Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Queue Storage przy użyciu platformy .NET

Porada

Zapoznaj się z repozytorium przykładów kodu usługi Azure Storage

Nasza lista przykładów usługi Azure Storage zawiera łatwe w użyciu kompleksowe przykłady kodu usługi Azure Storage, które można pobierać i uruchamiać.

Omówienie

Usługa Azure Queue Storage umożliwia przesyłanie komunikatów za pomocą chmury między składnikami aplikacji. W przypadku projektowania aplikacji pod kątem skalowania składniki aplikacji są często rozłączane, dzięki czemu mogą być skalowane niezależnie. Usługa Queue Storage zapewnia asynchroniczne przesyłanie komunikatów na potrzeby komunikacji między składnikami aplikacji niezależnie od tego, czy działają w chmurze, na komputerze, serwerze lokalnym czy urządzeniu przenośnym. Usługa Queue Storage obsługuje również zarządzanie asynchronicznymi zadaniami oraz przepływy pracy procesu kompilacji.

Informacje o tym samouczku

W tym samouczku pokazano, jak napisać kod .NET dla niektórych typowych scenariuszy przy użyciu usługi Azure Queue Storage. Omówione scenariusze obejmują tworzenie i usuwanie kolejek oraz dodawanie, odczytywanie i usuwanie komunikatów kolejek.

Szacowany czas trwania: 45 minut

Wymagania wstępne:

Uwaga

Zaleca się, aby wykonywać instrukcje z tego samouczka przy użyciu najnowszej wersji biblioteki klienta usługi Azure Storage dla programu .NET. Najnowszą wersję do pobrania można znaleźć w usłudze NuGet. Kod źródłowy biblioteki klienta jest dostępny w usłudze GitHub.

Jeśli używasz emulatora magazynu, wymagania co do wersji znajdziesz w pliku README biblioteki klienta. Aby używać biblioteki klienta magazynu dla platformy .NET z emulatorem magazynu, trzeba korzystać z odpowiedniej minimalnej wersji emulatora magazynu platformy Azure.

Co to jest usługa Queue Storage?

Azure Queue Storage to usługa do przechowywania dużej liczby komunikatów, do której można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem uwierzytelnionego połączenia za pomocą protokołu HTTP lub HTTPS. Pojedynczy komunikat z kolejki nie może przekraczać 64 KB, a kolejka może zawierać miliony komunikatów — maksymalnie liczbę nieprzekraczającą całkowitego limitu pojemności konta magazynu.

Najczęstsze zastosowania usługi Queue Storage obejmują:

 • Tworzenie zaległości pracy do przetwarzania asynchronicznego
 • Przekazywanie komunikatów z roli sieci Web platformy Azure do roli procesu roboczego platformy Azure

Pojęcia dotyczące usługi kolejki

Usługa kolejki zawiera następujące składniki:

Queue1

 • Format adresu URL: adresy URL kolejek mają następujący format:
  http://<storage account>.queue.core.windows.net/<queue>

  Następujący adres URL dotyczy kolejki w schemacie:

  http://myaccount.queue.core.windows.net/images-to-download

 • Konto magazynu: cały dostęp do usługi Azure Storage odbywa się przez konto magazynu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojemności konta magazynu, zobacz temat Cele dotyczące skalowalności i wydajności usługi Azure Storage.

 • Kolejka: kolejka zawiera zestaw komunikatów. Wszystkie komunikaty muszą być w kolejce. Pamiętaj, że nazwa kolejki może zawierać tylko małe litery. Informacje dotyczące nazewnictwa kolejek można znaleźć w temacie Naming Queues and Metadata (Nazewnictwo kolejek i metadanych).
 • Komunikat: komunikat w dowolnym formacie, o maksymalnym rozmiarze 64 KB. Maksymalny czas pozostawania komunikatu w kolejce wynosi 7 dni.

Tworzenie konta usługi Azure Storage

Najprościej jest utworzyć pierwsze konto usługi Azure Storage przy użyciu witryny Azure Portal. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie konta magazynu.

Można również utworzyć konto usługi Azure Storage przy użyciu programu Azure PowerShell, interfejsu wiersza polecenia Azure lub biblioteki klienta dostawcy zasobów magazynowych dla platformy .NET.

Jeśli nie chcesz teraz tworzyć konta magazynu, możesz także użyć emulatora usługi Azure Storage do uruchomienia i testowania kodu w środowisku lokalnym. Więcej informacji można znaleźć w temacie Use the Azure Storage Emulator for Development and Testing (Używanie emulatora usługi Azure Storage do programowania i testowania).

Konfigurowanie środowiska projektowego

Następnie skonfiguruj środowisko projektowe w programie Visual Studio, aby przygotować się do wypróbowania przykładów kodu zawartych w tym przewodniku.

Utwórz projekt aplikacji konsoli dla systemu Windows

W programie Visual Studio utwórz nową aplikację konsoli dla systemu Windows. Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć aplikację konsoli w programie Visual Studio 2017, jednak kroki w innych wersjach programu Visual Studio są podobne.

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy > Projekt
 2. Wybierz kolejno pozycje Zainstalowane > Szablony > Visual C# > Klasyczny pulpit systemu Windows
 3. Wybierz pozycję Aplikacja konsoli (.NET Framework)
 4. Wprowadź nazwę aplikacji w polu Nazwa:
 5. Kliknij przycisk OK

Okno dialogowe tworzenia projektu w programie Visual Studio

Wszystkie przykłady kodu w tym samouczku można dodać do metody Main() w pliku Program.cs aplikacji konsolowej.

Biblioteki klienta usługi Azure Storage można używać w aplikacjach .NET dowolnego typu , m.in. usługach w chmurze lub aplikacjach sieci Web platformy Azure, aplikacjach pulpitu i aplikacjach mobilnych. W tym przewodniku dla uproszczenia przedstawiono aplikację konsolową.

Użycie pakietu NuGet w celu zainstalowania wymaganych pakietów

Istnieją dwa pakiety, które trzeba przywołać w projekcie, aby ukończyć ten samouczek:

Pakiet NuGet służy do pobrania obu pakietów. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze rozwiązań i wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet.
 2. Wyszukaj w trybie online ciąg „WindowsAzure.Storage”, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować Bibliotekę klienta usługi Storage oraz jej zależności.
 3. Wyszukaj w trybie online ciąg „WindowsAzure.ConfigurationManager” i kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować program Azure Configuration Manager.
Uwaga

Pakiet Biblioteki klienta usługi Storage znajduje się również w zestawie SDK Azure dla środowiska .NET. Firma Microsoft zaleca jednak również zainstalowanie Biblioteki klienta usługi Storage z pakietu NuGet, aby zagwarantować posiadanie najnowszej wersji biblioteki klienta.

Zależności ODataLib w Bibliotece klienta usługi Storage dla platformy .NET są rozwiązywane za pomocą pakietów ODataLib dostępnych w usłudze NuGet, a nie za pośrednictwem usług WCF Data Services. Biblioteki ODataLib można pobrać bezpośrednio lub użyć odwołań w projekcie kodu za pośrednictwem pakietu NuGet. Określone pakiety ODataLib używane przez Bibliotekę klienta usługi Storage to OData, Edm i Spatial. Ze względu na to, że biblioteki te są używane przez klasy usługi Azure Table Storage, są one wymaganymi zależnościami do programowania za pomocą Biblioteki klienta usługi Storage.

Określanie środowiska docelowego

W przypadku uruchamiania przykładów w tym przewodniku istnieją dwie opcje środowiska:

 • Można uruchomić kod dla konta usługi Azure Storage w chmurze.
 • Można uruchomić kod dla emulatora usługi Azure Storage. Emulator magazynu jest lokalnym środowiskiem, które emuluje konto usługi Azure Storage w chmurze. Emulator jest bezpłatną opcją do testowania i debugowania kodu, gdy aplikacja jest w fazie projektowania. Emulator używa dobrze znanego konta i klucza. Więcej informacji można znaleźć w temacie Use the Azure Storage Emulator for Development and Testing (Używanie emulatora usługi Azure Storage do programowania i testowania)

Jeśli obiektem docelowym jest konto magazynu w chmurze, skopiuj podstawowy klucz dostępu dla konta magazynu z witryny Azure Portal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat View and copy storage access keys (Wyświetlanie i kopiowanie kluczy dostępu kopiowania).

Uwaga

Na obiekt docelowy można wybrać emulator magazynu, aby uniknąć ponoszenia kosztów związanych z usługą Azure Storage. Jednak jeśli wybranym obiektem docelowym będzie konto usługi Azure Storage w chmurze, koszty związane z wykonaniem instrukcji w tym samouczku będą niewielkie.

Konfigurowanie parametrów połączenia magazynu

Biblioteka klienta usługi Storage platformy Azure dla środowiska .NET obsługuje korzystanie z parametrów połączenia magazynu w celu konfiguracji punktów końcowych i poświadczeń w celu uzyskania dostępu do usług Storage. Najlepiej przechowywać parametry połączenia magazynu w pliku konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących parametrów połączenia, zobacz temat Configure a Connection String to Azure Storage (Konfigurowania parametrów połączenia z usługą Azure Storage).

Uwaga

Klucz konta magazynu jest podobny do hasła głównego konta magazynu. Zawsze chroń klucz konta magazynu. Nie udostępniaj go innym użytkownikom, nie koduj go trwale ani nie zapisuj w zwykłym pliku tekstowym, do którego mają dostęp inne osoby. Wygeneruj ponownie klucz za pośrednictwem witryny Azure Portal, jeśli uważasz, że jego zabezpieczenia mogły zostać naruszone.

Aby skonfigurować parametry połączenia, otwórz plik app.config z Eksploratora rozwiązań w programie Visual Studio. Dodaj zawartość elementu <appSettings> widocznego poniżej. Zastąp ciąg account-name nazwą konta magazynu, a ciąg account-key kluczem dostępu do konta:

<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="StorageConnectionString" value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=account-name;AccountKey=account-key" />
  </appSettings>
</configuration>

Na przykład ustawienie konfiguracji może wyglądać mniej więcej tak:

<add key="StorageConnectionString" value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=storagesample;AccountKey=GMuzNHjlB3S9itqZJHHCnRkrokLkcSyW7yK9BRbGp0ENePunLPwBgpxV1Z/pVo9zpem/2xSHXkMqTHHLcx8XRA==" />

Jeśli obiektem docelowym ma być emulator magazynu, możesz użyć skrótu klawiaturowego, który mapuje dobrze znaną nazwę konta i klucz. W takim przypadku ustawienie parametrów połączenia wygląda następująco:

<add key="StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;" />

Dodawanie dyrektyw using

Dodaj następujące dyrektywy using na początku pliku Program.cs:

using Microsoft.Azure; // Namespace for CloudConfigurationManager
using Microsoft.WindowsAzure.Storage; // Namespace for CloudStorageAccount
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue; // Namespace for Queue storage types

Analizowanie parametrów połączenia

Biblioteka programu Microsoft Azure Configuration Manager dla platformy .NET zawiera klasę do analizowania parametrów połączenia w pliku konfiguracji. Klasa CloudConfigurationManager analizuje ustawienia konfiguracji niezależnie od tego, czy aplikacja kliencka jest uruchomiona na komputerze, urządzeniu przenośnym, na maszynie wirtualnej platformy Azure, czy w usłudze w chmurze platformy Azure.

Aby zapewnić odwołanie do pakietu CloudConfigurationManager, dodaj następującą dyrektywę using:

using Microsoft.Azure; //Namespace for CloudConfigurationManager

Oto przykład, w którym przedstawiono, jak pobrać parametry połączenia z pliku konfiguracji:

// Parse the connection string and return a reference to the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

Użycie programu Azure Configuration Manager jest opcjonalne. Możesz także użyć interfejsu API, np. klasy ConfigurationManager programu .NET Framework.

Tworzenie klienta usługi kolejki

Klasa CloudQueueClient umożliwia pobieranie kolejek przechowywanych w usłudze Queue Storage. Oto jeden ze sposobów tworzenia klienta usługi:

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

Teraz możesz przystąpić do pisania kodu, który będzie odczytywać dane z usługi Queue Storage i zapisywać je w nim.

Tworzenie kolejki

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć kolejkę, jeśli jeszcze nie istnieje:

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a container.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Create the queue if it doesn't already exist
queue.CreateIfNotExists();

Wstawianie komunikatu do kolejki

Aby wstawić komunikat do istniejącej kolejki, najpierw utwórz nową klasę CloudQueueMessage. Następnie wywołaj metodę AddMessage. Klasę CloudQueueMessage można utworzyć przy użyciu ciągu (w formacie UTF-8) lub tablicy bajtów. Oto kod, który tworzy kolejkę (jeśli kolejka nie istnieje) i wstawia komunikat „Hello, World”:

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Create the queue if it doesn't already exist.
queue.CreateIfNotExists();

// Create a message and add it to the queue.
CloudQueueMessage message = new CloudQueueMessage("Hello, World");
queue.AddMessage(message);

Podgląd kolejnego komunikatu

Możesz uzyskać wgląd w komunikat z przodu kolejki bez jego usuwania z kolejki, wywołując metodę PeekMessage.

// Retrieve storage account from connection string
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Peek at the next message
CloudQueueMessage peekedMessage = queue.PeekMessage();

// Display message.
Console.WriteLine(peekedMessage.AsString);

Zmiana zawartości komunikatu w kolejce

Możesz zmienić zawartość komunikatu w kolejce. Jeśli komunikat reprezentuje zadanie robocze, możesz użyć tej funkcji, aby zaktualizować stan zadania. Poniższy kod aktualizuje komunikat kolejki o nową zawartość i ustawia rozszerzenie limitu czasu widoczności o kolejne 60 sekund. Operacja ta zapisuje stan pracy powiązanej z komunikatem i daje klientowi kolejną minutę na kontynuowanie pracy nad komunikatem. Możesz użyć tej metody do śledzenia wieloetapowych przepływów pracy związanych z komunikatami kolejek, bez konieczności rozpoczynania od nowa, gdy dany etap nie powiedzie się ze względu na awarię sprzętu lub oprogramowania. Zazwyczaj stosuje się również liczbę ponownych prób. Jeśli komunikat zostanie ponowiony więcej niż n razy, zostanie usunięty. Jest to zabezpieczenie przed komunikatami, które wyzwalają błąd aplikacji zawsze, gdy są przetwarzane.

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Get the message from the queue and update the message contents.
CloudQueueMessage message = queue.GetMessage();
message.SetMessageContent("Updated contents.");
queue.UpdateMessage(message,
  TimeSpan.FromSeconds(60.0), // Make it invisible for another 60 seconds.
  MessageUpdateFields.Content | MessageUpdateFields.Visibility);

Usunięcie następnego komunikatu z kolejki

Twój kod usuwa komunikat z kolejki w dwóch etapach. Jeśli wywołasz funkcję GetMessage, uzyskasz następny komunikat w kolejce. Komunikat zwrócony z funkcji GetMessage staje się niewidoczny dla innego kodu odczytującego komunikaty z tej kolejki. Domyślnie komunikat pozostanie niewidoczny przez 30 sekund. Aby zakończyć usuwanie komunikatu z kolejki, musisz również wywołać funkcję DeleteMessage. Ten dwuetapowy proces usuwania komunikatów gwarantuje, że jeśli kod nie będzie w stanie przetworzyć komunikatu z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania, inne wystąpienie kodu będzie w stanie uzyskać ten sam komunikat i ponowić próbę. Twój kod wywołuje funkcję DeleteMessage natychmiast po przetworzeniu komunikatu.

// Retrieve storage account from connection string
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Get the next message
CloudQueueMessage retrievedMessage = queue.GetMessage();

//Process the message in less than 30 seconds, and then delete the message
queue.DeleteMessage(retrievedMessage);

Używanie wzorca Async-Await z wspólnymi interfejsami API usługi Queue Storage

Ten przykład przedstawia sposób użycia wzorca Async-Await z wykorzystaniem wspólnych interfejsów API usługi Queue Storage. Przykład wywołuje asynchroniczną wersję każdej z danych metod, co jest wskazane przez sufiks Async każdej metody. Jeśli zostanie użyta metoda asynchroniczna, wzorzec Async-Await zawiesi lokalne wykonanie do momentu ukończenia wywołania. Takie zachowanie umożliwia wykonywanie innych zadań przez bieżący wątek, co pomaga unikać wąskich gardeł zmniejszających wydajność i poprawia ogólną szybkość reakcji aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystaniu wzorca Async-Await w programie .NET, zobacz Async and Await (C# and Visual Basic) (Async i Await [C# i Visual Basic]).

// Create the queue if it doesn't already exist
if(await queue.CreateIfNotExistsAsync())
{
  Console.WriteLine("Queue '{0}' Created", queue.Name);
}
else
{
  Console.WriteLine("Queue '{0}' Exists", queue.Name);
}

// Create a message to put in the queue
CloudQueueMessage cloudQueueMessage = new CloudQueueMessage("My message");

// Async enqueue the message
await queue.AddMessageAsync(cloudQueueMessage);
Console.WriteLine("Message added");

// Async dequeue the message
CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();
Console.WriteLine("Retrieved message with content '{0}'", retrievedMessage.AsString);

// Async delete the message
await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);
Console.WriteLine("Deleted message");

Wykorzystanie dodatkowych opcji do usuwania komunikatów z kolejek

Istnieją dwa sposoby dostosowania pobierania komunikatów z kolejki. Po pierwsze można uzyskać komunikaty zbiorczo (do 32). Po drugie można ustawić dłuższy lub krótszy limit czasu niewidoczności, dzięki czemu kod będzie mieć więcej lub mniej czasu na pełne przetworzenie każdego komunikatu. Poniższy przykład kodu wykorzystuje metodę GetMessages, aby pobrać 20 komunikatów w jednym wywołaniu. Następnie przetwarza każdy komunikat przy użyciu pętli foreach. Ustawia również limitu czasu niewidoczności na pięć minut dla każdego komunikatu. Należy zauważyć, że okres 5 minut rozpoczyna się dla wszystkich komunikatów w tym samym czasie, więc po upływie 5 minut od wywołania metody GetMessages wszystkie komunikaty, które nie zostały usunięte, będą widoczne ponownie.

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

foreach (CloudQueueMessage message in queue.GetMessages(20, TimeSpan.FromMinutes(5)))
{
  // Process all messages in less than 5 minutes, deleting each message after processing.
  queue.DeleteMessage(message);
}

Pobieranie długości kolejki

Możesz uzyskać szacunkową liczbę komunikatów w kolejce. Metoda FetchAttributes prosi usługę kolejki o pobranie atrybutów kolejki, w tym liczby komunikatów. Właściwość ApproximateMessageCount zwraca ostatnią wartość pobraną przez metodę FetchAttributes bez wywoływania usługi kolejki.

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Fetch the queue attributes.
queue.FetchAttributes();

// Retrieve the cached approximate message count.
int? cachedMessageCount = queue.ApproximateMessageCount;

// Display number of messages.
Console.WriteLine("Number of messages in queue: " + cachedMessageCount);

Usuwanie kolejki

Aby usunąć kolejkę i wszystkie zawarte w niej komunikaty, wywołaj metodę Delete na obiekcie kolejki.

// Retrieve storage account from connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the queue client.
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

// Retrieve a reference to a queue.
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

// Delete the queue.
queue.Delete();

Następne kroki

Teraz, kiedy znasz już podstawy usługi Queue Storage, skorzystaj z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o bardziej skomplikowanych zadaniach magazynu.