Informacje o kontach magazynu Azure

Porada

Zawartość tego artykułu dotyczy oryginalnej, podstawowej usługi Azure Table Storage. Niemniej istnieje też oferta Premium usługi Azure Table Storage w publicznej wersji zapoznawczej, która zapewnia tabele zoptymalizowane pod kątem przepływności, globalną dystrybucję i automatyczne indeksy pomocnicze. Aby dowiedzieć się więcej i wypróbować nowe środowisko wersji Premium, zobacz Azure Cosmos DB: interfejs API tabel.

Omówienie

Konto usługi Azure Storage zapewnia unikatową przestrzeń nazw do przechowywania i umożliwiania dostępu do obiektów danych usługi Azure Storage. Wszystkie obiekty w koncie magazynu są rozliczane wspólnie jako grupa. Domyślnie dane na Twoim koncie są dostępne tylko dla Ciebie, tj. właściciela konta.

Istnieją dwa typy kont magazynu:

Konta magazynu ogólnego przeznaczenia

Konto magazynu ogólnego przeznaczenia zapewnia dostęp do usług Azure Storage, takich jak Tables, Queues, Files i Blobs oraz dysków maszyn wirtualnych Azure, w ramach jednego konta. Ten typ konta magazynu ma dwie warstwy wydajności:

 • Warstwę wydajności magazynu standardowego umożliwiającą przechowywanie tabel, kolejek, plików, obiektów blob i dysków maszyny wirtualnej Azure.
 • Warstwę wydajności magazynu w warstwie Premium, która obecnie obsługuje tylko dyski maszyny wirtualnej Azure. Zobacz temat Premium Storage: High-Performance Storage for Azure Virtual Machine Workloads (Premium Storage: usługa Storage o wysokiej wydajności dla obciążeń maszyn wirtualnych platformy Azure), aby uzyskać szczegółowe informacje o usłudze Premium Storage.

Konta usługi Blob Storage

Konto usługi Blob Storage to specjalne konto magazynu służące do przechowywania danych niestrukturalnych w formie obiektów blob w usłudze Azure Storage. Konta usługi Blob Storage są podobne do istniejących kont magazynu ogólnego przeznaczenia i udostępniają wszystkie używane obecnie funkcje doskonałej trwałości, dostępności, skalowalności i wydajności, łącznie z pełną spójnością interfejsu API na potrzeby blokowych i uzupełnialnych obiektów blob. W przypadku aplikacji wymagających tylko magazynu obiektów blokowych lub uzupełnialnych obiektów blob zalecamy używanie kont usługi Blob Storage.

Uwaga

Konta Magazynu obiektów blob obsługują tylko blokowe obiekty blob i uzupełnialne obiekty blob — stronicowe obiekty blob nie są obsługiwane.

Konta usługi Blob Storage udostępniają atrybut Warstwa dostępu, który można określić podczas tworzenia konta, a później zmodyfikować w zależności od potrzeb. Istnieją dwa typy warstw dostępu, które można określić na podstawie wzorca dostępu do danych:

 • Gorąca warstwa dostępu, oznaczająca, że dostęp do obiektów na koncie magazynu będzie uzyskiwany częściej. Dzięki temu można przechowywać dane, do których jest tańszy dostęp.
 • Chłodna warstwa dostępu, oznaczająca, że dostęp do obiektów na koncie magazynu będzie uzyskiwany rzadziej. Dzięki temu można przechowywać dane, których przechowywanie jest tańsze.

W przypadku zmiany wzorca użycia danych można także w dowolnym momencie przełączyć się między tymi warstwami dostępu. Zmiana warstwy dostępu może spowodować naliczenie dodatkowych opłat. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w temacie Pricing and billing for Blob storage accounts (Cennik i rozliczenia — konta usługi Blob Storage).

Więcej szczegółowych informacji na temat kont usługi Blob Storage znajduje się w temacie Azure Blob Storage: Cool and Hot tiers (Usługa Azure Blob Storage: warstwa chłodna i gorąca).

Przed utworzeniem konta magazynu musisz mieć subskrypcję platformy Azure, która umożliwia dostęp do jej różnych usług. Możesz rozpocząć pracę z platformą Azure od utworzenia bezpłatnego konta. Jeśli zdecydujesz się na wykupienie planu subskrypcji, możesz wybrać spośród różnych opcji zakupu. Jeśli jesteś subskrybentem portalu MSDN, możesz uzyskać bezpłatne miesięczne środki na korzystanie z usług Azure, m.in. Azure Storage. Informacje dotyczące cennika woluminów znajdują się w temacie Azure Storage Pricing (Cennik usługi Azure Storage).

Więcej szczegółowych informacji na temat tworzenia konta magazynu znajduje się w temacie Create a storage account (Tworzenie konta magazynu). Można utworzyć maksymalnie 200 kont magazynu o unikatowej nazwie w ramach jednej subskrypcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat limitów konta magazynu, zobacz temat Cele dotyczące skalowalności i wydajności usługi Azure Storage.

Rozliczanie konta usługi Storage

Rozliczenie jest przeprowadzane na podstawie wykorzystania usługi Azure Storage w oparciu o Twoje konto magazynu. Koszty przechowywania są uzależnione od następujących czynników: regionu/lokalizacji, typu konta, pojemności magazynu, schematu replikacji, transakcji magazynu i wyjścia danych.

 • Region odnosi się do regionu geograficznego konta.
 • Typ konta dotyczy tego, czy używane jest konto magazynu ogólnego przeznaczenia czy konto usługi Blob Storage. W przypadku konta usługi Blob Storage warstwa dostępu decyduje również o modelu rozliczenia konta.
 • Pojemność usługi Storage dotyczy stopnia wykorzystania przydziału konta magazynu do przechowywania danych.
 • Replikacja określa liczbę kopii danych, które są obsługiwane jednocześnie, oraz ich lokalizacje.
 • Transakcje dotyczą wszystkich operacji odczytu i zapisu w usłudze Azure Storage.
 • Wyjście danych dotyczy danych przekazywanych poza region świadczenia usługi Azure. Jeśli do danych na koncie magazynu uzyskuje się dostęp za pośrednictwem aplikacji, która nie działa w tym samym regionie, naliczane są opłaty za wyjście danych. (W przypadku usług Azure możesz wykonać czynności związane z grupowaniem danych i usług w tych samych centrach danych, aby zredukować lub całkowicie wyeliminować opłaty za wyjście danych).

Strona Cennik usługi Azure Storage zawiera szczegółowe informacje o cenach w zależności od typu konta, pojemności magazynu, replikacji i transakcji. Artykuł Szczegóły cennika transferów danych zawiera szczegółowe informacje o cenach za wyjście danych. Artykuł Kalkulator cen usługi Azure Storage zawiera informacje, które ułatwią szacowanie kosztów.

Uwaga

Kiedy tworzysz maszynę wirtualną platformy Azure, konto magazynu jest tworzone automatycznie w lokalizacji wdrożenia, jeśli jeszcze nie masz konta magazynu w tej lokalizacji. Dlatego też nie musisz wykonywać poniższych kroków, aby utworzyć konto magazynu dla dysków maszyny wirtualnej. Nazwa konta magazynu będzie opierać się na nazwie maszyny wirtualnej. Zobacz dokumentację usługi Azure Virtual Machines, aby uzyskać więcej szczegółów.

Punkty końcowe konta usługi Storage

Każdy obiekt, który jest przechowywany w usłudze Azure Storage, ma unikatowy adres URL. Nazwa konta magazynu tworzy poddomenę tego adresu. Kombinacja nazw poddomeny i domeny, która jest specyficzna dla poszczególnych usług, tworzy punkt końcowy konta magazynu.

Jeśli na przykład konto magazynu ma nazwę mojekontomagazynu, domyślnymi punktami końcowymi konta magazynu są:

 • Usługa Blob: http://mojekontomagazynu.blob.core.windows.net
 • Usługa Table service: http://mojekontomagazynu.table.core.windows.net
 • Usługa kolejki: http://mojekontomagazynu.queue.core.windows.net
 • Usługa plików http://mojekontomagazynu.file.core.windows.net
Uwaga

Konto Magazynu obiektów Blob przedstawia tylko punkt końcowy usługi Blob.

Adres URL dostępu do obiektu w koncie magazynu jest tworzony przez dodanie lokalizacji obiektu na koncie magazynu do punktu końcowego. Przykładowo adres obiektu Blob może mieć następujący format: http://mojekontomagazynu.blob.core.windows.net/mojkontener/mojblob.

Możesz również skonfigurować niestandardową nazwę domeny do użycia ze swoim kontem magazynu. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat klasycznych kont magazynu, zobacz temat Configure a custom domain Name for your Blob Storage Endpoint (Konfigurowanie niestandardowej nazwy domeny dla punktu końcowego usługi Blob Storage). W przypadku kont magazynu usługi Resource Manager ta funkcja nie została jeszcze dodana do witryny Azure Portal, ale można skonfigurować ją za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz polecenie cmdlet Set-AzureRmStorageAccount.

Tworzenie konta magazynu

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
 2. W menu Centrum wybierz kolejno pozycje Nowy -> Magazyn -> Konto magazynu.
 3. Wprowadź nazwę konta magazynu. Zobacz Punkty końcowe konta usługi Storage, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób nazwa konta magazynu będzie wykorzystywana do adresowania obiektów w usłudze Azure Storage.

  Uwaga

  Nazwy kont usługi Magazyn muszą mieć długość od 3 do 24 znaków i mogą zawierać tylko cyfry i małe litery.

  Nazwa konta magazynu musi być unikatowa w obrębie platformy Azure. Witryna Azure Portal poinformuje, jeśli wybrana nazwa konta magazynu jest już w użyciu.

 4. Określ model wdrożenia do użycia: z usługą Resource Manager lub Klasyczny. Z usługą Resource Manager jest zalecanym modelem wdrożenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Understanding Resource Manager deployment and classic deployment (Omówienie wdrożenia z usługą Resource Manager oraz wdrożenia klasycznego).

  Uwaga

  Konta magazynu obiektów Blob można tworzyć wyłącznie w modelu wdrożenia opartym na usłudze Resource Manager.

 5. Wybierz typ konta magazynu: Ogólnego przeznaczenia lub Blob Storage. Ogólnego przeznaczenia jest wartością domyślną.

  Jeśli wybrano typ Ogólnego przeznaczenia, określ warstwę wydajności: Standardowe lub Premium. Wartość domyślna to Standardowe. Szczegółowe informacje dotyczące kont magazynu (warstwy Standardowa i Premium) znajdują się w tematach Wprowadzenie do usługi Microsoft Azure Storage i Premium Storage: High-Performance Storage for Azure Virtual Machine Workloads (Premium Storage: usługa Storage o wysokiej wydajności dla obciążeń maszyn wirtualnych platformy Azure).

  Jeśli wybrano usługę Blob Storage, określ warstwę dostępu: Gorąca lub Chłodna. Wartość domyślna to Gorąca. Zobacz temat Azure Blob Storage: Cool and Hot tiers (Azure Blob Storage: warstwy Chłodna i Gorąca), aby uzyskać więcej szczegółów.

 6. Wybierz opcję replikacji dla konta magazynu: LRS, GRS, RA-GRS lub ZRS. Wartość domyślna to RA-GRS. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat opcji replikacji usługi Azure Storage, zobacz Replikacja usługi Azure Storage.
 7. Wybierz subskrypcję, w ramach której chcesz utworzyć nowe konto magazynu.
 8. Określ nową grupę zasobów lub wybierz istniejącą grupę zasobów. Więcej informacji na temat grup zasobów znajduje się w temacie Omówienie usługi Azure Resource Manager.
 9. Wybierz lokalizację geograficzną dla swojego konta magazynu. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności usług w poszczególnych regionach, zobacz temat Regiony świadczenia usługi Azure.
 10. Kliknij pozycję Utwórz, aby utworzyć konto magazynu.

Zarządzanie kontem magazynu

Zmiana konfiguracji konta

Po utworzeniu konta magazynu możesz zmodyfikować jego konfigurację, np. zmienić opcję replikacji używaną wobec konta lub zmienić warstwę dostępu do konta usługi Blob Storage. W witrynie Azure Portal przejdź do swojego konta magazynu, znajdź i kliknij pozycję Konfiguracja w obszarze USTAWIENIA, aby wyświetlić i/lub zmienić konfigurację konta.

Uwaga

W zależności od warstwy wydajności wybranej podczas tworzenia konta magazynu niektóre opcje replikacji mogą być niedostępne.

Zmiana opcji replikacji spowoduje zmianę cen. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Cennik usługi Azure Storage.

W przypadku kont Magazynu obiektów Blob zmiana warstwy dostępu może spowodować naliczenie opłat za zmianę poza zmianą cennika. Zobacz Blob storage accounts - Pricing and Billing (Konta usługi Blob Storage — cennik i rozliczenia), aby uzyskać więcej szczegółów.

Zarządzanie kluczami dostępu do magazynu

Podczas tworzenia konta magazynu platforma Azure generuje dwa 512-bitowe klucze dostępu do magazynu, które są wykorzystywane do uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do konta magazynu. Zapewniając dwa klucze dostępu do magazynu, platforma Azure umożliwia ponowne generowanie kluczy bez zakłóceń w usłudze magazynu lub przerw w dostępie do tej usługi.

Uwaga

Nie zaleca się udostępniania kluczy dostępu do magazynu innym osobom. Aby zezwolić na dostęp do zasobów magazynu bez przekazywania kluczy dostępu, możesz użyć sygnatury dostępu współdzielonego. Sygnatura dostępu współdzielonego zapewnia dostęp do zasobów na koncie przez określony czas i z określonymi uprawnieniami. Zobacz Using Shared Access Signatures (SAS) (Używanie sygnatur dostępu współdzielonego), aby uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie i kopiowanie kluczy dostępu do magazynu

W witrynie Azure Portal przejdź do swojego konta magazynu, kliknij pozycję Wszystkie ustawienia, a następnie kliknij pozycję Klucze dostępu, aby wyświetlić, skopiować lub ponownie wygenerować klucze dostępu do konta. Blok Klucze dostępu zawiera również wstępnie skonfigurowane parametry połączenia wykorzystujące Twoje klucze podstawowe i pomocnicze, które możesz skopiować do wykorzystania w aplikacjach.

Ponowne generowanie kluczy dostępu do magazynu

Zalecamy okresowe zmienienie kluczy dostępu do konta magazynu, aby zabezpieczyć połączenia z magazynem. Przydzielone są dwa klucze dostępu, więc możesz utrzymać łączność z kontem magazynu za pomocą jednego klucza dostępu, jednocześnie ponownie generując drugi klucz dostępu.

Ostrzeżenie

Ponowne generowanie kluczy dostępu może mieć wpływ na usługi na platformie Azure oraz Twoje aplikacje, które są zależne od konta magazynu. Wszyscy klienci, którzy używają klucza dostępu do uzyskiwania dostępu do konta magazynu, muszą zostać poinformowani o potrzebie użycia nowego klucza.

Usługi multimediów — jeśli masz usługi multimediów, które są zależne od konta magazynu, musisz ponownie zsynchronizować klucze dostępu z usługą multimediów po ponownym wygenerowaniu kluczy.

Aplikacje — jeśli masz aplikacje sieci Web lub usługi w chmurze, które korzystają z konta magazynu, w przypadku ponownego generowania kluczy utracisz połączenia, chyba że wdrożysz klucze.

Eksploratory usługi Storage — jeśli używasz dowolnej aplikacji eksploratora magazynu, prawdopodobnie zajdzie potrzeba zaktualizowania klucza magazynu używanego przez te aplikacje.

Oto proces związany z rotacją kluczy dostępu do magazynu:

 1. Zaktualizuj parametry połączenia w kodzie aplikacji, wprowadzając odwołanie do pomocniczego klucza dostępu do konta magazynu.
 2. Ponownie wygeneruj podstawowy klucz dostępu do konta magazynu. W bloku Klucze dostępu kliknij opcję Generuj ponownie klucz1, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wygenerowanie nowego klucza.
 3. Zaktualizuj parametry połączenia w kodzie, wprowadzając odwołanie do nowego podstawowego klucza dostępu.
 4. W ten sam sposób wygeneruj ponownie pomocniczy klucz dostępu.

Usuwanie konta magazynu

Aby usunąć konto magazynu, z którego już nie korzystasz, przejdź do konta magazynu w witrynie Azure Portal i kliknij pozycję Usuń. Usunięcie konta magazynu powoduje usunięcie całego konta, w tym wszystkich danych na koncie.

Ostrzeżenie

Nie można przywrócić usuniętego konta magazynu ani odzyskać żadnej zawartości znajdującej się na koncie przed usunięciem. Zanim usuniesz konto, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zapisać. Dotyczy to również wszystkich zasobów na koncie — po usunięciu obiektu Blob, tabeli, kolejki lub pliku elementy te są trwale usuwane.

Aby usunąć konto magazynu powiązane z maszyną wirtualną platformy Azure, musisz najpierw upewnić się, że wszystkie dyski maszyny wirtualnej zostały usunięte. Jeśli nie usuniesz najpierw dysków maszyny wirtualnej, podczas próby usunięcia konta magazynu zobaczysz komunikat o błędzie podobny do poniższego:

Failed to delete storage account <vm-storage-account-name>. Unable to delete storage account <vm-storage-account-name>: 'Storage account <vm-storage-account-name> has some active image(s) and/or disk(s). Ensure these image(s) and/or disk(s) are removed before deleting this storage account.'.

Jeśli konto magazynu korzysta z modelu wdrożenia klasycznego, można usunąć dysk maszyny wirtualnej, wykonując następujące kroki w witrynie Azure Portal:

 1. Przejdź do klasycznej witryny Azure Portal.
 2. Przejdź do karty Virtual Machines.
 3. Kliknij kartę Dyski.
 4. Wybierz dysk danych, a następnie kliknij polecenie Usuń dysk.
 5. Aby usunąć obrazy dysku, przejdź do karty Obrazy i usuń wszelkie obrazy przechowywane na koncie.

Zobacz dokumentację maszyn wirtualnych Azure, aby uzyskać więcej informacji.

Następne kroki