Szybki start: tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy AzureQuickstart: Create a Linux virtual machine with the Azure CLI

Ten przewodnik Szybki Start przedstawia sposób wdrażania maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia (CLI) platformy Azure.This quickstart shows you how to use the Azure command-line interface (CLI) to deploy a Linux virtual machine (VM) in Azure. Interfejs wiersza polecenia platformy Azure umożliwia tworzenie zasobów Azure i zarządzanie nimi z poziomu wiersza polecenia lub skryptów.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts.

W ramach tego samouczka zostanie zainstalowany system Ubuntu 16.04 LTS.In this tutorial, we will be installing Ubuntu 16.04 LTS. Aby zobaczyć działanie maszyny wirtualnej, należy nawiązać z nią połączenie przy użyciu protokołu SSH i zainstalować serwer internetowy NGINX.To show the VM in action, you'll connect to it using SSH and install the NGINX web server.

Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Uruchamianie usługi Azure Cloud ShellLaunch Azure Cloud Shell

Usługa Azure Cloud Shell to bezpłatna interaktywna powłoka, której możesz używać do wykonywania kroków opisanych w tym artykule.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. Udostępnia ona wstępnie zainstalowane i najczęściej używane narzędzia platformy Azure, które są skonfigurowane do użycia na koncie.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Aby otworzyć usługę Cloud Shell, wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu bloku kodu.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. Możesz również otworzyć Cloud Shell na osobnej karcie przeglądarki, przechodząc do https://shell.azure.com/bash.You can also open Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/bash. Wybierz pozycję Kopiuj , aby skopiować bloki kodu, wklej je do Cloud Shell i wybierz klawisz ENTER , aby go uruchomić.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and select Enter to run it.

Jeśli wolisz zainstalować interfejs wiersza polecenia i korzystać z niego lokalnie, ten przewodnik Szybki start wymaga interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0.30 lub nowszej.If you prefer to install and use the CLI locally, this quickstart requires Azure CLI version 2.0.30 or later. Uruchom polecenie az --version, aby dowiedzieć się, jaka wersja jest używana.Run az --version to find the version. Jeśli konieczna będzie instalacja lub uaktualnienie, zobacz Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Utwórz grupę zasobówCreate a resource group

Utwórz grupę zasobów za pomocą polecenia az group create.Create a resource group with the az group create command. Grupa zasobów platformy Azure to logiczny kontener przeznaczony do wdrażania zasobów platformy Azure i zarządzania nimi.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. W poniższym przykładzie pokazano tworzenie grupy zasobów o nazwie myResourceGroup w lokalizacji eastus:The following example creates a resource group named myResourceGroup in the eastus location:

az group create --name myResourceGroup --location eastus

Tworzenie maszyny wirtualnejCreate virtual machine

Utwórz maszynę wirtualną za pomocą polecenia az vm create.Create a VM with the az vm create command.

W poniższym przykładzie zostanie utworzona maszyna wirtualna o nazwie myVM i dodane konto użytkownika o nazwie azureuser.The following example creates a VM named myVM and adds a user account named azureuser. Parametr --generate-ssh-keys jest używany, aby automatycznie wygenerować klucz SSH i umieścić go w domyślnej lokalizacji klucza ( ~/.ssh).The --generate-ssh-keys parameter is used to automatically generate an SSH key, and put it in the default key location (~/.ssh). Aby zamiast niego użyć określonego zestawu kluczy, skorzystaj z opcji --ssh-key-value.To use a specific set of keys instead, use the --ssh-key-value option.

az vm create \
 --resource-group myResourceGroup \
 --name myVM \
 --image UbuntuLTS \
 --admin-username azureuser \
 --generate-ssh-keys

Utworzenie maszyny wirtualnej i zasobów pomocniczych potrwa kilka minut.It takes a few minutes to create the VM and supporting resources. Następujące przykładowe dane wyjściowe pokazują, że operacja utworzenia maszyny wirtualnej zakończyła się pomyślnie.The following example output shows the VM create operation was successful.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "40.68.254.142",
 "resourceGroup": "myResourceGroup"
}

Zanotuj wartość elementu publicIpAddress z danych wyjściowych maszyny wirtualnej.Note your own publicIpAddress in the output from your VM. Ten adres służy do uzyskiwania dostępu do maszyny wirtualnej w następnych krokach.This address is used to access the VM in the next steps.

Otwieranie portu 80 na potrzeby ruchu w sieci WebOpen port 80 for web traffic

Domyślnie podczas tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure otwarte są tylko połączenia SSH.By default, only SSH connections are opened when you create a Linux VM in Azure. Otwórz port TCP 80 do używania z serwerem internetowym NGINX za pomocą polecenia az vm open-port:Use az vm open-port to open TCP port 80 for use with the NGINX web server:

az vm open-port --port 80 --resource-group myResourceGroup --name myVM

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualnąConnect to virtual machine

Połącz się przez protokół SSH z maszyną wirtualną w zwykły sposób.SSH to your VM as normal. Zastąp ciąg publicIpAddress publicznym adresem IP maszyny wirtualnej, jak wspomniano we wcześniejszych danych wyjściowych z maszyny wirtualnej:Replace publicIpAddress with the public IP address of your VM as noted in the previous output from your VM:

ssh azureuser@publicIpAddress

Instalowanie serwera internetowegoInstall web server

Aby zobaczyć działanie maszyny wirtualnej, zainstaluj serwer internetowy NGINX.To see your VM in action, install the NGINX web server. Zaktualizuj zasoby pakietu, a następnie zainstaluj najnowszą wersję pakietu NGINX.Update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Gdy skończysz, wpisz polecenie exit, aby opuścić sesję SSH.When done, type exit to leave the SSH session.

Oglądanie działającego serwera internetowegoView the web server in action

Użyj wybranej przeglądarki internetowej, aby wyświetlić domyślną strona powitalną serwera NGINX.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Użyj publicznego adresu IP maszyny wirtualnej jako adresu internetowego.Use the public IP address of your VM as the web address. W poniższym przykładzie przedstawiono domyślną witrynę internetową serwera NGINX:The following example shows the default NGINX web site:

Wyświetlanie strony powitalnej serwera NGINX

Oczyszczanie zasobówClean up resources

Gdy grupa zasobów, maszyna wirtualna i wszystkie pokrewne zasoby nie będą już potrzebne, można je usunąć za pomocą polecenia az group delete.When no longer needed, you can use the az group delete command to remove the resource group, VM, and all related resources.

az group delete --name myResourceGroup

Następne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start zawarto informacje na temat wdrażania maszyny wirtualnej, otwierania portu sieciowego na ruch internetowy oraz instalowania podstawowego serwera sieci Web.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Aby dowiedzieć się więcej o maszynach wirtualnych platformy Azure, przejdź do samouczka dla maszyn wirtualnych z systemem Linux.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.