Co to jest program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure?What is SQL Server on Azure Virtual Machines? (Windows)(Windows)

Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure pozwala na używanie pełnych wersji programu SQL Server w chmurze bez konieczności zarządzania sprzętem lokalnym.SQL Server on Azure virtual machines enables you to use full versions of SQL Server in the Cloud without having to manage any on-premises hardware. Maszyny wirtualne z programem SQL Server upraszczają również określanie kosztów licencjonowania w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.SQL Server VMs also simplify licensing costs when you pay as you go.

Maszyny wirtualne platformy Azure działają w wielu różnych regionach geograficznych na świecie.Azure virtual machines run in many different geographic regions around the world. Oferują one także szereg różnych rozmiarów maszyn.They also offer a variety of machine sizes. Galeria obrazów maszyn wirtualnych umożliwia utworzenie maszyny wirtualnej z programem SQL Server we właściwej wersji i edycji oraz z odpowiednim systemem operacyjnym.The virtual machine image gallery allows you to create a SQL Server VM with the right version, edition, and operating system. Dzięki temu maszyny wirtualne to dobry wybór w przypadku wielu różnych obciążeń programu SQL Server.This makes virtual machines a good option for a many different SQL Server workloads.

Aktualizacje automatyczneAutomated updates

Maszyny wirtualne platformy Azure z programem SQL Server umożliwiają korzystanie z funkcji Automatyczne stosowanie poprawek w celu zaplanowania okna obsługi, w którym mają być automatycznie instalowane ważne aktualizacje systemu Windows i programu SQL Server.SQL Server Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Automatyczne kopie zapasoweAutomated backups

Maszyny wirtualne Azure z programem SQL Server umożliwiają korzystanie z funkcji Automatyczne kopie zapasowe, która regularnie tworzy kopie zapasowe bazy danych w usłudze Blob Storage.SQL Server Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Tej techniki można również używać ręcznie.You can also manually use this technique. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore (Używanie usługi Azure Storage do tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server i ich przywracania).For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore.

Wysoka dostępnośćHigh availability

Jeśli potrzebujesz wysokiej dostępności, rozważ skonfigurowanie grup dostępności programu SQL Server.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Obejmuje to wiele maszyn wirtualnych Azure z programem SQL Server w sieci wirtualnej.This involves multiple SQL Server Azure VMs in a virtual network. Rozwiązanie o wysokiej dostępności możesz skonfigurować ręcznie lub zastosować jeden z szablonów w witrynie Azure Portal, aby zapewnić automatyczną konfigurację.You can configure your high availability solution manually, or you can use templates in the Azure portal for automatic configuration. Omówienie wszystkich opcji wysokiej dostępności można znaleźć w temacie Wysoka dostępność i odzyskiwanie awaryjne na potrzeby programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure.For an overview of all high availability options, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

WydajnośćPerformance

Maszyny wirtualne platformy Azure mają różne rozmiary dopasowane do różnych wymagań dotyczących obciążenia.Azure virtual machines offer different machine sizes to meet various workload demands. Maszyny wirtualne SQL zapewniają również automatyczną konfigurację usługi Storage zoptymalizowaną pod kątem wymagań dotyczących wydajności.SQL VMs also provide automated storage configuration, which is optimized for your performance requirements. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania usługi Storage na potrzeby maszyn wirtualnych SQL, zobacz Konfiguracja usługi Storage dla maszyn wirtualnych programu SQL Server.For more information about configuring storage for SQL VMs, see Storage configuration for SQL Server VMs. Aby uzyskać informacje dotyczące dostrajania wydajności, zobacz Najlepsze rozwiązania w zakresie wydajności dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines.To fine-tune performance, see the Performance best practices for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Wprowadzenie do maszyn wirtualnych SQLGet started with SQL VMs

Aby rozpocząć, wybierz obraz maszyny wirtualnej z programem SQL Server w wymaganej wersji i edycji oraz z odpowiednim systemem operacyjnym.To get started, choose a SQL Server virtual machine image with your required version, edition, and operating system. Poniższe sekcje zawierają bezpośrednie linki do obrazów maszyn wirtualnych programu SQL Server w galerii witryny Azure Portal.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images.

Porada

Aby uzyskać więcej informacji umożliwiających zrozumienie cennika obrazów SQL, zobacz Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Wskazówki dotyczące cen maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server).For more information about how to understand pricing for SQL images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciemPay as you go

Poniższa tabela zawiera macierz obrazów z programem SQL Server korzystających z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.The following table provides a matrix of pay-as-you-go SQL Server images.

VersionVersion System operacyjnyOperating System WersjaEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3 Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Aby wyświetlić dostępne obrazy maszyn wirtualnych z programem SQL Server dla systemu Linux, zobacz Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux) (Omówienie programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure — system Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Uwaga

Teraz można zmienić model licencjonowania maszyny wirtualnej z programem SQL Server opłacanej za użycie na własną licencję.It is now possible to change the licensing model of a pay-per-usage SQL Server VM to use your own license. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zmienić model licencjonowania dla maszyny wirtualnej SQL.For more information, see How to change the licensing model for a SQL VM.

Bring your own licenseBring your own license

Możesz również skorzystać z modelu dostarczania własnej licencji (Bring Your Own License, BYOL).You can also bring your own license (BYOL). W tym scenariuszu płacisz wyłącznie za maszynę wirtualną i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów licencjonowania programu SQL Server.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Użycie własnej licencji może w dłuższym okresie przynieść oszczędności w przypadku ciągłych obciążeń produkcyjnych.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Wymagania dotyczące korzystania z tej opcji zawiera artykuł Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Wskazówki dotyczące cen maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server).For requirements to use this option, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

Aby dostarczyć własną licencję, możesz przekonwertować istniejącą maszynę wirtualną SQL opłacaną za użycie lub wdrożyć obraz {BYOL} poprzedzony prefiksem.To bring your own license, you can either convert an existing pay-per-usage SQL VM, or you can deploy an image with the prefixed {BYOL}. Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączania modelu licencjonowania między płatnością za użycie i modelem BYOL, zobacz Jak zmienić model licencjonowania dla maszyny wirtualnej SQL.For more information about switching your licensing model between pay-per-usage and BYOL, see How to change the licensing model for a SQL VM.

VersionVersion System operacyjnyOperating system WersjaEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2016 SP2SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP4SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Jest możliwe wdrożenie starszego obrazu programu SQL Server, który nie jest dostępny w witrynie Azure Portal przy użyciu programu PowerShell.It is possible to deploy an older image of SQL Server that is not available in the Azure Portal using PowerShell. Aby wyświetlić wszystkie dostępne obrazy przy użyciu programu Powershell, użyj następującego polecenia:To view all available images using Powershell, use the following command:

Get-AzVMImageOffer -Location $Location -Publisher 'MicrosoftSQLServer'

Aby uzyskać więcej informacji o wdrażaniu maszyn wirtualnych programu SQL Server przy użyciu programu PowerShell, zobacz How to provision SQL Server virtual machines with Azure PowerShell (Jak aprowizować maszyny wirtualne programu SQL Server przy użyciu programu Azure PowerShell).For more information about deploying SQL Server VMs using PowerShell, view How to provision SQL Server virtual machines with Azure PowerShell.

Łączenie z maszyną wirtualnąConnect to the VM

Po utworzeniu maszyny wirtualnej z programem SQL Server nawiąż z nią połączenie z poziomu aplikacji lub narzędzia, np. SQL Server Management Studio (SSMS).After creating your SQL Server VM, connect to it from applications or tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Instrukcje można znaleźć w artykule Połączenie z maszyną wirtualną z programem SQL Server na platformie Azure.For instructions, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Migrowanie danychMigrate your data

Jeśli masz istniejącą bazę danych, najprawdopodobniej będziesz ją przenosić do nowo aprowizowanej maszyny wirtualnej z programem SQL.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Aby uzyskać listę opcji migracji i wskazówki, zobacz Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM (Migrowanie bazy danych do programu SQL Server na maszynie wirtualnej portalu Azure).For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Zasady odświeżania obrazu maszyny wirtualnej SQLSQL VM image refresh policy

Platforma Azure utrzymuje tylko jeden obraz maszyny wirtualnej dla każdego połączenia obsługiwanego systemu operacyjnego, wersji i wydania.Azure only maintains one virtual machine image for each supported operating system, version, and edition combination. Oznacza to, że z czasem obrazy będą odświeżane, a ich starsze wersje usuwane.This means that over time images are refreshed, and older images are removed. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Obrazy w temacie Często zadawane pytania dotyczące maszyn wirtualnych programu SQL Server.For more information, see the Images section of the SQL Server VMs FAQ.

Program poprawy jakości obsługi klientaCustomer experience improvement program (CEIP)

Program poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie włączony.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Wysyła on okresowo raporty do firmy Microsoft w celu umożliwienia doskonalenia programu SQL Server.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. Program poprawy jakości obsługi klienta nie wymaga przeprowadzenia żadnych czynności związanych z zarządzaniem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ma on zostać wyłączony po ukończeniu aprowizacji.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. Program poprawy jakości obsługi klienta możesz dostosować lub wyłączyć, łącząc się z maszyną wirtualną za pomocą pulpitu zdalnego.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Następnie uruchom narzędzie SQL Server Error and Usage Reporting.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć raportowanie.Follow the instructions to disable reporting. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania danych, zobacz Zasady zachowania poufności informacji programu SQL Server.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Maszyny wirtualne z systemem WindowsWindows Virtual Machines

MagazynStorage

NetworkingNetworking

SQLSQL

Kolejne krokiNext steps

Wprowadzenie do programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure:Get started with SQL Server on Azure virtual machines:

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące maszyn wirtualnych SQL:Get answers to commonly asked questions about SQL VMs: