Seria MM-series

Seria M oferuje dużą liczbę vCPU (do 128 procesorów wirtualnych vCPU) i dużą ilość pamięci (do 3,8 TiB).The M-series offers a high vCPU count (up to 128 vCPUs) and a large amount of memory (up to 3.8 TiB). Jest on również idealny dla bardzo dużych baz danych lub innych aplikacji, które korzystają z dużej liczby vCPU i dużych ilości pamięci.It's also ideal for extremely large databases or other applications that benefit from high vCPU counts and large amounts of memory. Rozmiary serii M są obsługiwane zarówno w ® procesorach Intel Xeon, ® E7-8890 v3, jak i w technologii Intel ® Xeon ® Platinum 8280M (Kaskada Lake).M-series sizes are supported both on the Intel® Xeon® CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz and on the Intel® Xeon® Platinum 8280M (Cascade Lake).

Funkcja technologii Intel Hyper-Threading maszyny wirtualnej serii M ® .M-series VM's feature Intel® Hyper-Threading Technology.

ACU: 160-180ACU: 160-180
Premium Storage: obsługiwanePremium Storage: Supported
Buforowanie Premium Storage: obsługiwanePremium Storage caching: Supported
Migracja na żywo: nieobsługiwaneLive Migration: Not Supported
Aktualizacje z zachowaniem pamięci: nieobsługiwaneMemory Preserving Updates: Not Supported
Obsługa generacji maszyny wirtualnej: generacja 1 i 2VM Generation Support: Generation 1 and 2
Akcelerator zapisu: obsługiwaneWrite Accelerator: Supported
Przyspieszone sieci: obsługiwaneAccelerated Networking: Supported
Dyski tymczasowe systemu operacyjnego: obsługiwaneEphemeral OS Disks: Supported

RozmiarSize Procesor wirtualnyvCPU Pamięć: GiBMemory: GiB Magazyn tymczasowy (SSD): GiBTemp storage (SSD) GiB Maks. liczba dysków danychMax data disks Maksymalna przepływność magazynu w pamięci podręcznej i temp: IOPS/MB/s (rozmiar pamięci podręcznej w GiB)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Maksymalna przepływność dysku w pamięci podręcznej: liczba operacji we/wy na sekundęMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Maksymalna liczba kart sieciowychMax NICs Oczekiwana przepustowość sieci (MB/s)Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_M8msStandard_M8ms 88 218,75218.75 256256 88 10000/100 (793)10000/100 (793) 5000/1255000/125 44 20002000
Standard_M16msStandard_M16ms 1616 437,5437.5 512512 1616 20000/200 (1587)20000/200 (1587) 10000/25010000/250 88 40004000
Standard_M32tsStandard_M32ts 3232 192192 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M32lsStandard_M32ls 3232 256256 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M32msStandard_M32ms 3232 875875 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M64s 1Standard_M64s 1 6464 10241024 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64ls 1Standard_M64ls 1 6464 512512 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64ms 1Standard_M64ms 1 6464 17921792 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M128s 1Standard_M128s 1 128128 20482048 40964096 6464 160000/1600 (12696)160000/1600 (12696) 80000/200080000/2000 88 3000030000
Standard_M128ms 1, 2Standard_M128ms 1,2 128128 38923892 40964096 6464 160000/1600 (12696)160000/1600 (12696) 80000/200080000/2000 88 3000030000
Standard_M64 1Standard_M64 1 6464 10241024 71687168 6464 80000/800 (1228)80000/800 (1228) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64m 1Standard_M64m 1 6464 17921792 71687168 6464 80000/800 (1228)80000/800 (1228) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M128 1Standard_M128 1 128128 20482048 1433614336 6464 250000/1600 (2456)250000/1600 (2456) 80000/200080000/2000 88 3200032000
Standard_M128m 1Standard_M128m 1 128128 38923892 1433614336 6464 250000/1600 (2456)250000/1600 (2456) 80000/200080000/2000 88 3200032000

1 więcej niż 64 vCPU wymaga jednej z następujących obsługiwanych wersji gościa: Windows Server 2016, Ubuntu 16,04 LTS, SLES 12 SP2 i Red Hat Enterprise Linux, CentOS 7,3 lub Oracle Linux 7,3 z prze4.2.1.1 More than 64 vCPU's require one of these supported guest versions: Windows Server 2016, Ubuntu 16.04 LTS, SLES 12 SP2, and Red Hat Enterprise Linux, CentOS 7.3 or Oracle Linux 7.3 with LIS 4.2.1.

2 wystąpienie jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Definicje tabel rozmiaruSize table definitions

  • Pojemność magazynu jest podawana w jednostkach GiB (1024^3 bajtów).Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. W przypadku porównywania dysków mierzonych w GB (1000 ^ 3 bajtów) z dyskami mierzonymi w GiB (1024 ^ 3) Pamiętaj, że numery pojemności określone w GiB mogą być mniejsze.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Na przykład 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

  • Przepływność dysku mierzona jest jako liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę i MB/s, gdzie 1 MB/s = 10^6 bajtów/s.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

  • Dyski danych mogą działać w trybie buforowanym lub niebuforowanym.Data disks can operate in cached or uncached modes. Dla pracy dysku danych w trybie buforowanym tryb pamięci podręcznej hosta jest ustawiony na wartość ReadOnly lub ReadWrite.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Dla pracy dysku danych bez buforowania tryb pamięci podręcznej hosta jest ustawiony na wartość None.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

  • Aby dowiedzieć się, jak uzyskać najlepszą wydajność magazynu dla maszyn wirtualnych, zobacz wydajność maszyn wirtualnych i dysków.To learn how to get the best storage performance for your VMs, see Virtual machine and disk performance.

  • Oczekiwana przepustowość sieci to maksymalna zagregowana przepustowość przyalokowana na typ maszyny wirtualnej dla wszystkich kart sieciowych dla wszystkich miejsc docelowych.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przepustowość sieci maszyny wirtualnej.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

    Górne limity nie są gwarantowane.Upper limits aren't guaranteed. Ogranicza wskazówki dotyczące wybierania odpowiedniego typu maszyny wirtualnej dla zamierzonej aplikacji.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Rzeczywista wydajność sieci będzie zależeć od kilku czynników, w tym przeciążenia sieci, obciążeń aplikacji i ustawień sieciowych.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Aby uzyskać informacje na temat optymalizowania przepływności sieci, zobacz Optymalizowanie przepływności sieci dla maszyn wirtualnych platformy Azure.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Aby osiągnąć oczekiwaną wydajność sieci w systemie Linux lub Windows, może być konieczne wybranie określonej wersji lub jej zoptymalizowanie.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz testowanie przepustowości/przepływności (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Inne rozmiary i informacjeOther sizes and information

Kalkulator cen: Kalkulator cenPricing Calculator: Pricing Calculator

Więcej informacji na temat typów dysków: typy dyskówMore information on Disks Types : Disk Types

Następne krokiNext steps

Dowiedz się więcej o tym, jak usługa Azure COMPUTE units (ACU) może pomóc w porównaniu wydajności obliczeniowej w ramach jednostek SKU platformy Azure.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.