Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Table Storage przy użyciu platformy .NET

Porada

Wypróbuj program Microsoft Azure Storage Explorer

Microsoft Azure Storage Explorer jest darmową aplikacją autonomiczną oferowaną przez firmę Microsoft, która umożliwia wizualną pracę z danymi w usłudze Azure Storage w systemie Windows, OS X i Linux.

Omówienie

Magazyn tabel Azure to usługa, która przechowuje dane strukturalne NoSQL w chmurze. Magazyn tabel jest magazynem kluczy/atrybutów bez schematu. Ponieważ Magazyn tabel nie ma schematu, łatwo zaadaptować dane do rozwijających się potrzeb aplikacji. Dostęp do danych jest szybki i ekonomiczny dla wszystkich rodzajów aplikacji. Magazyn tabel jest zwykle znacznie tańszy niż tradycyjne bazy SQL dla podobnych ilości danych.

Magazyn tabel umożliwia przechowywanie elastycznych zestawów danych, takich jak dane użytkownika dla aplikacji sieci Web, książki adresowe, informacje o urządzeniach i wszelkie inne metadane, których wymaga Twoja usługa. W tabeli można przechowywać dowolną liczbę jednostek, a konto magazynu może zawierać dowolną liczbę tabel w granicach pojemności konta magazynu.

Informacje o tym samouczku

Ten samouczek pokazuje, jak napisać kod .NET dla niektórych typowych scenariuszy przy użyciu Magazynu tabel Azure, w tym związanych z tworzeniem i usuwaniem tabel oraz wstawianiem, aktualizowaniem, usuwaniem i przeszukiwaniem danych w tabeli.

Wymagania wstępne:

Uwaga

Zaleca się, by wykonywać instrukcje z tego samouczka przy użyciu najnowszej wersji biblioteki klienta usługi Azure Storage dla programu .NET. Najnowszą wersją biblioteki jest 7.x, dostępna do pobrania przy użyciu narzędzia Nuget. Źródło biblioteki klienta jest dostępne w portalu GitHub.

Jeśli używasz emulatora magazynu, pamiętaj, że wersja 7.x biblioteki klienta wymaga co najmniej wersji 4.3 emulatora

Więcej przykładów

Dodatkowe przykłady użycia usługi Table Storage znajdziesz w temacie Getting Started with Azure Table Storage in .NET (Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Table Storage w programie .NET). Możesz pobrać przykładową aplikację i uruchomić ją lub przejrzeć kod w witrynie GitHub.

Co to jest usługa Table service

Usługa Azure Table Storage służy do przechowywania dużych ilości danych strukturalnych. Usługa jest magazynem danych NoSQL, który przyjmuje uwierzytelnione wywołania z chmury Azure i spoza niej. Tabele Azure idealnie nadają się do przechowywania strukturalnych danych nierelacyjnych. Najczęstsze zastosowania usługi Table service obejmują:

 • Przechowywanie tabel danych strukturalnych umożliwiających obsługę aplikacji w skali sieci Web
 • Zapisywanie zestawów danych, które nie wymagają złożonych sprzężeń, kluczy obcych lub przechowywanych procedur i mogą być nieznormalizowane w celu zapewniania szybkiego dostępu
 • Szybkie wykonywanie zapytań o dane przy użyciu indeksu klastrowanego
 • Uzyskiwanie dostępu do danych przy użyciu protokołu OData i zapytań LINQ z bibliotekami .NET usługi danych WCF

Usługa Table service służy do przechowywania i wykonywania zapytań dotyczących dużych zestawów strukturalnych danych nierelacyjnych. Tabele mogą być skalowane wraz ze wzrostem wymagań.

Pojęcia dotyczące usługi Table service

Usługa Table service zawiera następujące składniki:

Table1

 • Format adresu URL: kod odwołuje się do tabel na koncie przy użyciu następującego formatu adresu:
  http://<storage account>.table.core.windows.net/<table>

  Możesz odwołać się do tabel platformy Azure bezpośrednio przy użyciu tego adresu i protokołu OData. Więcej informacji znajduje się na stronie OData.org

 • Konto magazynu: cały dostęp do usługi Azure Storage odbywa się przez konto magazynu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojemności konta magazynu, zobacz temat Cele dotyczące skalowalności i wydajności usługi Azure Storage.
 • Tabela: tabela jest kolekcją obiektów. Tabele nie wymuszają schematu na obiektach, co oznacza, że jedna tabela może zawierać obiekty o różnych zestawach właściwości. Liczba tabel, którą może zawierać konto magazynu, jest ograniczona tylko limitem pojemności konta magazynu.
 • Obiekt: obiekt jest zestawem właściwości podobnym do wiersza bazy danych. Maksymalny rozmiar obiektu wynosi 1 MB.
 • Właściwości: właściwość to połączenie nazwy i wartości. Każdy obiekt może zawierać maksymalnie 252 właściwości do przechowywania danych. Każdy obiekt ma również 3 właściwości systemowe, które określają klucz partycji, klucz wiersza i znacznik czasu. Obiekty o tym samym kluczu partycji mogą być szybciej badane oraz wstawiane/aktualizowane w operacjach niepodzielnych. Klucz wiersza obiektu jest jego unikatowym identyfikatorem w partycji.

Szczegółowe informacje na temat nazewnictwa tabel i właściwości można znaleźć w temacie Omówienie modelu danych usługi Table service.

Tworzenie konta usługi Azure Storage

Najprościej jest utworzyć pierwsze konto usługi Azure Storage przy użyciu witryny Azure Portal. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie konta magazynu.

Można również utworzyć konto usługi Azure Storage przy użyciu programu Azure PowerShell, interfejsu wiersza polecenia Azure lub biblioteki klienta dostawcy zasobów magazynowych dla platformy .NET.

Jeśli nie chcesz teraz tworzyć konta magazynu, możesz także użyć emulatora usługi Azure Storage do uruchomienia i testowania kodu w środowisku lokalnym. Więcej informacji można znaleźć w temacie Use the Azure Storage Emulator for Development and Testing (Używanie emulatora usługi Azure Storage do programowania i testowania).

Konfigurowanie środowiska projektowego

Następnie skonfiguruj środowisko projektowe w programie Visual Studio, aby przygotować się do wypróbowania przykładowych kodów podanych w tym przewodniku.

Utwórz projekt aplikacji konsolowej dla systemu Windows

W programie Visual Studio utwórz nową aplikację konsolową dla systemu Windows:

Tworzenie aplikacji konsolowej dla systemu Windows

Wszystkie przykładowe kody w tym samouczku można dodać do metody Main() w program.cs w aplikacji konsolowej.

Pamiętaj, że Biblioteki klienta usługi Storage platformy Azure można używać z dowolnego typu aplikacji w środowisku .NET, m.in. usługi w chmurze Azure, aplikacji sieci Web platformy Azure, aplikacji pulpitu lub aplikacji mobilnej. W tym przewodniku dla uproszczenia przedstawiono aplikację konsolową.

Użycie pakietu NuGet w celu zainstalowania wymaganych pakietów

Istnieją dwa pakiety, które trzeba zainstalować w projekcie, aby wykonać instrukcje z tego samouczka:

Pakiet NuGet służy do pobrania obu pakietów. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze rozwiązań i wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet.
 2. Wyszukaj w trybie online ciąg „WindowsAzure.Storage”, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować Bibliotekę klienta usługi Storage oraz jej zależności.
 3. Wyszukaj w trybie online ciąg „ConfigurationManager” i kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować program Azure Configuration Manager.
Uwaga

Pakiet Biblioteki klienta usługi Storage znajduje się również w zestawie SDK Azure dla środowiska .NET. Firma Microsoft zaleca jednak również zainstalowanie Biblioteki klienta usługi Storage z pakietu NuGet, aby zagwarantować posiadanie najnowszej wersji biblioteki klienta.

Zależności ODataLib w Bibliotece klienta usługi Storage dla środowiska .NET są rozwiązywane za pośrednictwem pakietów ODataLib (w wersji 5.0.2 i nowszych) dostępnych przez pakiet NuGet, a nie za pośrednictwem usług Data Services WCF. Biblioteki ODataLib można pobrać bezpośrednio lub użyć odwołań w projekcie kodu za pośrednictwem pakietu NuGet. Określone pakiety ODataLib używane przez Bibliotekę klienta usługi Storage to OData, Edm i Spatial. Ze względu na to, że biblioteki te są używane przez klasy usługi Azure Table Storage, są one wymaganymi zależnościami do programowania za pomocą Biblioteki klienta usługi Storage.

Określanie środowiska docelowego

W przypadku uruchamiania przykładów w tym przewodniku istnieją dwie opcje środowiska:

 • Można uruchomić kod dla konta usługi Azure Storage w chmurze.
 • Można uruchomić kod dla emulatora usługi Azure Storage. Emulator magazynu jest lokalnym środowiskiem, które emuluje konto usługi Azure Storage w chmurze. Emulator jest bezpłatną opcją do testowania i debugowania kodu, gdy aplikacja jest w fazie projektowania. Emulator używa dobrze znanego konta i klucza. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w temacie Use the Azure Storage Emulator for Development and Testing (Używanie emulatora usługi Azure Storage do programowania i testowania).

Jeśli obiektem docelowym jest konto magazynu w chmurze, skopiuj podstawowy klucz dostępu dla konta magazynu z witryny Azure Portal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat View and copy storage access keys (Wyświetlanie i kopiowanie kluczy dostępu kopiowania).

Uwaga

Na obiekt docelowy można wybrać emulator magazynu, aby uniknąć ponoszenia kosztów związanych z usługą Azure Storage. Jednak jeśli wybranym obiektem docelowym będzie konto usługi Azure Storage w chmurze, koszty związane z wykonaniem instrukcji w tym samouczku będą niewielkie.

Konfigurowanie parametrów połączenia magazynu

Biblioteka klienta usługi Storage platformy Azure dla środowiska .NET obsługuje korzystanie z parametrów połączenia magazynu w celu konfiguracji punktów końcowych i poświadczeń w celu uzyskania dostępu do usług Storage. Najlepiej przechowywać parametry połączenia magazynu w pliku konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących parametrów połączenia, zobacz temat Configure a Connection String to Azure Storage (Konfigurowania parametrów połączenia z usługą Azure Storage).

Uwaga

Klucz konta magazynu jest podobny do hasła głównego konta magazynu. Zawsze chroń klucz konta magazynu. Nie udostępniaj go innym użytkownikom, nie koduj go trwale ani nie zapisuj w zwykłym pliku tekstowym, do którego mają dostęp inne osoby. Wygeneruj ponownie klucz za pośrednictwem witryny Azure Portal, jeśli uważasz, że jego zabezpieczenia mogły zostać naruszone.

Aby skonfigurować parametry połączenia, otwórz plik app.config z Eksploratora rozwiązań w programie Visual Studio. Dodaj zawartość elementu <appSettings> widocznego poniżej. Zastąp ciąg account-name nazwą konta magazynu, a ciąg account-key kluczem dostępu do konta:

<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
  </startup>
   <appSettings>
    <add key="StorageConnectionString" value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=account-name;AccountKey=account-key" />
   </appSettings>
</configuration>

Na przykład ustawienie konfiguracji powinno wyglądać mniej więcej tak:

<add key="StorageConnectionString" value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=storagesample;AccountKey=nYV0gln6fT7mvY+rxu2iWAEyzPKITGkhM88J8HUoyofvK7C6fHcZc2kRZp6cKgYRUM74lHI84L50Iau1+9hPjB==" />

Jeśli obiektem docelowym ma być emulator magazynu, możesz użyć skrótu klawiaturowego, który mapuje dobrze znaną nazwę konta i klucz. W takim przypadku ustawienie parametrów połączenia będzie wyglądać następująco:

<add key="StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;" />

Dodawanie deklaracji przestrzeni nazw

Dodaj następujące instrukcje using na początku pliku program.cs:

using Microsoft.Azure; // Namespace for CloudConfigurationManager
using Microsoft.WindowsAzure.Storage; // Namespace for CloudStorageAccount
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table; // Namespace for Table storage types

Analizowanie parametrów połączenia

Biblioteka programu Microsoft Azure Configuration Manager dla platformy .NET zawiera klasę do analizowania parametrów połączenia w pliku konfiguracji. Klasa CloudConfigurationManager analizuje ustawienia konfiguracji niezależnie od tego, czy aplikacja kliencka jest uruchomiona na komputerze, urządzeniu przenośnym, na maszynie wirtualnej platformy Azure, czy w usłudze w chmurze platformy Azure.

Aby zapewnić odwołanie do pakietu CloudConfigurationManager, dodaj następującą dyrektywę using:

using Microsoft.Azure;  //Namespace for CloudConfigurationManager

Oto przykład, w którym przedstawiono, jak pobrać parametry połączenia z pliku konfiguracji:

// Parse the connection string and return a reference to the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

Użycie programu Azure Configuration Manager jest opcjonalne. Możesz także użyć interfejsu API, np. klasy ConfigurationManager programu .NET Framework.

Tworzenie klienta usługi tabel

Klasa CloudTableClient umożliwia pobieranie tabel i jednostek przechowywanych w usłudze Table Storage. Oto jeden ze sposobów tworzenia klienta usługi:

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

Teraz możesz przystąpić do pisania kodu, który będzie odczytywać dane z Magazynu tabel i zapisywać je w nim.

Tworzenie tabeli

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć tabelę, jeśli jeszcze nie istnieje:

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Retrieve a reference to the table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create the table if it doesn't exist.
table.CreateIfNotExists();

Dodawanie jednostki do tabeli

Jednostki są mapowane do obiektów C# za pomocą niestandardowej klasy pochodzącej od klasy TableEntity. Aby dodać jednostkę do tabeli, należy utworzyć klasę, która definiuje właściwości jednostki. Poniższy kod definiuje klasę jednostki, która używa imienia klienta jako klucza wiersza i nazwiska jako klucza partycji. Razem klucz partycji i klucz wiersza jednostki jednoznacznie identyfikują jednostkę w tabeli. Jednostki z tym samym kluczem partycji mogą być przeszukiwane szybciej niż jednostki o różnych kluczach partycji, niemniej użycie różnych kluczy partycji umożliwia zwiększenie skalowalności operacji równoległych. Dla dowolnej właściwości, która powinna być przechowywana w usłudze Table Service, właściwość musi być właściwością publiczną obsługiwanego typu, która ujawnia zarówno wartości ustawień, jak i pobierania. Ponadto typ jednostki musi ujawniać konstruktor bez parametrów.

public class CustomerEntity : TableEntity
{
  public CustomerEntity(string lastName, string firstName)
  {
    this.PartitionKey = lastName;
    this.RowKey = firstName;
  }

  public CustomerEntity() { }

  public string Email { get; set; }

  public string PhoneNumber { get; set; }
}

Operacje tabeli obejmujące jednostki są wykonywane za pośrednictwem obiektu CloudTable utworzonego wcześniej w sekcji „Tworzenie tabeli”. Operacja do wykonania jest reprezentowana przez obiekt TableOperation. W poniższym przykładzie kodu pokazano tworzenie obiektu CloudTable, a następnie obiektu CustomerEntity. Aby przygotować operację, tworzy się obiekt TableOperation i umieszcza się go w jednostce klienta w tabeli. W końcu operacja jest wykonywana przez wywołanie obiektu CloudTable.Execute.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create a new customer entity.
CustomerEntity customer1 = new CustomerEntity("Harp", "Walter");
customer1.Email = "Walter@contoso.com";
customer1.PhoneNumber = "425-555-0101";

// Create the TableOperation object that inserts the customer entity.
TableOperation insertOperation = TableOperation.Insert(customer1);

// Execute the insert operation.
table.Execute(insertOperation);

Zbiorcze wstawianie jednostek

Możesz wstawić partię jednostek do tabeli w jednej operacji zapisu. Inne wybrane uwagi dotyczące operacji zbiorczych:

 • W tej samej, pojedynczej operacji zbiorczej możesz przeprowadzić aktualizację, usuwanie i wstawianie.
 • Jedna operacja zbiorcza może zawierać do 100 jednostek.
 • Wszystkie jednostki w jednej operacji zbiorczej muszą mieć ten sam klucz partycji.
 • W operacji zbiorczej można wykonywać zapytanie, ale musi to być jedyna operacja w operacji zbiorczej.

Poniższy przykład kodu tworzy dwa obiekty jednostki i dodaje je do obiektu TableBatchOperation za pomocą metody Insert. Następnie obiekt CloudTable.Execute jest wywoływany, aby wykonać operację.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create the batch operation.
TableBatchOperation batchOperation = new TableBatchOperation();

// Create a customer entity and add it to the table.
CustomerEntity customer1 = new CustomerEntity("Smith", "Jeff");
customer1.Email = "Jeff@contoso.com";
customer1.PhoneNumber = "425-555-0104";

// Create another customer entity and add it to the table.
CustomerEntity customer2 = new CustomerEntity("Smith", "Ben");
customer2.Email = "Ben@contoso.com";
customer2.PhoneNumber = "425-555-0102";

// Add both customer entities to the batch insert operation.
batchOperation.Insert(customer1);
batchOperation.Insert(customer2);

// Execute the batch operation.
table.ExecuteBatch(batchOperation);

Pobieranie wszystkich jednostek w partycji

Aby wysłać zapytanie do tabeli dla wszystkich obiektów w partycji, użyj obiektu TableQuery. Poniższy przykład kodu określa filtr jednostek, gdzie „Smith” jest kluczem partycji. W tym przykładzie drukowane są pola każdej jednostki w wynikach zapytania w konsoli.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Construct the query operation for all customer entities where PartitionKey="Smith".
TableQuery<CustomerEntity> query = new TableQuery<CustomerEntity>().Where(TableQuery.GenerateFilterCondition("PartitionKey", QueryComparisons.Equal, "Smith"));

// Print the fields for each customer.
foreach (CustomerEntity entity in table.ExecuteQuery(query))
{
  Console.WriteLine("{0}, {1}\t{2}\t{3}", entity.PartitionKey, entity.RowKey,
    entity.Email, entity.PhoneNumber);
}

Pobieranie zakresu jednostek w partycji

Jeśli nie chcesz wykonywać zapytania dla wszystkich jednostek w partycji, możesz określić zakres, łącząc filtr klucza partycji z filtrem klucza wiersza. Poniższy przykład kodu wykorzystuje dwa filtry do pobrania wszystkich jednostek w partycji „Smith”, w których klucz wiersza (imię) rozpoczyna się od litery alfabetu wcześniejszej niż „E”, a następnie drukuje wyniki zapytania.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create the table query.
TableQuery<CustomerEntity> rangeQuery = new TableQuery<CustomerEntity>().Where(
  TableQuery.CombineFilters(
    TableQuery.GenerateFilterCondition("PartitionKey", QueryComparisons.Equal, "Smith"),
    TableOperators.And,
    TableQuery.GenerateFilterCondition("RowKey", QueryComparisons.LessThan, "E")));

// Loop through the results, displaying information about the entity.
foreach (CustomerEntity entity in table.ExecuteQuery(rangeQuery))
{
  Console.WriteLine("{0}, {1}\t{2}\t{3}", entity.PartitionKey, entity.RowKey,
    entity.Email, entity.PhoneNumber);
}

Pobieranie pojedynczej jednostki

Można napisać zapytanie do pobrania jednej, określonej jednostki. Poniższy kod używa obiektu TableOperation do określenia klienta „Ben Smith”. Metoda ta zwraca tylko jedną jednostkę zamiast ich zbioru, a zwrócona wartość w pozycji TableResult.Result jest obiektem CustomerEntity. Określenie kluczy partycji i wiersza w pojedynczym zapytaniu jest najszybszym sposobem na pobranie jednej jednostki z usługi tabel.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create a retrieve operation that takes a customer entity.
TableOperation retrieveOperation = TableOperation.Retrieve<CustomerEntity>("Smith", "Ben");

// Execute the retrieve operation.
TableResult retrievedResult = table.Execute(retrieveOperation);

// Print the phone number of the result.
if (retrievedResult.Result != null)
  Console.WriteLine(((CustomerEntity)retrievedResult.Result).PhoneNumber);
else
  Console.WriteLine("The phone number could not be retrieved.");

Zastępowanie jednostki

Aby zaktualizować jednostkę, pobierz ją z usługi tabel, zmodyfikuj obiekt jednostki, a następnie zapisz zmiany w usłudze tabel. Poniższy kod zmienia istniejący numer telefonu klienta. Zamiast wywoływać metodę Insert, ten kod używa metody Replace. Dzięki temu jednostka będzie całkowicie zastąpiona na serwerze, chyba że jednostka na serwerze zmieniła się od czasu jej pobrania. W takim przypadku operacja nie powiedzie się. Ten błąd uniemożliwia aplikacji nieodwracalne nadpisanie zmiany dokonanej pomiędzy pobraniem i zaktualizowaniem przez inny składnik aplikacji. W przypadku tego błędu prawidłowa procedura obejmuje ponowne pobranie jednostki, wprowadzenie zmian (jeśli nadal mają zastosowanie), a następnie ponowne przeprowadzenie operacji Replace. W następnej sekcji opisano sposób zastąpienia tego zachowania.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create a retrieve operation that takes a customer entity.
TableOperation retrieveOperation = TableOperation.Retrieve<CustomerEntity>("Smith", "Ben");

// Execute the operation.
TableResult retrievedResult = table.Execute(retrieveOperation);

// Assign the result to a CustomerEntity object.
CustomerEntity updateEntity = (CustomerEntity)retrievedResult.Result;

if (updateEntity != null)
{
  // Change the phone number.
  updateEntity.PhoneNumber = "425-555-0105";

  // Create the Replace TableOperation.
  TableOperation updateOperation = TableOperation.Replace(updateEntity);

  // Execute the operation.
  table.Execute(updateOperation);

  Console.WriteLine("Entity updated.");
}
else
  Console.WriteLine("Entity could not be retrieved.");

Wstawianie lub zastępowanie jednostki

Operacje Replace zakończą się niepowodzeniem, jeśli jednostka została zmieniona od czasu jej pobrania z serwera. Ponadto aby operacja Replace zakończyła się powodzeniem, jednostka musi zostać wcześniej pobrana z serwera. Czasami jednak nie wiadomo, czy jednostka istnieje na serwerze oraz czy obecne wartości przechowywane w jednostce są istotne. Aktualizacja powinna nadpisać je wszystkie. Aby to zrobić, użyj operacji InsertOrReplace. Ta operacja wstawi jednostkę, jeśli jednostka nie istnieje, lub zastąpi ją, jeśli już istnieje — niezależnie od czasu ostatniej aktualizacji. W poniższym przykładzie kodu jednostka klienta dla klienta Ben Smith nadal jest pobierana, ale następnie jest zapisywana na serwerze za pomocą operacji InsertOrReplace. Wszelkie aktualizacje wprowadzone w jednostce między operacjami pobrania i aktualizacji zostaną nadpisane.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable object that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create a retrieve operation that takes a customer entity.
TableOperation retrieveOperation = TableOperation.Retrieve<CustomerEntity>("Smith", "Ben");

// Execute the operation.
TableResult retrievedResult = table.Execute(retrieveOperation);

// Assign the result to a CustomerEntity object.
CustomerEntity updateEntity = (CustomerEntity)retrievedResult.Result;

if (updateEntity != null)
{
  // Change the phone number.
  updateEntity.PhoneNumber = "425-555-1234";

  // Create the InsertOrReplace TableOperation.
  TableOperation insertOrReplaceOperation = TableOperation.InsertOrReplace(updateEntity);

  // Execute the operation.
  table.Execute(insertOrReplaceOperation);

  Console.WriteLine("Entity was updated.");
}

else
  Console.WriteLine("Entity could not be retrieved.");

Tworzenie zapytania do podzbioru właściwości jednostki

Zapytanie tabeli może pobrać kilka właściwości jednostki zamiast wszystkich właściwości jednostki. Ta technika, zwana projekcją, redukuje przepustowość i może poprawiać wydajność zapytań, zwłaszcza w przypadku dużych jednostek. Zapytanie w poniższym kodzie zwraca wyłącznie adresy e-mail jednostek w tabeli. Operację tę przeprowadza się za pomocą zapytania DynamicTableEntity lub EntityResolver. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o projekcji z wpisu na blogu Introducing Upsert and Query Projection (Wprowadzenie operacji upsert i projekcji zapytań). Należy zauważyć, że funkcja projekcji nie jest obsługiwana w lokalnym emulatorze magazynu, dlatego ten kod zadziała tylko w przypadku użycia konta w usłudze tabel.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Define the query, and select only the Email property.
TableQuery<DynamicTableEntity> projectionQuery = new TableQuery<DynamicTableEntity>().Select(new string[] { "Email" });

// Define an entity resolver to work with the entity after retrieval.
EntityResolver<string> resolver = (pk, rk, ts, props, etag) => props.ContainsKey("Email") ? props["Email"].StringValue : null;

foreach (string projectedEmail in table.ExecuteQuery(projectionQuery, resolver, null, null))
{
  Console.WriteLine(projectedEmail);
}

Usuwanie jednostki

Można z łatwością usunąć jednostkę po jej pobraniu, korzystając z tego samego wzorca co w przypadku aktualizowania jednostki. Poniższy kod umożliwia pobranie i usunięcie jednostki klienta.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Create a retrieve operation that expects a customer entity.
TableOperation retrieveOperation = TableOperation.Retrieve<CustomerEntity>("Smith", "Ben");

// Execute the operation.
TableResult retrievedResult = table.Execute(retrieveOperation);

// Assign the result to a CustomerEntity.
CustomerEntity deleteEntity = (CustomerEntity)retrievedResult.Result;

// Create the Delete TableOperation.
if (deleteEntity != null)
{
  TableOperation deleteOperation = TableOperation.Delete(deleteEntity);

  // Execute the operation.
  table.Execute(deleteOperation);

  Console.WriteLine("Entity deleted.");
}

else
  Console.WriteLine("Could not retrieve the entity.");

Usuwanie tabeli

Poniższy przykład kodu usuwa tabelę z konta magazynu. Tabeli, która została usunięta, nie będzie można ponownie utworzyć przez dany okres czasu po jej usunięciu.

// Retrieve the storage account from the connection string.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
  CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));

// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

// Create the CloudTable that represents the "people" table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");

// Delete the table it if exists.
table.DeleteIfExists();

Pobieranie asynchroniczne jednostek na stronach

Jeśli odczytujesz dużą liczbę jednostek i chcesz przetworzyć/wyświetlić jednostki po ich pobraniu, zamiast czekać na zwrócenie ich wszystkich, możesz pobierać jednostki za pomocą zapytania segmentowanego. W tym przykładzie przedstawiono sposób zwracania wyników na stronach za pomocą wzorca Async-Await, dzięki czemu wykonanie nie jest blokowane podczas oczekiwania na zwrócenie dużych zestawów wyników. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystaniu wzorca Async-Await w programie .NET, zobacz Asynchronous Programming with Async and Await (C# and Visual Basic) (Programowanie asynchroniczne z Async i Await [C# i Visual Basic]).

// Initialize a default TableQuery to retrieve all the entities in the table.
TableQuery<CustomerEntity> tableQuery = new TableQuery<CustomerEntity>();

// Initialize the continuation token to null to start from the beginning of the table.
TableContinuationToken continuationToken = null;

do
{
  // Retrieve a segment (up to 1,000 entities).
  TableQuerySegment<CustomerEntity> tableQueryResult =
    await table.ExecuteQuerySegmentedAsync(tableQuery, continuationToken);

  // Assign the new continuation token to tell the service where to
  // continue on the next iteration (or null if it has reached the end).
  continuationToken = tableQueryResult.ContinuationToken;

  // Print the number of rows retrieved.
  Console.WriteLine("Rows retrieved {0}", tableQueryResult.Results.Count);

// Loop until a null continuation token is received, indicating the end of the table.
} while(continuationToken != null);

Następne kroki

Teraz, kiedy znasz już podstawy usługi Table Storage, skorzystaj z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o bardziej skomplikowanych zadaniach magazynu: