Szybki start: Upload, pobieranie i lista obiektów blob za pomocą programu PowerShell

Moduł Azure PowerShell umożliwia tworzenie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi. Zasoby platformy Azure można tworzyć lub zarządzać nimi za pomocą wiersza polecenia programu PowerShell lub skryptów. Ten przewodnik zawiera opis sposobu użycia programu PowerShell do transferowania plików między dyskiem lokalnym i usługą Azure Blob Storage.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać dostęp do usługi Azure Storage, potrzebujesz subskrypcji platformy Azure. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

Potrzebna będzie również rola współautora Storage blob do odczytu, zapisu i usuwania kontenerów i obiektów blob Storage Azure.

Uwaga

W tym artykule jest używany moduł Azure Az programu PowerShell, który jest zalecanym modułem programu PowerShell do interakcji z platformą Azure. Aby rozpocząć pracę z modułem Azure PowerShell, zobacz Instalowanie programu Azure PowerShell. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację do modułu Az PowerShell, zobacz Migracja programu Azure PowerShell z modułu AzureRM do modułu Az.

Dla tego przewodnika Szybki start wymagany jest moduł Az Azure PowerShell w wersji 0.7 lub nowszej. Uruchom polecenie Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | select Name,Version, aby dowiedzieć się, jaka wersja jest używana. Jeśli konieczna będzie instalacja lub uaktualnienie, zobacz Instalowanie modułu Azure PowerShell.

Logowanie do platformy Azure

Zaloguj się do subskrypcji platformy Azure za pomocą polecenia Connect-AzAccount i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Connect-AzAccount

Jeśli nie wiesz, której lokalizacji użyć, możesz wyświetlić listę dostępnych lokalizacji. Wyświetl listę lokalizacji przy użyciu poniższego przykładu kodu i znajdź lokalizację, której chcesz użyć. W tym przykładzie użyto lokalizacji eastus. Zapisz lokalizację w zmiennej i używaj tej zmiennej, aby zmieniać lokalizację w jednym miejscu.

Get-AzLocation | Select-Object -Property Location
$Location = 'eastus'

Tworzenie grupy zasobów

Utwórz grupę zasobów platformy Azure za pomocą polecenia New-AzResourceGroup. Grupa zasobów to logiczny kontener przeznaczony do wdrażania zasobów platformy Azure i zarządzania nimi.

$ResourceGroup = 'MyResourceGroup'
New-AzResourceGroup -Name $ResourceGroup -Location $Location

Tworzenie konta magazynu

Utwórz standardowe konto magazynu ogólnego przeznaczenia z replikacją LRS za pomocą polecenia New-AzStorageAccount. Następnie pobierz kontekst konta magazynu, który definiuje konto magazynu do użycia. Wykonując działania względem konta magazynu, odwołuj się do kontekstu, zamiast wielokrotnie przekazywać poświadczenia. Użyj poniższego przykładu, aby utworzyć konto magazynu o nazwie mystorageaccount z magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS) i szyfrowaniem obiektów blob (włączonym domyślnie).

$StorageHT = @{
 ResourceGroupName = $ResourceGroup
 Name       = 'mystorageaccount'
 SkuName      = 'Standard_LRS'
 Location     = $Location
}
$StorageAccount = New-AzStorageAccount @StorageHT
$Context = $StorageAccount.Context

Tworzenie kontenera

Obiekty blob są zawsze przesyłane do kontenera. Możesz organizować grupy obiektów blob, tak jak organizujesz pliki w folderach na komputerze.

Określ nazwę kontenera, a następnie utwórz kontener przy użyciu polecenia New-AzStorageContainer. Ustaw uprawnienia na blob, aby zezwolić na publiczny dostęp do plików. W tym przykładzie nazwą kontenera jest quickstartblobs.

$ContainerName = 'quickstartblobs'
New-AzStorageContainer -Name $ContainerName -Context $Context -Permission Blob

Przekazywanie obiektów blob do kontenera

Usługa Blob Storage obsługuje blokowe, uzupełnialne i stronicowe obiekty blob. Pliki VHD, które służą do tworzenia obsługi maszyn wirtualnych usługi IaaS, to stronicowe obiekty blob. Uzupełnialne obiekty blob mogą służyć do rejestrowania, na przykład w sytuacji, w której konieczny jest zapis do pliku, a następnie dodawanie kolejnych informacji. Większość plików przechowywanych w usłudze Blob Storage to blokowe obiekty blob.

Aby przekazać plik do blokowego obiektu blob, pobierz odwołanie do kontenera i uzyskaj odwołanie do blokowego obiektu blob w tym kontenerze. Po uzyskaniu odwołania do obiektu blob możesz przekazać do niego dane przy użyciu polecenia Set-AzStorageBlobContent. Ta operacja tworzy obiekt blob, jeśli nie istnieje, lub zastępuje obiekt blob, jeśli istnieje.

Poniższe przykłady Image001.jpg i Image002.png z folderu D:\Images na dysku lokalnym do utworzonego kontenera.

# upload a file to the default account (inferred) access tier
$Blob1HT = @{
 File       = 'D:\Images\Image001.jpg'
 Container    = $ContainerName
 Blob       = "Image001.jpg"
 Context     = $Context
 StandardBlobTier = 'Hot'
}
Set-AzStorageBlobContent @Blob1HT
 
 # upload another file to the Cool access tier
 $Blob2HT = @{
 File       = 'D:\Images\Image002.jpg'
 Container    = $ContainerName
 Blob       = 'Image002.png'
 Context     = $Context
 StandardBlobTier = 'Cool'
 }
 Set-AzStorageBlobContent @Blob2HT
 
# upload a file to a folder to the Archive access tier
$Blob3HT = @{
 File       = 'D:\Images\FolderName\Image003.jpg'
 Container    = $ContainerName
 Blob       = 'FolderName/Image003.jpg'
 Context     = $Context
 StandardBlobTier = 'Archive'
}
Set-AzStorageBlobContent @Blob3HT


Przed kontynuowaniem można przesłać dowolną liczbę plików.

Wyświetlanie listy obiektów blob w kontenerze

Pobierz listę obiektów blob w kontenerze za pomocą polecenia Get-AzStorageBlob. W tym przykładzie przedstawiono tylko nazwy przekazanych obiektów blob.

Get-AzStorageBlob -Container $ContainerName -Context $Context |
 Select-Object -Property Name

Pobieranie obiektów blob

Pobierz obiekty blob na swój dysk twardy. Dla każdego obiektu blob, który chcesz pobrać, określ nazwę i wywołaj polecenie Get-AzStorageBlobContent, aby pobrać obiekt blob.

W tym przykładzie obiekty blob są pobierane do folderu D:\Images\Downloads na dysku lokalnym.

# Download first blob
$DLBlob1HT = @{
 Blob    = 'Image001.jpg'
 Container  = $ContainerName
 Destination = 'D:\Images\Downloads\'
 Context   = $Context
}
Get-AzStorageBlobContent @DLBlob1HT

# Download another blob
$DLBlob2HT = @{
 Blob    = 'Image002.png'
 Container  = $ContainerName
 Destination = 'D:\Images\Downloads\'
 Context   = $Context 
}
Get-AzStorageBlobContent @DLBlob2HT

Transfer danych przy użyciu narzędzia AzCopy

Narzędzie wiersza polecenia AzCopy oferuje wysokowydajny, skryptowy transfer danych dla usługi Azure Storage. Za pomocą programu AzCopy można przesyłać dane do i z usługi Blob Storage Azure Files. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji programu AzCopy w wersji 10, zobacz Wprowadzenie z programem AzCopy. Aby dowiedzieć się więcej na temat używania narzędzia AzCopy w wersji 10 z usługą Blob Storage, zobacz Transfer data with AzCopy and Blob storage (Transferowanie danych za pomocą narzędzia AzCopy i usługi Blob Storage).

W poniższym przykładzie użyto programu AzCopy do przekazania pliku lokalnego do obiektu blob. Pamiętaj, aby zastąpić przykładowe wartości własnymi wartościami:

azcopy login
azcopy copy 'D:\Images\Image001.jpg' "https://$StorageAccountName.blob.core.windows.net/$ContainerName/NewGaphic.jpg"

Czyszczenie zasobów

Usuń wszystkie utworzone zasoby. Najprostszym sposobem usunięcia elementów zawartości jest usunięcie grupy zasobów. Usunięcie grupy zasobów spowoduje także usunięcie wszystkich zasobów uwzględnionych w tej grupie. W poniższym przykładzie usunięcie grupy zasobów powoduje usunięcie konta magazynu i samej grupy zasobów.

Remove-AzResourceGroup -Name $ResourceGroup 

Następne kroki

W tym przewodniku Szybki start pliki zostały przesłane między lokalnym systemem plików i usługą Azure Blob Storage. Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z usługą Blob Storage przy użyciu programu PowerShell, wybierz opcję poniżej.

Dokumentacja poleceń cmdlet programu PowerShell dla usługi Microsoft Azure Storage

Microsoft Azure Storage Explorer

 • Microsoft Azure Storage Explorer jest bezpłatną aplikacją autonomiczną oferowaną przez firmę Microsoft, która umożliwia wizualną pracę z danymi w usłudze Azure Storage w systemach Windows, macOS i Linux.