Tworzenie oprogramowania dla usługi Azure File Storage przy użyciu platformy .NET

Uwaga

W tym artykule przedstawiono sposób zarządzania usługą Azure File Storage za pomocą kodu platformy .NET. Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi Azure File Storage, zobacz artykuł Introduction to Azure File storage (Wprowadzenie do usługi Azure File Storage).

Porada

Zapoznaj się z repozytorium przykładów kodu usługi Azure Storage

Nasza lista przykładów usługi Azure Storage zawiera łatwe w użyciu kompleksowe przykłady kodu usługi Azure Storage, które można pobierać i uruchamiać.

Informacje o tym samouczku

W tym samouczku przedstawiono podstawy korzystania z platformy .NET do tworzenia aplikacji lub usług, które korzystają z usługi Azure File Storage do przechowywania danych plików. W tym samouczku utworzymy prostą aplikację konsolową i pokażemy, jak wykonywać podstawowe działania za pomocą platformy .NET i usługi Azure File Storage:

 • Pobieranie zawartości pliku
 • Ustawienie limitu przydziału (maksymalnego rozmiaru) udziału plików.
 • Utworzenie sygnatury dostępu współdzielonego (klucza SAS) dla pliku, która używa zasad dostępu współdzielonego zdefiniowanych w udziale.
 • Skopiowanie pliku do innego pliku w tym samym koncie magazynu.
 • Skopiowanie pliku do obiektu blob w tym samym koncie magazynu.
 • Rozwiązywanie problemów przy użyciu metryk usługi Azure Storage.
Uwaga

Dostęp do usługi Azure File Storage można uzyskiwać za pośrednictwem protokołu SMB i dlatego istnieje możliwość napisania prostej aplikacji, która uzyskuje plikowy dostęp we/wy do udziału plików platformy Azure przy użyciu standardowych klas System.IO. W tym artykule opisano sposób pisania aplikacji, które używają zestawu .NET SDK usługi Azure Storage korzystającego z interfejsu API REST magazynu plików Azure w celu komunikowania się z usługą Azure File Storage.

Tworzenie aplikacji konsolowej i uzyskiwanie zestawu

W programie Visual Studio utwórz nową aplikację konsoli dla systemu Windows. Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć aplikację konsoli w programie Visual Studio 2017, jednak kroki w innych wersjach programu Visual Studio są podobne.

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy > Projekt
 2. Wybierz kolejno pozycje Zainstalowane > Szablony > Visual C# > Klasyczny pulpit systemu Windows
 3. Wybierz pozycję Aplikacja konsoli (.NET Framework)
 4. Wprowadź nazwę aplikacji w polu Nazwa:
 5. Kliknij przycisk OK

Wszystkie przykłady kodu w tym samouczku można dodać do metody Main() w pliku Program.cs aplikacji konsolowej.

Biblioteki klienta usługi Azure Storage można używać w aplikacjach .NET dowolnego typu , m.in. usługach w chmurze lub aplikacjach sieci Web platformy Azure, aplikacjach pulpitu i aplikacjach mobilnych. W tym przewodniku dla uproszczenia przedstawiono aplikację konsolową.

Użycie pakietu NuGet w celu zainstalowania wymaganych pakietów

Istnieją dwa pakiety, które trzeba przywołać w projekcie, aby ukończyć ten samouczek:

Pakiet NuGet służy do pobrania obu pakietów. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze rozwiązań i wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet.
 2. Wyszukaj w trybie online ciąg „WindowsAzure.Storage”, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować Bibliotekę klienta usługi Storage oraz jej zależności.
 3. Wyszukaj w trybie online ciąg „WindowsAzure.ConfigurationManager” i kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować program Azure Configuration Manager.

Zapisywanie poświadczeń konta magazynu w pliku app.config

Teraz zapiszemy poświadczenia w pliku app.config projektu. Zmodyfikuj plik app.config, jak pokazano w poniższym przykładzie, zastępując ciąg myaccount nazwą konta magazynu, a ciąg mykey kluczem konta magazynu.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="StorageConnectionString" value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=StorageAccountKeyEndingIn==" />
  </appSettings>
</configuration>
Uwaga

Najnowsza wersja emulatora magazynu Azure nie obsługuje usługi Azure File Storage. Aby można było pracować z usługą Azure File Storage, parametry połączenia muszą wskazywać konto usługi Azure Storage w chmurze.

Dodawanie dyrektyw using

Otwórz plik Program.cs w Eksploratorze rozwiązań i dodaj następujące dyrektywy using na początku pliku.

using Microsoft.Azure; // Namespace for Azure Configuration Manager
using Microsoft.WindowsAzure.Storage; // Namespace for Storage Client Library
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob; // Namespace for Azure Blobs
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.File; // Namespace for Azure File storage

Biblioteka programu Microsoft Azure Configuration Manager dla platformy .NET zawiera klasę do analizowania parametrów połączenia w pliku konfiguracji. Klasa CloudConfigurationManager analizuje ustawienia konfiguracji niezależnie od tego, czy aplikacja kliencka jest uruchomiona na komputerze, urządzeniu przenośnym, na maszynie wirtualnej platformy Azure, czy w usłudze w chmurze platformy Azure.

Aby zapewnić odwołanie do pakietu CloudConfigurationManager, dodaj następującą dyrektywę using:

using Microsoft.Azure; //Namespace for CloudConfigurationManager

Oto przykład, w którym przedstawiono, jak pobrać parametry połączenia z pliku konfiguracji:

// Parse the connection string and return a reference to the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

Użycie programu Azure Configuration Manager jest opcjonalne. Możesz także użyć interfejsu API, np. klasy ConfigurationManager programu .NET Framework.

Programowy dostęp do udziału plików

Teraz dodamy poniższy kod do metody Main() (po kodzie pokazanym powyżej) w celu pobrania parametrów połączenia. Ten kod pobiera odwołanie do pliku utworzonego wcześniej i wyświetla jego zawartość w oknie konsoli.

// Create a CloudFileClient object for credentialed access to Azure File storage.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Get a reference to the file share we created previously.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("logs");

// Ensure that the share exists.
if (share.Exists())
{
  // Get a reference to the root directory for the share.
  CloudFileDirectory rootDir = share.GetRootDirectoryReference();

  // Get a reference to the directory we created previously.
  CloudFileDirectory sampleDir = rootDir.GetDirectoryReference("CustomLogs");

  // Ensure that the directory exists.
  if (sampleDir.Exists())
  {
    // Get a reference to the file we created previously.
    CloudFile file = sampleDir.GetFileReference("Log1.txt");

    // Ensure that the file exists.
    if (file.Exists())
    {
      // Write the contents of the file to the console window.
      Console.WriteLine(file.DownloadTextAsync().Result);
    }
  }
}

Aby zobaczyć dane wyjściowe, uruchom aplikację konsolową.

Ustawianie maksymalnego rozmiaru udziału plików

Począwszy od wersji 5.x biblioteki klienta usługi Azure Storage, można ustawić limit przydziału (lub maksymalny rozmiar) udziału plików w gigabajtach. Można również sprawdzić, ile danych jest obecnie przechowywanych w udziale.

Ustawiając limit przydziału dla udziału, można ograniczyć całkowity rozmiar plików przechowywanych w udziale. Jeśli całkowity rozmiar plików w udziale przekroczy ustawiony limit przydziału, klienci nie będą mogli zwiększyć rozmiaru istniejących plików ani tworzyć nowych plików (chyba że pliki będą puste).

W poniższym przykładzie pokazano, jak sprawdzić bieżące użycie udziału oraz jak ustawić limit przydziału w udziale.

// Parse the connection string for the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  Microsoft.Azure.CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create a CloudFileClient object for credentialed access to Azure File storage.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Get a reference to the file share we created previously.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("logs");

// Ensure that the share exists.
if (share.Exists())
{
  // Check current usage stats for the share.
  // Note that the ShareStats object is part of the protocol layer for the File service.
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.File.Protocol.ShareStats stats = share.GetStats();
  Console.WriteLine("Current share usage: {0} GB", stats.Usage.ToString());

  // Specify the maximum size of the share, in GB.
  // This line sets the quota to be 10 GB greater than the current usage of the share.
  share.Properties.Quota = 10 + stats.Usage;
  share.SetProperties();

  // Now check the quota for the share. Call FetchAttributes() to populate the share's properties.
  share.FetchAttributes();
  Console.WriteLine("Current share quota: {0} GB", share.Properties.Quota);
}

Generowanie sygnatury dostępu współdzielonego dla pliku lub udziału plików

Począwszy od wersji 5.x biblioteki klienta usługi Azure Storage, można wygenerować sygnaturę dostępu współdzielonego dla udziału plików lub dla pojedynczego pliku. Można też utworzyć zasady dostępu współdzielonego w udziale plików na potrzeby zarządzania sygnaturami dostępu współdzielonego. Utworzenie zasad dostępu współdzielonego jest zalecane, ponieważ umożliwia cofnięcie sygnatur w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

W poniższym przykładzie tworzone są zasady dostępu współdzielonego w udziale. Następnie za pomocą tych zasad nakładane są ograniczenia na sygnatury dostępu współdzielonego w pliku w udziale.

// Parse the connection string for the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  Microsoft.Azure.CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create a CloudFileClient object for credentialed access to Azure File storage.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Get a reference to the file share we created previously.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("logs");

// Ensure that the share exists.
if (share.Exists())
{
  string policyName = "sampleSharePolicy" + DateTime.UtcNow.Ticks;

  // Create a new shared access policy and define its constraints.
  SharedAccessFilePolicy sharedPolicy = new SharedAccessFilePolicy()
    {
      SharedAccessExpiryTime = DateTime.UtcNow.AddHours(24),
      Permissions = SharedAccessFilePermissions.Read | SharedAccessFilePermissions.Write
    };

  // Get existing permissions for the share.
  FileSharePermissions permissions = share.GetPermissions();

  // Add the shared access policy to the share's policies. Note that each policy must have a unique name.
  permissions.SharedAccessPolicies.Add(policyName, sharedPolicy);
  share.SetPermissions(permissions);

  // Generate a SAS for a file in the share and associate this access policy with it.
  CloudFileDirectory rootDir = share.GetRootDirectoryReference();
  CloudFileDirectory sampleDir = rootDir.GetDirectoryReference("CustomLogs");
  CloudFile file = sampleDir.GetFileReference("Log1.txt");
  string sasToken = file.GetSharedAccessSignature(null, policyName);
  Uri fileSasUri = new Uri(file.StorageUri.PrimaryUri.ToString() + sasToken);

  // Create a new CloudFile object from the SAS, and write some text to the file.
  CloudFile fileSas = new CloudFile(fileSasUri);
  fileSas.UploadText("This write operation is authenticated via SAS.");
  Console.WriteLine(fileSas.DownloadText());
}

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania sygnatur dostępu współdzielonego, zobacz artykuły Using Shared Access Signatures (SAS) (Używanie sygnatur dostępu współdzielonego (SAS)) oraz Create and use a SAS with Azure Blobs (Tworzenie i używanie sygnatury dostępu współdzielonego w Magazynie obiektów Azure Blob).

Kopiowanie plików

Począwszy od wersji 5.x biblioteki klienta usługi Azure Storage, można kopiować pliki do innych plików, pliki do obiektów blob oraz obiekty blob do plików. W kolejnych sekcjach pokażemy, jak programowo wykonywać te operacje kopiowania.

Do kopiowania plików do innych plików oraz obiektów blob do plików i odwrotnie można także użyć narzędzia AzCopy. Zobacz: Transfer danych za pomocą narzędzia wiersza polecenia AzCopy.

Uwaga

W przypadku kopiowania obiektu blob do pliku lub pliku do obiektu blob konieczne jest uwierzytelnienie obiektu źródłowego za pomocą sygnatury dostępu współdzielonego, nawet jeśli kopiowanie odbywa się w ramach tego samego konta magazynu.

Kopiowanie pliku do innego pliku Poniższy przykładowy kod powoduje skopiowanie pliku do innego pliku w tym samym udziale. Ponieważ ta operacja kopiowania jest wykonywana w ramach tego samego konta magazynu, można użyć uwierzytelniania przy użyciu klucza wspólnego.

// Parse the connection string for the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  Microsoft.Azure.CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create a CloudFileClient object for credentialed access to Azure File storage.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Get a reference to the file share we created previously.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("logs");

// Ensure that the share exists.
if (share.Exists())
{
  // Get a reference to the root directory for the share.
  CloudFileDirectory rootDir = share.GetRootDirectoryReference();

  // Get a reference to the directory we created previously.
  CloudFileDirectory sampleDir = rootDir.GetDirectoryReference("CustomLogs");

  // Ensure that the directory exists.
  if (sampleDir.Exists())
  {
    // Get a reference to the file we created previously.
    CloudFile sourceFile = sampleDir.GetFileReference("Log1.txt");

    // Ensure that the source file exists.
    if (sourceFile.Exists())
    {
      // Get a reference to the destination file.
      CloudFile destFile = sampleDir.GetFileReference("Log1Copy.txt");

      // Start the copy operation.
      destFile.StartCopy(sourceFile);

      // Write the contents of the destination file to the console window.
      Console.WriteLine(destFile.DownloadText());
    }
  }
}

Kopiowanie pliku do obiektu blob Poniższy przykładowy kod powoduje utworzenie pliku i skopiowanie go do obiektu blob w ramach tego samego konta magazynu. Dla pliku źródłowego tworzona jest sygnatura dostępu współdzielonego, za pomocą której usługa uwierzytelnia dostęp do tego pliku podczas operacji kopiowania.

// Parse the connection string for the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  Microsoft.Azure.CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create a CloudFileClient object for credentialed access to Azure File storage.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Create a new file share, if it does not already exist.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("sample-share");
share.CreateIfNotExists();

// Create a new file in the root directory.
CloudFile sourceFile = share.GetRootDirectoryReference().GetFileReference("sample-file.txt");
sourceFile.UploadText("A sample file in the root directory.");

// Get a reference to the blob to which the file will be copied.
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
CloudBlobContainer container = blobClient.GetContainerReference("sample-container");
container.CreateIfNotExists();
CloudBlockBlob destBlob = container.GetBlockBlobReference("sample-blob.txt");

// Create a SAS for the file that's valid for 24 hours.
// Note that when you are copying a file to a blob, or a blob to a file, you must use a SAS
// to authenticate access to the source object, even if you are copying within the same
// storage account.
string fileSas = sourceFile.GetSharedAccessSignature(new SharedAccessFilePolicy()
{
  // Only read permissions are required for the source file.
  Permissions = SharedAccessFilePermissions.Read,
  SharedAccessExpiryTime = DateTime.UtcNow.AddHours(24)
});

// Construct the URI to the source file, including the SAS token.
Uri fileSasUri = new Uri(sourceFile.StorageUri.PrimaryUri.ToString() + fileSas);

// Copy the file to the blob.
destBlob.StartCopy(fileSasUri);

// Write the contents of the file to the console window.
Console.WriteLine("Source file contents: {0}", sourceFile.DownloadText());
Console.WriteLine("Destination blob contents: {0}", destBlob.DownloadText());

W ten sam sposób można skopiować obiekt blob do pliku. Jeśli obiekt źródłowy jest obiektem blob, utwórz sygnaturę dostępu współdzielonego w celu uwierzytelniania dostępu do tego obiektu blob podczas operacji kopiowania.

Rozwiązywanie problemów z usługą Azure File Storage przy użyciu metryk

Funkcja analizy usługi Azure Storage obsługuje teraz metryki na potrzeby usługi Azure File Storage. Dane metryk umożliwiają śledzenie żądań i diagnozowanie problemów.

Metryki dla usługi Azure File Storage można włączyć w witrynie Azure Portal. Można też włączyć je programowo przez wywołanie operacji ustawiania właściwości usługi plików za pomocą interfejsu API REST lub przy użyciu jednej z analogicznych operacji w bibliotece klienta usługi Storage.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak włączyć metryki dla usługi Azure File Storage za pomocą biblioteki klienta usługi Storage programu .NET.

Najpierw dodaj następujące dyrektywy using do pliku Program.cs (obok tych dodanych powyżej):

using Microsoft.WindowsAzure.Storage.File.Protocol;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Shared.Protocol;

Zwróć uwagę, że usługi Blob Storage, Table Storage i Queue Storage używają wspólnie typu ServiceProperties w przestrzeni nazw Microsoft.WindowsAzure.Storage.Shared.Protocol, natomiast usługa File Storage ma swój własny typ FileServiceProperties w przestrzeni nazw Microsoft.WindowsAzure.Storage.File.Protocol. Jednak aby można było skompilować poniższy kod, musi on zawierać odwołania do obu tych przestrzeni nazw.

// Parse your storage connection string from your application's configuration file.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
    Microsoft.Azure.CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));
// Create the File service client.
CloudFileClient fileClient = storageAccount.CreateCloudFileClient();

// Set metrics properties for File service.
// Note that the File service currently uses its own service properties type,
// available in the Microsoft.WindowsAzure.Storage.File.Protocol namespace.
fileClient.SetServiceProperties(new FileServiceProperties()
{
  // Set hour metrics
  HourMetrics = new MetricsProperties()
  {
    MetricsLevel = MetricsLevel.ServiceAndApi,
    RetentionDays = 14,
    Version = "1.0"
  },
  // Set minute metrics
  MinuteMetrics = new MetricsProperties()
  {
    MetricsLevel = MetricsLevel.ServiceAndApi,
    RetentionDays = 7,
    Version = "1.0"
  }
});

// Read the metrics properties we just set.
FileServiceProperties serviceProperties = fileClient.GetServiceProperties();
Console.WriteLine("Hour metrics:");
Console.WriteLine(serviceProperties.HourMetrics.MetricsLevel);
Console.WriteLine(serviceProperties.HourMetrics.RetentionDays);
Console.WriteLine(serviceProperties.HourMetrics.Version);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Minute metrics:");
Console.WriteLine(serviceProperties.MinuteMetrics.MetricsLevel);
Console.WriteLine(serviceProperties.MinuteMetrics.RetentionDays);
Console.WriteLine(serviceProperties.MinuteMetrics.Version);

Aby uzyskać kompleksowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, można zajrzeć do artykułu na temat rozwiązywania problemów z usługą Azure File Storage.

Następne kroki

Poniższe linki umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji na temat usługi Magazyn plików Azure.

Artykuły koncepcyjne i filmy

Narzędzia dostępne dla usługi Magazyn plików

Dokumentacja

Wpisy na blogach