Samouczek — zarządzanie dyskami platformy Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy AzureTutorial - Manage Azure disks with the Azure CLI

Maszyny wirtualne platformy Azure przechowują swoje systemy operacyjne, aplikacje i dane na dyskach.Azure virtual machines (VMs) use disks to store the operating system, applications, and data. Podczas tworzenia maszyny wirtualnej ważne jest, aby wybrać rozmiar dysku i konfigurację odpowiednie dla oczekiwanego obciążenia.When you create a VM, it is important to choose a disk size and configuration appropriate to the expected workload. Ten samouczek przedstawia sposób wdrażania dysków maszyny wirtualnej i zarządzania nimi.This tutorial shows you how to deploy and manage VM disks. Zapoznasz się z informacjami na temat następujących zagadnień:You learn about:

 • Dyski systemu operacyjnego i dyski tymczasoweOS disks and temporary disks
 • Dyski z danymiData disks
 • Dyski w warstwie Standardowa i PremiumStandard and Premium disks
 • Wydajność dyskuDisk performance
 • Dołączanie i przygotowywanie dysków z danymiAttaching and preparing data disks
 • Zmienianie rozmiaru dyskówResizing disks
 • Migawki dyskówDisk snapshots

Domyślne dyski platformy AzureDefault Azure disks

Do tworzonej maszyny wirtualnej platformy Azure automatycznie dołączane są dwa dyski.When an Azure virtual machine is created, two disks are automatically attached to the virtual machine.

Dysk systemu operacyjnego — dyski systemu operacyjnego mogą mieć rozmiar do 2 TB i hostują system operacyjny maszyny wirtualnej.Operating system disk - Operating system disks can be sized up to 2 TB, and hosts the VMs operating system. Domyślnie dysk sytemu operacyjnego ma etykietę /dev/sda.The OS disk is labeled /dev/sda by default. Konfiguracja buforowania dysku systemu operacyjnego jest zoptymalizowana pod kątem wydajności systemu operacyjnego.The disk caching configuration of the OS disk is optimized for OS performance. Ze względu na tę konfigurację dysk sytemu operacyjnego nie powinien być używany przez aplikacje ani dane.Because of this configuration, the OS disk should not be used for applications or data. Na potrzeby aplikacji i danych należy użyć dysków z danymi, które zostaną szczegółowo opisane w dalszej części tego samouczka.For applications and data, use data disks, which are detailed later in this tutorial.

Dysk tymczasowy — dyski tymczasowe używają dysku SSD, który znajduje się na tym samym hoście platformy Azure co maszyna wirtualna.Temporary disk - Temporary disks use a solid-state drive that is located on the same Azure host as the VM. Dyski tymczasowe są wysoce wydajne i można przy ich użyciu wykonywać operacje takie jak przetwarzanie danych tymczasowych.Temp disks are highly performant and may be used for operations such as temporary data processing. Jednak jeśli maszyna wirtualna zostanie przeniesiona do nowego hosta, wszystkie dane przechowywane na dysku tymczasowym zostaną usunięte.However, if the VM is moved to a new host, any data stored on a temporary disk is removed. Rozmiar dysku tymczasowego zależy od rozmiaru maszyny wirtualnej.The size of the temporary disk is determined by the VM size. Dyski tymczasowe mają etykietę /dev/sdb oraz punkt instalacji /mnt.Temporary disks are labeled /dev/sdb and have a mountpoint of /mnt.

Dyski z danymi platformy AzureAzure data disks

Aby zainstalować aplikacje i przechowywać dane, można dodać kolejne dyski z danymi.To install applications and store data, additional data disks can be added. Dyski z danymi powinny być używane w sytuacji, gdy potrzebny jest trwały i dynamiczny magazyn danych.Data disks should be used in any situation where durable and responsive data storage is desired. Liczba dysków z danymi, które można dołączyć do maszyny wirtualnej, zależy od jej rozmiaru.The size of the virtual machine determines how many data disks can be attached to a VM.

Typy dysków maszyny wirtualnejVM disk types

Na platformie Azure dostępne są dwa typy dysków: dyski w warstwie Standardowa i dyski w warstwie Premium.Azure provides two types of disks, standard and Premium.

Dysk w warstwie StandardowaStandard disk

Magazyn Standard Storage bazuje na dyskach twardych (HDD) i stanowi ekonomiczne, chociaż wciąż wydajne rozwiązanie.Standard Storage is backed by HDDs, and delivers cost-effective storage while still being performant. Dyski w warstwie Standardowa idealnie nadają się do ekonomicznej obsługi obciążeń tworzenia i testowania.Standard disks are ideal for a cost effective dev and test workload.

Dysk w warstwie PremiumPremium disk

Dyski w warstwie Premium są wspierane przez oparty na technologii SSD dysk o wysokiej wydajności i niskim opóźnieniu.Premium disks are backed by SSD-based high-performance, low-latency disk. Idealnie nadają się one dla maszyn wirtualnych z uruchomionym obciążeniem produkcyjnym.Perfect for VMs running production workload. Usługa Premium Storage obsługuje maszyny wirtualne z serii DS, DSv2, GS i FS.Premium Storage supports DS-series, DSv2-series, GS-series, and FS-series VMs. Podczas wybierania rozmiaru dysku wartość jest zaokrąglana do następnego typu.When you select a disk size, the value is rounded up to the next type. Jeśli na przykład rozmiar dysku wynosi mniej niż 128 GB, jest to dysk typu P10.For example, if the disk size is less than 128 GB, the disk type is P10. Jeśli rozmiar dysku należy do zakresu od 129 GB do 512 GB, jest to dysk typu P20.If the disk size is between 129 GB and 512 GB, the size is a P20. Dyski o rozmiarze powyżej 512 GB są dyskami typu P30.Over, 512 GB, the size is a P30.

Wydajność dysku w warstwie PremiumPremium disk performance

Rozmiary SSD w warstwie PremiumPremium SSD sizes  P1P1* P2P2* PrzeznaczoneP3* P4P4 P6P6 P10P10 P15P15 P20P20 P30P30 P40P40 P50P50 P60P60 P70P70 P80P80
Rozmiar dysku w GiBDisk size in GiB 44 88 1616 3232 6464 128128 256256 512512 1,0241,024 20482,048 4 0964,096 81928,192 16 38416,384 32,76732,767
Liczba operacji we/wy na sekundę na dyskIOPS per disk 120120 120120 120120 120120 240240 500500 11001,100 23002,300 50005,000 75007,500 75007,500 16,00016,000 18 00018,000 20,00020,000
Przepływność na dyskThroughput per disk 25 MiB/s25 MiB/sec 25 MiB/s25 MiB/sec 25 MiB/s25 MiB/sec 25 MiB/s25 MiB/sec 50 MiB/s50 MiB/sec 100 MiB/s100 MiB/sec 125 MiB/s125 MiB/sec 150 MiB/s150 MiB/sec 200 MiB/s200 MiB/sec 250 MiB/s250 MiB/sec 250 MiB/s250 MiB/sec 500 MiB/s500 MiB/sec 750 MiB/s750 MiB/sec 900 MiB/s900 MiB/sec
Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę na dysk * *Max burst IOPS per disk** 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500
Maksymalna przepływność serii na dysk * *Max burst throughput per disk** 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec 170 MiB/s170 MiB/sec
Maksymalny czas trwania szeregu * *Max burst duration** 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min 30 minut30 min

*wskazuje rozmiar dysku, który jest obecnie dostępny w wersji zapoznawczej, aby uzyskać informacje o dostępności regionalnej, zobacz nowe rozmiary dysków: zarządzane i niezarządzane.*Denotes a disk size that is currently in preview, for regional availability information see New disk sizes: Managed and unmanaged.
**oznacza funkcję, która jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej, aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący obciążeń dysków .**Denotes a feature that is currently in preview, see Disk bursting for more information.

W powyższej tabeli podano maksymalną liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę na dysk, ale wyższą wydajność można osiągnąć przez stosowanie wielu dysków z danymi.While the above table identifies max IOPS per disk, a higher level of performance can be achieved by striping multiple data disks. Na przykład maszyna wirtualna Standard_GS5 może osiągnąć maksymalnie 80 000 operacji we/wy na sekundęFor instance, a Standard_GS5 VM can achieve a maximum of 80,000 IOPS. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat maksymalnej liczby operacji we/wy na sekundę na maszynę wirtualną, zobacz Rozmiary maszyn wirtualnych z systemem Linux.For detailed information on max IOPS per VM, see Linux VM sizes.

Uruchamianie usługi Azure Cloud ShellLaunch Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell to bezpłatna interaktywna powłoka, za pomocą której można wykonać kroki opisane w tym artykule.Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. Udostępnia ona wstępnie zainstalowane i najczęściej używane narzędzia platformy Azure, które są skonfigurowane do użycia na koncie.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Aby otworzyć Cloud Shell, wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu bloku kodu.To open Cloud Shell, select Try it from the upper right corner of a code block. Możesz również uruchomić usługę Cloud Shell w oddzielnej karcie przeglądarki, przechodząc do strony https://shell.azure.com/powershell.You can also launch Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/powershell. Wybierz przycisk Kopiuj, aby skopiować bloki kodu, wklej je do usługi Cloud Shell, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je uruchomić.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press enter to run it.

Tworzenie i dołączanie dyskówCreate and attach disks

Dyski z danymi można tworzyć i dołączać podczas tworzenia maszyny wirtualnej lub dołączać je do istniejącej maszyny wirtualnej.Data disks can be created and attached at VM creation time or to an existing VM.

Dołączanie dysku podczas tworzenia maszyny wirtualnejAttach disk at VM creation

Utwórz grupę zasobów za pomocą polecenia az group create.Create a resource group with the az group create command.

az group create --name myResourceGroupDisk --location eastus

Utwórz maszynę wirtualną za pomocą polecenia az vm create.Create a VM using the az vm create command. W poniższym przykładzie pokazano tworzenie maszyny wirtualnej o nazwie myVM, dodawanie konta użytkownika o nazwie azureuser i generowanie kluczy SSH, jeśli nie istnieją.The following example creates a VM named myVM, adds a user account named azureuser, and generates SSH keys if they do not exist. Za pomocą argumentu --datadisk-sizes-gb określa się, że powinien zostać utworzony dodatkowy dysk i dołączony do maszyny wirtualnej.The --datadisk-sizes-gb argument is used to specify that an additional disk should be created and attached to the virtual machine. Aby utworzyć i dołączyć więcej niż jeden dysk, użyj rozdzielanej spacjami listy wartości rozmiarów dysków.To create and attach more than one disk, use a space-delimited list of disk size values. W poniższym przykładzie maszyna wirtualna jest tworzona z dwoma dyskami z danymi o rozmiarze 128 GB każdy.In the following example, a VM is created with two data disks, both 128 GB. Ponieważ rozmiary dysków wynoszą 128 GB, oba dyski są konfigurowane jako dyski P10, co zapewnia 500 operacji we/wy na sekundę na dysk.Because the disk sizes are 128 GB, these disks are both configured as P10s, which provide maximum 500 IOPS per disk.

az vm create \
 --resource-group myResourceGroupDisk \
 --name myVM \
 --image UbuntuLTS \
 --size Standard_DS2_v2 \
 --generate-ssh-keys \
 --data-disk-sizes-gb 128 128

Dołączanie dysku do istniejącej maszyny wirtualnejAttach disk to existing VM

Aby utworzyć i dołączyć nowy dysk do istniejącej maszyny wirtualnej, użyj polecenia az vm disk attach.To create and attach a new disk to an existing virtual machine, use the az vm disk attach command. W poniższym przykładzie tworzony jest dysk w warstwie Premium o rozmiarze 128 GB i dołączany do maszyny wirtualnej utworzonej w poprzednim kroku.The following example creates a premium disk, 128 gigabytes in size, and attaches it to the VM created in the last step.

az vm disk attach \
  --resource-group myResourceGroupDisk \
  --vm-name myVM \
  --name myDataDisk \
  --size-gb 128 \
  --sku Premium_LRS \
  --new

Przygotowywanie dysków z danymiPrepare data disks

Po dołączeniu dysku do maszyny wirtualnej należy skonfigurować system operacyjny do korzystania z tego dysku.Once a disk has been attached to the virtual machine, the operating system needs to be configured to use the disk. Poniższy przykład pokazuje, jak ręcznie skonfigurować dysk.The following example shows how to manually configure a disk. Ten proces można także zautomatyzować za pomocą pakietu cloud-init, co omówiono w jednym z dalszych samouczków.This process can also be automated using cloud-init, which is covered in a later tutorial.

Utwórz połączenie SSH z maszyną wirtualną.Create an SSH connection with the virtual machine. Zastąp przykładowy adres IP publicznym adresem IP maszyny wirtualnej.Replace the example IP address with the public IP of the virtual machine.

ssh 10.101.10.10

Podziel dysk na partycje za pomocą polecenia fdisk.Partition the disk with fdisk.

(echo n; echo p; echo 1; echo ; echo ; echo w) | sudo fdisk /dev/sdc

Utwórz na partycji system plików za pomocą polecenia mkfs.Write a file system to the partition by using the mkfs command.

sudo mkfs -t ext4 /dev/sdc1

Zainstaluj nowy dysk, aby był dostępny w systemie operacyjnym.Mount the new disk so that it is accessible in the operating system.

sudo mkdir /datadrive && sudo mount /dev/sdc1 /datadrive

Do tego dysku można teraz uzyskać dostęp za pośrednictwem punktu instalacji datadrive, co można zweryfikować, uruchamiając polecenie df -h.The disk can now be accessed through the datadrive mountpoint, which can be verified by running the df -h command.

df -h

W danych wyjściowych widoczny jest nowy dysk zainstalowany w punkcie instalacji /datadrive.The output shows the new drive mounted on /datadrive.

Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    30G 1.4G  28G  5% /
/dev/sdb1    6.8G  16M 6.4G  1% /mnt
/dev/sdc1    50G  52M  47G  1% /datadrive

Aby zapewnić, że dysk zostanie ponownie zainstalowany po ponownym uruchomieniu, należy dodać go do pliku /etc/fstab.To ensure that the drive is remounted after a reboot, it must be added to the /etc/fstab file. Aby to zrobić, uzyskaj identyfikator UUID dysku za pomocą narzędzia blkid.To do so, get the UUID of the disk with the blkid utility.

sudo -i blkid

Identyfikator UUID dysku jest wyświetlany w danych wyjściowych, w tym przypadku jest to /dev/sdc1.The output displays the UUID of the drive, /dev/sdc1 in this case.

/dev/sdc1: UUID="33333333-3b3b-3c3c-3d3d-3e3e3e3e3e3e" TYPE="ext4"

Dodaj do pliku /etc/fstab wiersz podobny do następującego.Add a line similar to the following to the /etc/fstab file.

UUID=33333333-3b3b-3c3c-3d3d-3e3e3e3e3e3e  /datadrive ext4  defaults,nofail  1 2

Teraz, gdy dysk został skonfigurowany, zamknij sesję SSH.Now that the disk has been configured, close the SSH session.

exit

Zrób migawkę dyskuTake a disk snapshot

Utworzenie migawki dysku powoduje utworzenie przez platformę Azure jego kopii tylko do odczytu ze stałym punktem odniesienia.When you take a disk snapshot, Azure creates a read only, point-in-time copy of the disk. Migawki maszyn wirtualnych platformy Azure są przydatne do szybkiego zapisywania stanu maszyny wirtualnej przed wprowadzeniem zmian w konfiguracji.Azure VM snapshots are useful to quickly save the state of a VM before you make configuration changes. Jeśli wystąpi problem lub błąd, można przywrócić maszynę wirtualną przy użyciu migawki.In the event of an issue or error, VM can be restored using a snapshot. Jeśli maszyna wirtualna ma więcej niż jeden dysk, migawki każdego dysku są tworzone niezależnie od innych.When a VM has more than one disk, a snapshot is taken of each disk independently of the others. W przypadku wykonywania kopii zapasowych spójnych z aplikacjami rozważ zatrzymanie maszyny wirtualnej przed utworzeniem migawek dysków.To take application consistent backups, consider stopping the VM before you take disk snapshots. Możesz także użyć usługi Azure Backup, która umożliwia wykonywanie automatycznych kopii zapasowych, gdy maszyna wirtualna jest uruchomiona.Alternatively, use the Azure Backup service, which enables you to perform automated backups while the VM is running.

Tworzenie migawkiCreate snapshot

Aby utworzyć migawkę dysku maszyny wirtualnej, należy najpierw uzyskać identyfikator i nazwę dysku.Before you create a virtual machine disk snapshot, the ID or name of the disk is needed. Za pomocą polecenia az vm show wyświetl identyfikator dysku.Use the az vm show command to return the disk ID. W tym przykładzie identyfikator dysku jest przechowywany w zmiennej, aby można go było użyć w późniejszym kroku.In this example, the disk ID is stored in a variable so that it can be used in a later step.

osdiskid=$(az vm show \
  -g myResourceGroupDisk \
  -n myVM \
  --query "storageProfile.osDisk.managedDisk.id" \
  -o tsv)

Gdy masz już identyfikator dysku maszyny wirtualnej, za pomocą poniższego polecenia możesz utworzyć migawkę tego dysku.Now that you have the ID of the virtual machine disk, the following command creates a snapshot of the disk.

az snapshot create \
  --resource-group myResourceGroupDisk \
  --source "$osdiskid" \
  --name osDisk-backup

Tworzenie dysku z migawkiCreate disk from snapshot

Tę migawkę można następnie przekonwertować na dysk, przy użyciu którego można odtworzyć maszynę wirtualną.This snapshot can then be converted into a disk, which can be used to recreate the virtual machine.

az disk create \
  --resource-group myResourceGroupDisk \
  --name mySnapshotDisk \
  --source osDisk-backup

Przywracanie maszyny wirtualnej z migawkiRestore virtual machine from snapshot

Aby zademonstrować odzyskiwanie maszyny wirtualnej, usuń istniejącą maszynę wirtualną.To demonstrate virtual machine recovery, delete the existing virtual machine.

az vm delete \
--resource-group myResourceGroupDisk \
--name myVM

Utwórz nową maszynę wirtualną z migawki dysku.Create a new virtual machine from the snapshot disk.

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupDisk \
  --name myVM \
  --attach-os-disk mySnapshotDisk \
  --os-type linux

Ponowne dołączanie dysku z danymiReattach data disk

Wszystkie dyski z danymi należy ponownie dołączyć do maszyny wirtualnej.All data disks need to be reattached to the virtual machine.

Najpierw odnajdź nazwę dysku z danymi za pomocą polecenia az disk list.First find the data disk name using the az disk list command. W tym przykładzie nazwę dysku umieszczono w zmiennej o nazwie datadisk, która zostanie użyta w następnym kroku.This example places the name of the disk in a variable named datadisk, which is used in the next step.

datadisk=$(az disk list \
  -g myResourceGroupDisk \
  --query "[?contains(name,'myVM')].[id]" \
  -o tsv)

Dołącz dysk za pomocą polecenia az vm disk attach.Use the az vm disk attach command to attach the disk.

az vm disk attach \
  –g myResourceGroupDisk \
  --vm-name myVM \
  --name $datadisk

Następne krokiNext steps

W tym samouczku przedstawiono zagadnienia dotyczące dysków maszyn wirtualnych, takie jak:In this tutorial, you learned about VM disks topics such as:

 • Dyski systemu operacyjnego i dyski tymczasoweOS disks and temporary disks
 • Dyski z danymiData disks
 • Dyski w warstwie Standardowa i PremiumStandard and Premium disks
 • Wydajność dyskuDisk performance
 • Dołączanie i przygotowywanie dysków z danymiAttaching and preparing data disks
 • Zmienianie rozmiaru dyskówResizing disks
 • Migawki dyskówDisk snapshots

Przejdź do następnego samouczka, aby dowiedzieć się więcej na temat automatyzowania konfigurowania maszyny wirtualnej.Advance to the next tutorial to learn about automating VM configuration.