Rozmiary maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie AzureSizes for Linux virtual machines in Azure

W tym artykule opisano dostępne rozmiary i opcje dla maszyn wirtualnych platformy Azure, za pomocą których można uruchamiać aplikacje i obciążenia systemu Linux.This article describes the available sizes and options for the Azure virtual machines you can use to run your Linux apps and workloads. Zawiera również zagadnienia dotyczące wdrażania, które należy wziąć pod uwagę w przypadku planowania użycia tych zasobów.It also provides deployment considerations to be aware of when you're planning to use these resources. Ten artykuł jest również dostępny dla maszyn wirtualnych z systemem Windows.This article is also available for Windows virtual machines.

TypType RozmiarySizes OpisDescription
Zastosowania ogólneGeneral purpose B, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DCB, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DC Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci.Balanced CPU-to-memory ratio. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.Ideal for testing and development, small to medium databases, and low to medium traffic web servers.
Optymalizacja pod kątem obliczeńCompute optimized Fsv2Fsv2 Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci.High CPU-to-memory ratio. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.Good for medium traffic web servers, network appliances, batch processes, and application servers.
Optymalizacja pod kątem pamięciMemory optimized Esv3, EV3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2 Duże proporcje pamięci i procesora CPU.High memory-to-CPU ratio. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.Great for relational database servers, medium to large caches, and in-memory analytics.
Optymalizacja pod kątem magazynuStorage optimized Lsv2Lsv2 Wysoka przepływność dysku i doskonałe operacje we/wy dla danych Big Data, baz danych SQL, NoSQL, magazynowania danych i dużych transakcyjnych baz danych.High disk throughput and IO ideal for Big Data, SQL, NoSQL databases, data warehousing and large transactional databases.
Procesor GPUGPU NC, NCv2, Seria NCV3, ND, NDv2 (wersja zapoznawcza), NV, NVv3NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (Preview), NV, NVv3 Wyspecjalizowane maszyny wirtualne przeznaczone do intensywnego renderowania grafiki i edytowania wideo, a także szkolenia modelowe i inferencing (ND) z głębokie uczenie.Specialized virtual machines targeted for heavy graphic rendering and video editing, as well as model training and inferencing (ND) with deep learning. Dostępne z pojedynczym lub wieloma procesorami GPU.Available with single or multiple GPUs.
Obliczenia o wysokiej wydajnościHigh performance compute HB, HC, HHB, HC, H Maszyny wirtualne z najszybszymi i najbardziej wydajnymi procesorami CPU oraz, opcjonalnie, interfejsami sieciowymi zapewniającymi wysoką przepływność (RDMA).Our fastest and most powerful CPU virtual machines with optional high-throughput network interfaces (RDMA).

Interfejs API RESTREST API

Aby uzyskać informacje na temat używania interfejsu API REST do wysyłania zapytań o rozmiary maszyn wirtualnych, zobacz następujące tematy:For information on using the REST API to query for VM sizes, see the following:

ACUACU

Dowiedz się więcej o tym, jak usługa Azure COMPUTE units (ACU) może pomóc w porównaniu wydajności obliczeniowej w ramach jednostek SKU platformy Azure.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.

Wyniki testów porównawczychBenchmark scores

Dowiedz się więcej o wydajności obliczeń dla maszyn wirtualnych z systemem Linux przy użyciu wyników testów porównawczych.Learn more about compute performance for Linux VMs using the CoreMark benchmark scores.

Następne krokiNext steps

Dowiedz się więcej o różnych dostępnych rozmiarach maszyn wirtualnych:Learn more about the different VM sizes that are available: