Przykłady usługi Azure Storage korzystające z bibliotek klienckich V12 C++Azure Storage samples using v12 C++ client libraries

Poniższa tabela zawiera omówienie naszego repozytorium przykładów oraz scenariusze omówione w poszczególnych przykładach.The following table provides an overview of our samples repository and the scenarios covered in each sample. Kliknij linki, aby wyświetlić odpowiedni przykładowy kod w usłudze GitHub.Click on the links to view the corresponding sample code in GitHub.

Uwaga

Te przykłady używają najnowszej biblioteki V12 C++ usługi Azure Storage.These samples use the latest Azure Storage C++ v12 library.

Przykłady obiektów BLOBBlob samples

Przykłady Data Lake Storage Gen2Data Lake Storage Gen2 samples

Przykłady Azure FilesAzure Files samples

Biblioteki przykładów kodu platformy AzureAzure code sample libraries

Aby wyświetlić kompletne biblioteki przykładowe języka C++, przejdź do:To view the complete C++ sample libraries, go to:

Repozytorium GitHub można przeglądać i klonować dla każdej biblioteki.You can browse and clone the GitHub repository for each library.

Przewodniki wprowadzająceGetting started guides

Zapoznaj się z następującymi przewodnikami, jeśli szukasz instrukcji dotyczących sposobu instalacji i rozpoczęcia korzystania z bibliotek klienckich usługi Azure Storage.Check out the following guides if you are looking for instructions on how to install and get started with the Azure Storage Client Libraries.

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat przykładów dla innych języków:For information on samples for other languages: