Szybki start: Przekazywanie, pobieranie i wyświetlanie listy obiektów blob w witrynie Azure portalQuickstart: Upload, download, and list blobs with the Azure portal

Dzięki temu przewodnikowi Szybki start dowiesz się, w jaki sposób za pomocą witryny Azure portal tworzyć kontener w usłudze Azure Storage oraz przekazywać i pobierać blokowe obiekty blob w ramach tego kontenera.In this quickstart, you learn how to use the Azure portal to create a container in Azure Storage, and to upload and download block blobs in that container.

Wymagania wstępnePrerequisites

Aby uzyskać dostęp do usługi Azure Storage, potrzebujesz subskrypcji platformy Azure.To access Azure Storage, you'll need an Azure subscription. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.If you don't already have a subscription, then create a free account before you begin.

Cały dostęp do usługi Azure Storage odbywa się za pośrednictwem konta magazynu.All access to Azure Storage takes place through a storage account. Na potrzeby tego samouczka Szybki start utwórz konto magazynu przy użyciu witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.For this quickstart, create a storage account using the Azure portal, Azure PowerShell, or Azure CLI. Aby uzyskać pomoc przy tworzeniu konta, zobacz Tworzenie konta magazynu.For help creating the account, see Create a storage account.

Tworzenie konteneraCreate a container

Aby utworzyć kontener w witrynie Azure Portal, wykonaj następujące kroki:To create a container in the Azure portal, follow these steps:

 1. W witrynie Azure Portal przejdź do swojego nowego konta magazynu.Navigate to your new storage account in the Azure portal.

 2. W menu po lewej stronie dla konta magazynu przewiń do sekcji Blob Service, a następnie wybierz pozycję Obiekty blob.In the left menu for the storage account, scroll to the Blob service section, then select Blobs.

 3. Wybierz przycisk + Kontener.Select the + Container button.

 4. Wpisz nazwę nowego kontenera.Type a name for your new container. Nazwa kontenera musi być zapisana małymi literami, zaczynać się literą lub cyfrą i może zawierać tylko litery, cyfry i znak kreski (-).The container name must be lowercase, must start with a letter or number, and can include only letters, numbers, and the dash (-) character. Aby uzyskać dodatkowe informacje o regułach nazewnictwa kontenerów i obiektów blob, zobacz Nazewnictwo i odwołania do kontenerów, obiektów blob i metadanych.For more information about container and blob names, see Naming and referencing containers, blobs, and metadata.

 5. Ustaw poziom dostępu publicznego do kontenera.Set the level of public access to the container. Domyślny poziom to Prywatny (bez dostępu anonimowego).The default level is Private (no anonymous access).

 6. Wybierz przycisk OK, aby utworzyć kontener.Select OK to create the container.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia kontenera w witrynie Azure Portal

Przekazywanie blokowego obiektu blobUpload a block blob

Blokowe obiekty blob składają się z bloków danych złożonych w celu utworzenia obiektu blob.Block blobs consist of blocks of data assembled to make a blob. W większości scenariuszy dotyczących użycia usługi Blob Storage używane są blokowe obiekty blob.Most scenarios using Blob storage employ block blobs. Blokowe obiekty blob idealnie nadają się do przechowywania tekstu i danych binarnych w chmurze, takich jak pliki, obrazy lub filmy wideo.Block blobs are ideal for storing text and binary data in the cloud, like files, images, and videos. W tym przewodniku Szybki start przedstawiono sposób pracy z blokowymi obiektami blob.This quickstart shows how to work with block blobs.

Aby przekazać blokowy obiekt blob do nowego kontenera w witrynie Azure Portal, wykonaj następujące kroki:To upload a block blob to your new container in the Azure portal, follow these steps:

 1. W witrynie Azure Portal przejdź do kontenera utworzonego w poprzedniej sekcji.In the Azure portal, navigate to the container you created in the previous section.

 2. Wybierz kontener, aby wyświetlić listę obiektów blob, które zawiera.Select the container to show a list of blobs it contains. Ponieważ ten kontener jest nowy, nie będzie jeszcze zawierał żadnych obiektów blob.Since this container is new, it won't yet contain any blobs.

 3. Wybierz przycisk Przekaż, aby przekazać obiekt blob do kontenera.Select the Upload button to upload a blob to the container.

 4. Przejrzyj swój lokalny system plików, aby znaleźć plik do przekazania jako blokowy obiekt blob, a następnie wybierz przycisk Przekaż.Browse your local file system to find a file to upload as a block blob, and select Upload.

  Zrzut ekranu pokazujący sposób przekazywania obiektu blob z dysku lokalnego

 5. Wybierz typ uwierzytelniania.Select the Authentication type. Wartość domyślna to SAS.The default is SAS.

 6. Przekaż w ten sposób dowolną liczbę obiektów blob.Upload as many blobs as you like in this way. Nowe obiekty blob zostaną wyświetlone w kontenerze.You'll see that the new blobs are now listed within the container.

Pobieranie blokowego obiektu blobDownload a block blob

Blokowy obiekt blob możesz pobrać, aby wyświetlić go w przeglądarce lub zapisać w lokalnym systemie plików.You can download a block blob to display in the browser or save to your local file system. Aby pobrać blokowy obiekt blob, wykonaj następujące kroki:To download a block blob, follow these steps:

 1. Przejdź do listy obiektów blob przekazanych w poprzedniej sekcji.Navigate to the list of blobs that you uploaded in the previous section.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt blob, który chcesz pobrać, a następnie wybierz pozycję Pobierz.Right-click the blob you want to download, and select Download.

Oczyszczanie zasobówClean up resources

Aby usunąć zasoby utworzone w tym przewodniku Szybki start, możesz usunąć kontener.To remove the resources you created in this quickstart, you can delete the container. Wszystkie obiekty blob w kontenerze również zostaną usunięte.All blobs in the container will also be deleted.

Aby usunąć kontener:To delete the container:

 1. W witrynie Azure Portal przejdź do listy kontenerów w ramach swojego konta magazynu.In the Azure portal, navigate to the list of containers in your storage account.
 2. Wybierz kontener do usunięcia.Select the container to delete.
 3. Wybierz przycisk Więcej (... ), a następnie wybierz pozycję Usuń.Select the More button (...), and select Delete.
 4. Potwierdź, że chcesz usunąć kontener.Confirm that you want to delete the container.

Kolejne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start przedstawiono metodę transferowania plików między dyskiem lokalnym a usługą Azure Blob Storage przy użyciu witryny Azure Portal.In this quickstart, you learned how to transfer files between a local disk and Azure Blob storage with Azure portal. Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z usługą Blob Storage, przejdź do instrukcji dotyczących magazynu obiektów blob.To learn more about working with Blob storage, continue to the Blob storage How-to.