Usługa Azure Disk Encryption dla maszyn wirtualnych i zestawów skalowania maszyn wirtualnychAzure Disk Encryption for virtual machines and virtual machine scale sets

Usługę Azure Disk Encryption można zastosować zarówno do maszyn wirtualnych z systemem Linux, jak i Windows, jak również do zestawów skalowania maszyn wirtualnych.Azure Disk encryption can be applied to both Linux and Windows virtual machines, as well as to virtual machine scale sets.

Maszyny wirtualne z systemem LinuxLinux virtual machines

Poniższe artykuły zawierają wskazówki dotyczące szyfrowania maszyn wirtualnych z systemem Linux.The following articles provide guidance for encrypting Linux virtual machines.

Bieżąca wersja Azure Disk EncryptionCurrent version of Azure Disk Encryption

Szyfrowanie dysków Azure za pomocą usługi Azure AD (poprzednia wersja)Azure disk encryption with Azure AD (previous version)

Maszyny wirtualne z systemem WindowsWindows virtual machines

Poniższe artykuły zawierają wskazówki dotyczące szyfrowania maszyn wirtualnych z systemem Windows.The following articles provide guidance for encrypting Windows virtual machines.

Bieżąca wersja Azure Disk EncryptionCurrent version of Azure Disk Encryption

Szyfrowanie dysków Azure za pomocą usługi Azure AD (poprzednia wersja)Azure disk encryption with Azure AD (previous version)

Zestawy skalowania maszyn wirtualnychVirtual machine scale sets

Poniższe artykuły zawierają wskazówki dotyczące szyfrowania zestawów skalowania maszyn wirtualnych.The following articles provide guidance for encrypting virtual machine scale sets.

Następne krokiNext steps