Protection Manager for backup and recovery of critical data.

Wraz z coraz większą liczbą zasobów obliczeniowych przenoszonych do chmury produkty programu System Center oferowały coraz więcej funkcji związanych z chmurą, takich jak zasoby zarządzania programów Operations Manager i Orchestrator na platformie Azure.With more computing resources moving to the cloud, System Center products gained more cloud features such as Operations Manager and Orchestrator managing resources in Azure. Jednak nadal zasadniczo były to rozwiązania lokalne i wymagały znaczących inwestycji związanych z wdrożeniem i utrzymaniem lokalnego środowiska zarządzania.They were still fundamentally designed as on-premises solutions though and require a significant investment in deploying and maintaining on-premises management environment. Konieczne było wprowadzenie nowych rozwiązań, które w pełni wykorzystają możliwości chmury i zapewnią obsługę aplikacji tworzonych w przyszłości.To completely leverage the cloud and support future applications, a new approach to management was required.

Wprowadzenie do pakietu Operations Management SuiteIntroducing Operations Management Suite

Pakiet Operations Management Suite (OMS) to zbiór usług zarządzania zaprojektowanych od podstaw w chmurze.Operations Management Suite (also known as OMS) is a collection of management services that were designed in the cloud from the start. Składniki pakietu OMS są w pełni hostowane na platformie Azure, dzięki czemu nie trzeba wdrażać zasobów lokalnych ani zarządzać nimi.Rather than deploying and managing on-premises resources, OMS components are entirely hosted in Azure. Konfiguracja jest ograniczona do minimalnego zakresu, a pracę można rozpocząć dosłownie w ciągu kilku minut.Configuration is minimal, and you can be up and running literally in a matter of minutes.

 • Minimalne koszt i złożoność wdrożenia.Minimal cost and complexity of deployment. Wszystkie składniki i dane pakietu OMS są przechowywane na platformie Azure, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę bez konieczności stosowania złożonych składników lokalnych i inwestowania w nie.Because all of the components and data for OMS are stored in Azure, you can be up and running in a short time without the complexity and investment in on-premises components.
 • Skalowanie do poziomu chmury.Scale to cloud levels. Nie musisz martwić się o płatności za zasoby obliczeniowe, których nie potrzebujesz, ani o zbyt małą ilość przestrzeni dyskowej, ponieważ dzięki chmurze możesz płacić tylko za rzeczywiste użycie i dowolnie skalować obciążenie.You don't have to worry about paying for compute resources that you don't need or about running out of storage space since the cloud allows you to pay only for what you actually use and will readily scale to any load you require. Spróbuj zacząć od zarządzania kilkoma zasobami, a następnie skaluj je w górę w całym środowisku.You can start by managing a few resources to get started and then scale up to your entire environment.
 • Korzystaj z najnowszych funkcji.Take advantage of the latest features. Do pakietu OMS są stale dodawane nowe funkcje, a jego istniejące funkcje są nieustannie aktualizowane.Features in OMS services are continuously being added and updated. Masz stały dostęp do najnowszych funkcji bez konieczności wdrażania aktualizacji.You constantly have access to the latest features without any requirement to deploy updates.
 • Zintegrowane usługi.Integrated services. Każda usługa pakietu OMS z osobna oferuje duże korzyści, a wspólnie umożliwiają realizowanie złożonych scenariuszy z zakresu zarządzania.While each of the OMS services provide significant value on their own, they can work together to solve complex management scenarios. Na przykład element runbook w usłudze Azure Automation może przeprowadzić proces przechodzenia w tryb failover w usłudze Azure Site Recovery, a następnie zarejestrować informacje w usłudze Log Analytics i wygenerować alert.For example, a runbook in Azure Automation might drive a failover process with Azure Site Recovery and then log information to Log Analytics to generate an alert.
 • Globalna wiedza.Global knowledge. Rozwiązania do zarządzania w ramach pakietu OMS mają stały dostęp do najnowszych informacji.Management solutions in OMS continuously have access to the latest information. Na przykład rozwiązanie Zabezpieczenia i inspekcja może przeprowadzić analizę zagrożeń, korzystając z najnowszych informacji o zagrożeniach wykrytych na całym świecie.The Security and Audit solution for example, can perform a threat analysis using the latest threats being detected around the world.
 • Dostęp z dowolnego miejsca.Access from anywhere. Możesz uzyskiwać dostęp do środowiska zarządzania z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki.Access your management environment from anywhere you have a browser. Zainstaluj aplikację OMS na smartfonie, aby uzyskać dostęp do danych monitorowania.Install the OMS app on your smartphone for ready access to your monitoring data.

Czy jest to rozwiązanie tylko dla chmury?Is it just for the cloud?

Usługi pakietu OMS działają w chmurze, ale to nie oznacza, że nie mogą efektywnie zarządzać środowiskiem lokalnym.Just because OMS services run in the cloud doesn't mean that they can't effectively manage your on-premises environment. Jeśli umieścisz agenta na dowolnym komputerze z systemem Windows lub Linux w centrum danych, będzie on wysyłać dane do usługi Log Analytics w celu ich przeanalizowania wraz ze wszystkimi pozostałymi danymi zebranymi z chmury lub usług lokalnych.Put an agent on any Windows or Linux computer in your data center, and it will send data to Log Analytics where it can be analyzed along with all other data collected from cloud or on-premises services. Usługi Azure Backup i Azure Site Recovery pozwalają używać chmury na potrzeby kopii zapasowych i wysokiej dostępności zasobów lokalnych.Use Azure Backup and Azure Site Recovery to leverage the cloud for backup and high availability for on-premises resources.
Elementy runbook w chmurze zwykle nie mają dostępu do zasobów lokalnych, ale możesz też zainstalować na komputerach agenta, który będzie hostować elementy runbook w centrum danych.Runbooks in the cloud can't typically access your on-premises resources, but you can install an agent on one or more computers too that will host runbooks in your data center. Po uruchomieniu elementu runbook wystarczy określić, czy ma on działać w chmurze czy w lokalnym procesie roboczym.When you start a runbook, you simply specify whether you want it to run in the cloud or on a local worker.

Zarządzanie hybrydowe za pomocą programu System CenterHybrid management with System Center

Jeśli masz istniejącą instalację programu System Center, możesz zintegrować te składniki z usługami pakietu OMS, wykorzystując zalety poszczególnych produktów w celu utworzenia rozwiązania hybrydowego dla środowiska lokalnego i środowiska w chmurze.If you have an existing installation of System Center, you can integrate these components with OMS services to provide a hybrid solution for both your on-premises and cloud environments leveraging the relative specialties of each product. Połącz grupę zarządzania programu Operations Manager z usługą Log Analytics, aby móc analizować zarządzanych agentów w chmurze.Connect your existing Operations Manager management group to Log Analytics to analyze managed agents in the cloud. Możesz w niezmieniony sposób wykonywać kopie zapasowe danych w chmurze za pomocą programu Data Protection Manager.Use your existing backup process with Data Protection Manager to backup your data to the cloud.

Usługi pakietu OMSOMS services

Podstawowe funkcje pakietu OMS są oferowane jako zbiór usług działających na platformie Azure.The core functionality of OMS is provided by a set of services that run in Azure. Każda usługa udostępnia określoną funkcję zarządzania. Możesz łączyć usługi, aby realizować różne scenariusze zarządzania.Each service provides a specific management function, and you can combine services to achieve different management scenarios.

UsługaService OpisDescription
Log Analytics Log AnalyticsLog Analytics Monitorowanie i analizowanie dostępności oraz wydajności różnych zasobów, łącznie z maszynami fizycznymi i wirtualnymi.Monitor and analyze the availability and performance of different resources including physical and virtual machines.
Azure Automation AutomatyzacjaAutomation Automatyzowanie procesów ręcznych oraz wymuszanie konfiguracji maszyn fizycznych i wirtualnych.Automate manual processes and enforce configurations for physical and virtual machines.
Azure Backup Tworzenie kopii zapasowychBackup Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie kluczowych danych.Backup and restore critical data.
Azure Site Recovery Site RecoverySite Recovery Zapewnianie wysokiej dostępności kluczowych aplikacji.Provide high availability for critical applications.

Log AnalyticsLog Analytics

Usługa Log Analytics umożliwia monitorowanie pakietu OMS przez zbieranie danych z zarządzanych zasobów w centralnym repozytorium.Log Analytics provides monitoring services for OMS by collecting data from managed resources into a central repository. Te dane mogą obejmować zdarzenia, dane wydajności i niestandardowe dane dostarczane przez interfejs API.This data could include events, performance data, or custom data provided through the API. Zebrane dane są dostępne na potrzeby alertów, analizy i eksportu.Once collected, the data is available for alerting, analysis, and export. Ta metoda umożliwia konsolidowanie danych z różnych źródeł, dzięki czemu można połączyć dane z usług platformy Azure z istniejącym środowiskiem lokalnym.This method allows you to consolidate data from a variety of sources so you can combine data from your Azure services with your existing on-premises environment. Ponadto wprowadza wyraźny podział między zbieraniem danych a akcjami wykonanymi na tych danych, tak aby wszystkie akcje były dostępne dla wszystkich typów danych.It also clearly separates the collection of the data from the action taken on that data so that all actions are available to all kinds of data.

Omówienie usługi Log Analytics

Zbieranie danychCollecting data

Istnieje wiele sposobów przekazywania danych do repozytorium na potrzeby analizy w usłudze Log Analytics.There are a variety of ways that you can get data into the repository for Log Analytics to analyze.

 • Maszyny wirtualne i komputery z systemem Windows lub Linux.Windows or Linux computers and virtual machines. Zainstaluj program Microsoft Monitoring Agent na maszynach wirtualnych lub komputerach z systemami Windows i Linux, z których mają być zbierane dane.You install the Microsoft Monitoring Agent on Windows and Linux computers or virtual machines that you want to collect data from. Agent automatycznie pobierze dane z konfiguracji usługi Log Analytics, w której określono zdarzenia i dane wydajności do zebrania.The agent will automatically download from Log Analytics configuration that defines events and performance data to collect. Możesz łatwo zainstalować agenta na maszynach wirtualnych działających na platformie Azure za pomocą witryny Azure Portal.You can easily install the agent on virtual machines running in Azure using the Azure portal. Jeśli masz istniejące środowisko programu Operations Manager, możesz połączyć grupę zarządzania z usługą Log Analytics i automatycznie zacząć zbierać dane ze wszystkich istniejących agentów.If you have an existing Operations Manager environment, you can connect the management group to Log Analytics and automatically start collecting data from all existing agents.
 • Usługi platformy Azure.Azure services. Usługa Log Analytics zbiera dane telemetryczne z usług diagnostyki i monitorowania platformy Azure, a następnie zapisuje je w repozytorium, aby umożliwić monitorowanie zasobów platformy Azure.Log Analytics collects telemetry from Azure Diagnostics and Azure Monitoring into the repository so that you can monitor Azure resources.
 • Interfejs API modułu zbierającego dane.Data Collector API. Usługa Log Analytics zawiera interfejs API REST umożliwiający wypełnianie danych z dowolnego klienta.Log Analytics has a REST API for populating data from any client. Pozwala to zbierać dane z aplikacji innych firm lub Implementować niestandardowe scenariusze zarządzania.This allows you to collect data from third party applications or implement custom management scenarios. Częstym rozwiązaniem jest zbieranie danych za pomocą elementu runbook w usłudze Azure Automation, a następnie zapisywanie danych w repozytorium za pomocą interfejsu API modułu zbierającego dane.A common method is to use a runbook in Azure Automation to collect data and then use the Data Collector API to write it to the repository.

Raportowanie i analizowanie danychReporting and analyzing data

Usługa Log Analytics obejmuje zaawansowany język zapytań umożliwiający wyodrębnianie danych przechowywanych w repozytorium.Log Analytics includes a powerful query language to extract data stored in the repository. Dane ze wszystkich źródeł są przechowywane jako rekordy, dlatego można przeanalizować dane z wielu źródeł w ramach jednego zapytania.Since data from all sources are stored as records, you can analyze data from multiple sources in a single query.

Oprócz analizy ad hoc usługa Log Analytics oferuje wiele metod raportowania i analizowania danych z zapytań.In addition to ad hoc analysis, Log Analytics provides multiple ways to report and analyze data from a query.

 • Widoki i pulpity nawigacyjne.Views and dashboards. Widoki i pulpity nawigacyjne pozwalają wizualnie przedstawić wyniki zapytania w portalu.Views and dashboards visualize the results of a query in the portal. Rozwiązania do zarządzania zwykle zawierają widoki, które umożliwiają analizowanie własnych danych.Management solutions will typically include views that analyze the data from the solution. Możesz też tworzyć własne widoki niestandardowe na potrzeby analizowania danych i udostępniania ich w portalu niestandardowym.You can also create your own custom views to analyze data and make it readily available in your custom portal.
 • Eksportowanie.Export. Możesz wyeksportować wyniki dowolnego zapytania, aby przeanalizować je poza usługą Log Analytics.You have the option to export the results of any query so that you can analyze it outside of Log Analytics. Możesz nawet zaplanować regularne eksportowanie do usługi Power BI, która oferuje zaawansowane funkcje wizualizacji i analizy.You can even schedule a regular export to Power BI which provides significant visualization and analysis capabilities.
 • Interfejs API funkcji przeszukiwania dzienników.Log Search API. Usługa Log Analytics zawiera interfejs API REST umożliwiający zbieranie danych z dowolnego klienta.Log Analytics has a REST API for collecting data from any client. Pozwala to programowo pracować z danymi zbieranymi w repozytorium i uzyskiwać do nich dostęp z innego narzędzia do monitorowania.This allows you to programmatically work with data collected in the repository or access it from another monitoring tool.

Generowanie alertówAlerting

Usługa Log Analytics może proaktywnie generować alerty lub podejmować działania naprawcze po wykryciu problemu.Log Analytics can proactively alert you or take corrective action when it detects an issue. Tak jak w przypadku wszystkich pozostałych funkcji analizy w usłudze Log Analytics jest używane przeszukiwanie dzienników.Like all other analysis in Log Analytics, this is done with a log search. To wyszukiwanie jest przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w przypadku zgodności wyników z określonymi kryteriami jest tworzony alert.This search runs on a regular schedule, and an alert is created if the results match particular criteria.

Alerty usługi Log Analytics

Poniżej przedstawiono inne możliwe działania alertów oprócz utworzenia rekordu alertu w repozytorium usługi Log Analytics.In addition to creating an alert record in the Log Analytics repository, alerts can take the following actions.

 • E-mail.Email. Wysyłanie wiadomości e-mail w celu proaktywnego powiadamiania o wykrytych problemach.Send an email to proactively notify you of a detected issue.
 • Runbook.Runbook. Alert w usłudze Log Analytics może uruchomić element runbook w usłudze Azure Automation.An alert in Log Analytics can start a runbook in Azure Automation. Zwykle ma to na celu próbę rozwiązania wykrytego problemu.This is typically done to attempt to correct the detected issue. Element runbook może zostać uruchomiony w chmurze w przypadku problemu na platformie Azure lub w innej chmurze albo może zostać uruchomiony na agencie lokalnym w przypadku problemu na maszynie fizycznej lub wirtualnej.The runbook can be started in the cloud in the case of an issue in Azure or another cloud, or it could be started on a local agent for an issue on a physical or virtual machine.
 • Webhook.Webhook. Alert może uruchomić element webhook i przekazać do niego dane z wyników przeszukiwania dzienników.An alert can start a webhook and pass it data from the results of the log search. Umożliwia to integrację z usługami zewnętrznymi, takimi jak alternatywny systemu alertów, oraz pozwala próbować wykonywać działania naprawcze w przypadku zewnętrznej witryny sieci Web.This allows integration with external services such as an alternate alerting system, or it may attempt to take corrective action for an external web site.

Azure AutomationAzure Automation

Usługa Azure Automation umożliwia zautomatyzowanie procesów i zarządzanie konfiguracjami w pakiecie OMS.Azure Automation provides process automation and configuration management to OMS. Automatyzuje ona procesy ręczne oraz ułatwia wymuszanie konfiguracji komputerów fizycznych i wirtualnych.It automates manual processes and helps to enforce configurations for physical and virtual computers.

Automatyzacja procesówProcess Automation

Usługa Azure Automation umożliwia automatyzowanie procesów ręcznych przy użyciu elementów runbook opartych na skrypcie programu PowerShell lub przepływie pracy programu PowerShell.Azure Automation automates manual processes using runbooks which are based on PowerShell script or PowerShell workflow. Zawiera także zasoby pomocnicze dla elementów runbook, takie jak zmienne, które mogą być współużytkowane przez wiele elementów runbook, oraz poświadczenia i połączenia umożliwiające przechowywanie zaszyfrowanych informacji, które mogą być wymagane do uwierzytelnienia elementu runbook.It also includes assets supporting runbooks such as variables that can be shared between multiple runbooks and credentials and connections that allow you to store encrypted information that might be required for a runbook for authentication. Elementy runbook umożliwiają automatyzację procesów w innych usługach pakietu.Runbooks offer process automation for the other services in the suite. Dostęp do każdej z pozostałych usług jest możliwy za pomocą programu PowerShell lub interfejsu API REST, dlatego można tworzyć elementy runbook wykonujące takie działania jak zbieranie danych zarządzania w usłudze Log Analytics lub inicjowanie kopii zapasowej za pomocą usługi Azure Backup.Since each of the other services can be accessed with PowerShell or through a REST API, you can create runbooks to perform such functions as collecting management data in Log Analytics or initiating a backup with Azure Backup.

Uzyskiwanie dostępu do zasobówAccessing resources

Elementy runbook są oparte na programie PowerShell, dlatego mogą zarządzać każdym zasobem, do którego można uzyskiwać dostęp za pomocą poleceń cmdlet programu PowerShell.Since runbooks are based on PowerShell, they can manage any resource that can be accessed with PowerShell cmdlets. Załadowanie modułu na koncie usługi Automation powoduje udostępnienie go dla wszystkich elementów runbook na tym koncie.When you load a module into your Automation account, it becomes available to all runbooks in that account.

Gdy elementy runbook działają w chmurze, mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich zasobów w chmurze.When runbooks run in the cloud, they can access any resources accessible from the cloud. Mogą to być zasoby w ramach Twojej subskrypcji platformy Azure, w innej chmurze, takiej jak usługi Amazon Web Services (AWS), lub w usłudze dostępnej za pośrednictwem interfejsu API REST.This could be resources in your Azure subscription, in another cloud such as Amazon Web Services (AWS), or a service accessible through a REST API. Do działania elementów runbook w chmurze nie są wymagane żadne poświadczenia, ale mogą one używać elementów zawartości usługi Automation, takich jak poświadczenia, połączenia i certyfikaty, na potrzeby uwierzytelniania w zasobach, do których uzyskują dostęp.Runbooks in the cloud don't run under any credentials, but they can leverage Automation assets such as credentials, connections, and certificates to authenticate to resources they access.

Najprawdopodobniej zasoby w centrum danych nie są dostępne z poziomu elementu runbook działającego w chmurze.Resources in your data center most likely cannot be accessed from a runbook running in the cloud. Możesz zainstalować hybrydowe procesy robocze elementu runbook w centrum danych, aby uruchamiać elementy runbook wymagające dostępu do zasobów lokalnych.You can install one or more Hybrid Runbook Workers in your data center though to run runbooks that require access to local resources. Po uruchomieniu elementu runbook możesz określić, czy ma on działać w chmurze czy w określonym procesie roboczym.When you start a runbook, you specify whether it should run in the cloud or on a specific worker.

Elementy runbook usługi Azure Automation

Uruchamianie elementu runbookStarting a runbook

Elementy runbook mogą być uruchamiane na wiele sposobów, dzięki czemu mogą być dołączane do różnych scenariuszy zarządzania.Runbooks can be started through a number of methods so that they can be included in a variety of management scenarios.

 • Azure Portal.Azure Portal. Podobnie jak w przypadku innych usług platformy Azure usługą Azure Automation można zarządzać za pomocą witryny Azure Portal.Like other Azure services, Azure Automation can be managed from the Azure Portal. Oprócz uruchamiania elementów runbook można je importować i tworzyć własne elementy.In addition to starting runbooks, you can import them or author your own.
 • Planowanie.Scheduled. Możesz zaplanować uruchamianie elementów runbook w regularnych odstępach czasu.You can schedule runbooks to start at regular intervals. Pozwala to automatycznie regularnie powtarzać proces zarządzania lub zbierać dane do usługi Log Analytics.This allows you to automatically repeat a regular management process or collect data to Log Analytics.
 • Program PowerShell i interfejs API.PowerShell and API. Możesz uruchamiać elementy runbook i przekazywać do nich wymagane informacje o parametrach z polecenia cmdlet programu PowerShell lub interfejsu API REST usługi Azure Automation.You can start runbooks and pass them required parameter information from a PowerShell cmdlet or the Azure Automation REST API.
 • Webhook.Webhook. Element webhook można utworzyć dla każdego elementu runbook, który umożliwia uruchamianie z zewnętrznych aplikacji lub witryn sieci Web.A webhook can be created for any runbook that allows it to be started from external applications or web sites.
 • Alert usługi Log Analytics.Log Analytics Alert. Alert w usłudze Log Analytics może automatycznie uruchomić element runbook w celu podjęcia próby rozwiązania problemu wskazanego przez alert.An alert in Log Analytics can automatically start a runbook to attempt to correct the issue identified by the alert.

Zarządzanie konfiguracjąConfiguration Management

Konfiguracja żądanego stanu (DSC) programu PowerShell to platforma do zarządzania w programie Windows PowerShell, która umożliwia wdrażanie oraz wymuszanie konfiguracji maszyn fizycznych i wirtualnych.PowerShell Desired State Configuration (DSC) is a management platform in Windows PowerShell that allows you to deploy and enforce the configuration of physical and virtual machines. Usługa Azure Automation zarządza konfiguracjami DSC i udostępnia serwer ściągania w chmurze, z którego agenci mogą pobierać wymagane konfiguracje.Azure Automation manages DSC configurations and provides a pull server in the cloud that agents can access to retrieve required configurations.

Azure Automation DSC

Azure Backup i Azure Site RecoveryAzure Backup and Azure Site Recovery

Usługi Azure Backup i Azure Site Recovery ułatwiają zachowanie ciągłości działania oraz odzyskiwanie po awarii.Azure Backup and Azure Site Recovery contribute to business continuity and disaster recovery. Każda z nich oferuje funkcje, które ułatwiają zapewnienie dostępności aplikacji w przypadku przestojów i powrót do normalnego działania po przywróceniu systemów do trybu online.They each have features that help you to ensure that applications remain available when outages occur and return to normal operations when systems come back online. Obie te usługi ułatwiają osiąganie celów punktów odzyskiwania i celów czasu odzyskiwania zdefiniowanych dla organizacji.Both services contribute to the recovery point objectives (RPOs) and recovery time objectives (RTOs) defined for your organization. Cel punktu odzyskiwania definiuje limit, w ramach którego dane są niedostępne podczas przestoju, natomiast cel czasu odzyskiwania ogranicza czas, w którym usługa lub aplikacja jest niedostępna podczas przestoju.Your RPO defines the acceptable limit in which data isn't available during an outage, and the RTO limits the acceptable amount of time in which a service or app isn't available during an outage.

Azure BackupAzure Backup

Usługa Azure Backup umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie danych w pakiecie OMS.Azure Backup provides data backup and restore services for OMS. Chroni ona dane aplikacji i przechowuje je przez wiele lat bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek inwestycji kapitałowych i przy minimalnych kosztach operacyjnych.It protects your application data and retains it for years without any capital investment and with minimal operating costs. Poza tworzeniem kopii zapasowych z obciążeń aplikacji, takich jak SQL Server i SharePoint, może także tworzyć kopie zapasowe danych z fizycznych i wirtualnych serwerów z systemem Windows.It can backup data from physical and virtual Windows servers in addition to application workloads such as SQL Server and SharePoint. Może również być wykorzystywana przez program System Center Data Protection Manager (DPM) do replikacji chronionych danych na platformę Azure w celu uzyskania nadmiarowości i długoterminowego przechowywania.It can also be used by System Center Data Protection Manager (DPM) to replicate protected data to Azure for redundancy and long term storage.

Chronione dane w usłudze Azure Backup są przechowywane w magazynie kopii zapasowych, znajdującym się w określonym regionie geograficznym.Protected data in Azure Backup is stored in a backup vault located in a particular geographic region. Dane są replikowane w obrębie tego samego regionu, a następnie, w zależności od typu magazynu, mogą być również replikowane do innego regionu w celu osiągnięcia większej odporności.The data is replicated within the same region and, depending on the type of vault, may also be replicated to another region for further resiliency .

Usługa Azure Backup ma trzy podstawowe scenariusze.Azure Backup has three fundamental scenarios.

 • Maszyna z systemem Windows z agentem usługi Azure Backup.Windows machine with Azure Backup agent. Możesz wykonywać kopie zapasowe plików i folderów z dowolnego serwera lub klienta systemu Windows bezpośrednio w magazynie kopii zapasowych Azure.Backup files and folders from any Windows server or client directly to your Azure backup vault.

  Maszyna z systemem Windows z agentem usługi Azure BackupWindows machine with Azure Backup agent
 • System Center Data Protection Manager (DPM) lub Microsoft Azure Backup Server.System Center Data Protection Manager (DPM) or Microsoft Azure Backup Server. Program DPM i usługa Microsoft Azure Backup Server umożliwiają wykonywanie kopii zapasowych plików i folderów, a także obciążeń aplikacji, takich jak SQL i SharePoint, w magazynie lokalnym, a następnie replikowanie do magazynu kopii zapasowych Azure.Leverage DPM or Microsoft Azure Backup Server to backup files and folders in addition to application workloads such as SQL and SharePoint to local storage and then replicate to your Azure backup vault. Obsługuje maszyny wirtualne z systemem Windows lub Linux korzystające z funkcji Hyper-V lub oprogramowania VMware.Supports Windows and Linux virtual machines on Hyper-V or VMware.

  System Center Data Protection Manager (DPM) lub Microsoft Azure Backup ServerSystem Center Data Protection Manager (DPM) or Microsoft Azure Backup Server
 • Rozszerzenia maszyny wirtualnej platformy Azure.Azure Virtual Machine Extensions. Możesz wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux działających na platformie Azure w magazynie kopii zapasowych Azure.Backup Windows or Linux virtual machines in Azure to your Azure backup vault.

  Rozszerzenia maszyny wirtualnej platformy AzureAzure Virtual Machine Extensions

Azure Site RecoveryAzure Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery umożliwia zachowanie ciągłości działania przez organizowanie replikacji lokalnych maszyn wirtualnych i fizycznych do platformy Azure lub lokacji dodatkowej.Azure Site Recovery provides business continuity by orchestrating replication of on-premises virtual and physical machines to Azure, or to a secondary site. Jeśli lokacja podstawowa jest niedostępna, możesz przejść w tryb failover do lokalizacji dodatkowej, aby użytkownicy mogli kontynuować pracę, i wrócić po awarii, gdy systemy wznowią działanie.If your primary site is unavailable, you fail over to the secondary location so that users can keep working, and fail back when systems return to working order.

Usługa Azure Site Recovery zapewnia wysoką dostępność serwerów i aplikacji.Azure Site Recovery provides high availability for servers and applications. Przyczynia się ona do realizacji strategii ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii (BCDR, business continuity and disaster recovery) przez organizowanie replikacji, pracy w trybie failover i odzyskiwania danych w odniesieniu do lokalnych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V, maszyn wirtualnych oprogramowania VMware oraz serwerów fizycznych z systemem Windows lub Linux.It contributes to your business continuity and a disaster recovery (BCDR) strategy by orchestrating replication, failover, and recovery of on-premises Hyper-V virtual machines, VMware virtual machines, and physical Windows/Linux servers. Można replikować maszyny do dodatkowego centrum danych lub rozszerzyć centrum danych przez replikowanie ich na platformę Azure.You can replicate machines to a secondary data center or extend your data center by replicating them to Azure. Usługa Site Recovery udostępnia także prosty tryb failover oraz odzyskiwanie dla obciążeń.Site Recovery also provides simple failover and recovery for workloads. Integruje się z mechanizmami odzyskiwania po awarii, takimi jak SQL Server AlwaysOn, i udostępnia plany odzyskiwania w celu zapewnienia łatwego trybu failover dla obciążeń, które są rozmieszczone warstwowo na różnych maszynach.It integrates with disaster recovery mechanisms such as SQL Server AlwaysOn, and provides recovery plans for easy failover of workloads that are tiered across multiple machines.

Usługa Azure Site Recovery ma trzy podstawowe scenariusze replikacji.Azure Site Recovery has three fundamental replication scenarios.

 • Replikacja maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V.Replication of Hyper-V virtual machines. Jeśli maszyny wirtualne funkcji Hyper-V są zarządzane w chmurach programu VMM, można replikować do dodatkowego centrum danych lub do magazynu Azure.If Hyper-V virtual machines are managed in VMM clouds, you can replicate to a secondary data center or to Azure storage. Replikacja do platformy Azure odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.Replication to Azure is over a secure internet connection. Replikacja do dodatkowego centrum danych odbywa się za pośrednictwem sieci LAN.Replication to a secondary datacenter is over the LAN. Jeśli maszyny wirtualne funkcji Hyper-V nie są zarządzane przez program VMM, można replikować tylko do magazynu Azure.If Hyper-V virtual machines aren't managed by VMM, you can replicate to Azure storage only. Replikacja do platformy Azure odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.Replication to Azure is over a secure internet connection.

  Replikacja maszyn wirtualnych funkcji Hyper-VReplication of Hyper-V virtual machines
 • Replikacja maszyn wirtualnych oprogramowania VMware.Replication of VMware virtual machines. Maszyny wirtualne VMware można replikować do dodatkowego centrum danych z uruchomionym programem VMware lub do magazynu Azure.You can replicate VMware virtual machines to a secondary datacenter running VMware or to Azure storage. Replikacja do platformy Azure może odbywać się przy użyciu sieci VPN typu „lokacja do lokacji”, usługi Azure ExpressRoute lub bezpiecznego połączenia internetowego.Replication to Azure can occur over a site-to-site VPN or Azure ExpressRoute or over a secure Internet connection. Replikacja do dodatkowego centrum danych odbywa się za pośrednictwem kanału danych InMage Scout.Replication to a secondary datacenter occurs over the InMage Scout data channel.

  Replikacja maszyn wirtualnych VMwareReplication of VMware virtual machines
 • Replikacja serwerów fizycznych z systemami Windows i Linux.Replication of physical Windows and Linux servers. Serwery fizyczne można replikować do dodatkowego centrum danych lub magazynu Azure.You can replicate physical servers to a secondary datacenter or to Azure storage. Replikacja do platformy Azure może odbywać się przy użyciu sieci VPN typu „lokacja do lokacji”, usługi Azure ExpressRoute lub bezpiecznego połączenia internetowego.Replication to Azure can occur over a site-to-site VPN or Azure ExpressRoute or over a secure Internet connection. Replikacja do dodatkowego centrum danych odbywa się za pośrednictwem kanału danych InMage Scout.Replication to a secondary datacenter occurs over the InMage Scout data channel. Usługa Azure Site Recovery obejmuje rozwiązanie pakietu OMS, które wyświetla niektóre statystyki, ale dla wszystkich operacji wymagane jest użycie witryny Azure Portal.Azure Site Recovery has an OMS solution that displays some statistics, but you must use the Azure portal for any operations.

  Replikacja serwerów fizycznych z systemami Windows i LinuxReplication of physical Windows and Linux servers

Usługa Site Recovery przechowuje metadane w magazynach znajdujących się w określonym regionie geograficznym świadczenia usługi Azure.Site Recovery stores metadata in vaults located in a particular geographic Azure region. Żadne replikowane dane nie są przechowywane w usłudze Site Recovery.No replicated data is stored by the Site Recovery service .

Rozwiązania do zarządzaniaManagement Solutions

Rozwiązania do zarządzania to wstępnie spakowane zestawy logiki implementujące określony scenariusz zarządzania z użyciem co najmniej jednej usługi pakietu OMS.Management Solutions are prepackaged sets of logic that implement a particular management scenario leveraging one or more OMS services. Dostępne są różne rozwiązania oferowane przez firmę Microsoft i partnerów, które można łatwo dodać do subskrypcji platformy Azure w celu zwiększenia wartości inwestycji w pakiet OMS.Different solutions are available from Microsoft and from partners that you can easily add to your Azure subscription to increase the value of your investment in OMS. Partnerzy mogą tworzyć własne rozwiązania do obsługi danych aplikacji i usług oraz udostępniać je użytkownikom za pośrednictwem witryny Azure Marketplace lub szablonów z pakietu Quickstart.As a partner you can create your own solutions to support your applications and services and provide them to users through the Azure Marketplace or Quickstart Templates.

Dobrym przykładem rozwiązania korzystającego z wielu usług w celu zapewnienia dodatkowych funkcji jest rozwiązanie do zarządzania aktualizacjami.A good example of a solution that leverages multiple services to provide additional functionality is the Update Management solution. To rozwiązanie zbiera informacje o wymaganych aktualizacjach na każdym agencie przy użyciu agenta usługi Log Analytics dla systemów Windows i Linux.This solution uses the Log Analytics agent for Windows and Linux to collect information about required updates on each agent. Te dane są zapisywane w repozytorium usługi Log Analytics, w którym można je przeanalizować za pomocą dołączonego pulpitu nawigacyjnego.It writes this data to the Log Analytics repository where you can analyze it with an included dashboard. W przypadku tworzenia wdrożenia elementy runbook w usłudze Azure Automation umożliwiają instalowanie wymaganych aktualizacji.When you create a deployment, runbooks in Azure Automation are used to install required updates. Możesz zarządzać całym procesem w portalu, dzięki czemu nie musisz przejmować się szczegółami.You manage this entire process in the portal and don't need to worry about the underlying details.

Rozwiązanie

Większość rozwiązań może wykonywać co najmniej jedno z poniższych działań.Most solutions may perform one or more of the following functions.

 • Zbieranie dodatkowych informacji.Collect additional information. Usługa Log Analytics zbiera różne dane z klientów i usług, w tym zdarzenia i dane wydajności.Log Analytics collects a variety of data from clients and services including events and performance data. Rozwiązanie do zarządzania może zbierać dodatkowe informacje, które nie są dostępne z innych źródeł danych — często przy użyciu elementów runbook usługi Azure Automation.A management solution may collect additional information not available from other data sources, often using Azure Automation runbooks.
 • Dodatkowa analiza zebranych informacji.Provide additional analysis of collected information. Rozwiązania do zarządzania zawierają pulpity nawigacyjne i widoki, które umożliwiają analizowanie i wizualizowanie danych.Management solutions include dashboards and views that provide analysis and visualization of data. Są one połączone ze wstępnie zdefiniowanymi operacjami przeszukiwania dzienników, dzięki którym można przejść do szczegółowych danych.These link back to predefined log searches that allow you to drill into the detailed data. Umożliwiają one też analizowanie danych, które zostały już zebrane w repozytorium, na przykład przeszukiwanie zdarzeń zabezpieczeń pod kątem wzorców wskazujących zagrożenie.They may also perform analysis on data that's already been collected into the repository, for example searching across security events for patterns that indicate a threat.
 • Dodawanie funkcji.Add functionality. Niektóre rozwiązania firmy Microsoft mogą korzystać z możliwości podstawowych usług w celu udostępnienia dodatkowych funkcji.Some solutions provided by Microsoft may build upon the capabilities of the core services to provide additional functionality. Na przykład mapa usługi zawiera własną konsolę do odnajdywania oraz mapowania zależności serwerów i procesów w czasie rzeczywistym.Service Map for example provides its own console to discover and maps server and process dependencies in real time. Rozwiązania są regularnie dodawane do pakietu OMS przez firmę Microsoft i partnerów, dzięki czemu możesz stale zwiększać wartość inwestycji.Solutions are regularly being added to OMS by Microsoft and partners allowing you to continuously increase the value of your investment. Wykaz rozwiązań w portalu pakietu OMS umożliwia przeglądanie i instalowanie rozwiązań firmy Microsoft, natomiast witryna Azure Marketplace w witrynie Azure Portal umożliwia przeglądanie oraz instalowanie rozwiązań firmy Microsoft i partnerów.You can browse and install Microsoft solutions through the Solutions Catalog in the OMS portal or browse and install both Microsoft and partner solutions through the Azure Marketplace in the Azure Portal.

Galeria rozwiązań

Następne krokiNext steps