Monitorowanie i rozwiązywanie problemów aplikacji magazynu w chmurzeMonitor and troubleshoot a cloud storage application

Ten samouczek to czwarta i ostatnia część serii.This tutorial is part four and the final part of a series. Zawiera instrukcje monitorowania aplikacji magazynu w chmurze i rozwiązywania problemów.You learn how to monitor and troubleshoot a cloud storage application.

Część czwarta serii zawiera informacje na temat wykonywania następujących czynności:In part four of the series, you learn how to:

 • Włączanie rejestrowania i metrykTurn on logging and metrics
 • Włączanie alertów dotyczących błędów autoryzacjiEnable alerts for authorization errors
 • Uruchamianie testowego ruchu z nieprawidłowymi tokenami SASRun test traffic with incorrect SAS tokens
 • Pobieranie i analizowanie dziennikówDownload and analyze logs

Usługa Azure Storage Analytics zapewnia dane rejestrowania i metryk dla konta magazynu.Azure storage analytics provides logging and metric data for a storage account. Te dane informują o kondycji konta magazynu.This data provides insights into the health of your storage account. Aby zbierać dane z usługi Azure Storage Analytics, możesz skonfigurować rejestrowanie, metryki i alerty.To collect data from Azure storage analytics, you can configure logging, metrics and alerts. Ten proces polega na włączeniu rejestrowania, skonfigurowaniu metryk i włączeniu alertów.This process involves turning on logging, configuring metrics, and enabling alerts.

Rejestrowanie i metryki dotyczące konta magazynu można włączyć na karcie Diagnostyka w witrynie Azure Portal.Logging and metrics from storage accounts are enabled from the Diagnostics tab in the Azure portal. Rejestrowanie danych magazynu umożliwia zarejestrowanie szczegółów dotyczących żądań zakończonych zarówno powodzeniem, jak i niepowodzeniem na koncie magazynu.Storage logging enables you to record details for both successful and failed requests in your storage account. Te dzienniki przedstawiają szczegółowe informacje o operacjach odczytu, zapisu i usuwania, wykonanych na tabelach, kolejkach i obiektach blob na platformie Azure.These logs enable you to see details of read, write, and delete operations against your Azure tables, queues, and blobs. Zawierają także przyczyny niepowodzeń żądań, na przykład przekroczenia limitu czasu, ograniczenia i błędy autoryzacji.They also enable you to see the reasons for failed requests such as timeouts, throttling, and authorization errors.

Logowanie do witryny Azure PortalLog in to the Azure portal

Zaloguj się do witryny Azure Portal.Log in to the Azure portal

Włączanie rejestrowania i metrykTurn on logging and metrics

W menu po lewej stronie wybierz kolejno pozycje Grupy zasobów i myResourceGroup, a następnie wybierz konto magazynu na liście zasobów.From the left menu, select Resource Groups, select myResourceGroup, and then select your storage account in the resource list.

W obszarze Ustawienia diagnostyki (klasyczne) zmień ustawienie Stan na Włączone.Under Diagnostics settings (classic) set Status to On. Upewnij się, że wszystkie opcje w obszarze Właściwości obiektu blob są włączone.Ensure all of the options under Blob properties are enabled.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.When complete, click Save

Okienko diagnostyki

Włączanie alertówEnable alerts

Alerty umożliwiają wysłanie wiadomości e-mail do administratora lub wyzwolenie elementu webhook w momencie naruszenia progu przez metrykę.Alerts provide a way to email administrators or trigger a webhook based on a metric breaching a threshold. W tym przykładzie włączony zostanie alert dotyczący metryki SASClientOtherError.In this example, you enable an alert for the SASClientOtherError metric.

W sekcji Monitorowanie wybierz pozycję Alerty (klasyczne) .Under the Monitoring section, select Alerts (classic).

Wybierz polecenie Dodaj alert dotyczący metryki (klasyczne) i ukończ formularz Dodawanie reguły, podając wymagane informacje.Select Add metric alert (classic) and complete the Add rule form by filling in the required information. Z listy rozwijanej Metryki wybierz pozycję SASClientOtherError.From the Metric dropdown, select SASClientOtherError. Aby umożliwić wyzwolenie alertu po pierwszym błędzie, z listy rozwijanej Warunek wybierz pozycję Większe niż lub równe.To allow your alert to trigger upon the first error, from the Condition dropdown select Greater than or equal to.

Okienko diagnostyki

Symulowanie błęduSimulate an error

Aby zasymulować prawidłowy alert, można spróbować zażądać nieistniejącego obiektu blob z konta magazynu.To simulate a valid alert, you can attempt to request a non-existent blob from your storage account. Następujące polecenie wymaga nazwy kontenera magazynu.The following command requires a storage container name. Można użyć nazwy istniejącego kontenera lub utworzyć nowy na potrzeby tego przykładu.You can either use the name of an existing container or create a new one for the purposes of this example.

Zastąp symbole zastępcze rzeczywistymi wartościami (upewnij się, że element <INCORRECT_BLOB_NAME> jest ustawiony na wartość, która nie istnieje) i uruchom polecenie.Replace the placeholders with real values (make sure <INCORRECT_BLOB_NAME> is set to a value that does not exist) and run the command.

sasToken=$(az storage blob generate-sas \
  --account-name <STORAGE_ACCOUNT_NAME> \
  --account-key <STORAGE_ACCOUNT_KEY> \
  --container-name <CONTAINER_NAME> \
  --name <INCORRECT_BLOB_NAME> \
  --permissions r \
  --expiry `date --date="next day" +%Y-%m-%d`)

curl https://<STORAGE_ACCOUNT_NAME>.blob.core.windows.net/<CONTAINER_NAME>/<INCORRECT_BLOB_NAME>?$sasToken

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy alert utworzony na podstawie symulowanego błędu wywołanego w poprzednim przykładzie.The following image is an example alert that is based off the simulated failure ran with the preceding example.

Alert przykładowy

Pobieranie i wyświetlanie dziennikówDownload and view logs

Dane dzienników magazynu są przechowywane w zestawie obiektów blob w kontenerze obiektów blob o nazwie $logs na koncie magazynu.Storage logs store data in a set of blobs in a blob container named $logs in your storage account. Ten kontener nie jest wyświetlany na liście wszystkich kontenerów obiektów blob na koncie, ale można wyświetlić jego zawartość po uzyskaniu do niego bezpośredniego dostępu.This container does not show up if you list all the blob containers in your account but you can see its contents if you access it directly.

W tym scenariuszu należy użyć narzędzia Microsoft Message Analyzer do interakcji z kontem usługi Azure Storage.In this scenario, you use Microsoft Message Analyzer to interact with your Azure storage account.

Pobieranie narzędzia Microsoft Message AnalyzerDownload Microsoft Message Analyzer

Pobierz narzędzie Microsoft Message Analyzer i zainstaluj aplikację.Download Microsoft Message Analyzer and install the application.

Uruchom aplikację i wybierz kolejno pozycje File (Plik) > Open (Otwórz) > From Other File Sources (Z innych źródeł plików).Launch the application and choose File > Open > From Other File Sources.

W oknie dialogowym File Selector (Selektor plików) wybierz opcję + Add Azure Connection (+ Dodaj połączenie Azure).In the File Selector dialog, select + Add Azure Connection. Uzupełnij pola Storage account name (Nazwa konta magazynu) i Account key (Klucz konta), a następnie kliknij przycisk OK.Enter in your storage account name and account key and click OK.

Narzędzie Microsoft Message Analyzer — Okno dialogowe Dodawanie połączenia z usługą Azure Storage

Po nawiązaniu połączenia rozwiń kontenery w widoku drzewa magazynu, aby wyświetlić obiekty blob dziennika.Once you are connected, expand the containers in the storage tree view to view the log blobs. Wybierz najnowszy dziennik i kliknij przycisk OK.Select the latest log and click OK.

Narzędzie Microsoft Message Analyzer — Okno dialogowe Dodawanie połączenia z usługą Azure Storage

W oknie dialogowym New Session (Nowa sesja) kliknij przycisk Start (Uruchom), aby wyświetlić dziennik.On the New Session dialog, click Start to view your log.

Po otwarciu dziennika można wyświetlać zdarzenia magazynu.Once the log opens, you can view the storage events. Jak widać na poniższej ilustracji, na koncie magazynu wystąpiło zdarzenie SASClientOtherError.As you can see from the following image, there was an SASClientOtherError triggered on the storage account. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rejestrowania danych magazynu, odwiedź stronę Storage Analytics (Analityka magazynu).For additional information on storage logging, visit Storage Analytics.

Narzędzie Microsoft Message Analyzer — wyświetlanie zdarzeń

Eksplorator usługi Azure Storage to kolejne narzędzie, które może służyć do interakcji z kontami magazynu, w tym z kontenerem $logs i dziennikami, które są w nim zawarte.Storage Explorer is another tool that can be used to interact with your storage accounts, including the $logs container and the logs that are contained in it.

Następne krokiNext steps

W czwartej i ostatniej części serii przedstawiono sposób monitorowania konta magazynu i rozwiązywania problemów, w tym następujące czynności:In part four and the final part of the series, you learned how to monitor and troubleshoot your storage account, such as how to:

 • Włączanie rejestrowania i metrykTurn on logging and metrics
 • Włączanie alertów dotyczących błędów autoryzacjiEnable alerts for authorization errors
 • Uruchamianie testowego ruchu z nieprawidłowymi tokenami SASRun test traffic with incorrect SAS tokens
 • Pobieranie i analizowanie dziennikówDownload and analyze logs

Kliknij ten link, aby wyświetlić wstępnie skompilowane przykładowe skrypty dla usługi Storage.Follow this link to see pre-built storage samples.