Omówienie programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure (system Windows)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

W tym temacie opisano opcje uruchamiania programu SQL Server na maszynach wirtualnych Azure z systemem Windows oraz zamieszczono linki do obrazów portalu i przegląd typowych zadań.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Uwaga

Jeśli znasz już program SQL Server i chcesz tylko zobaczyć, jak wdrożyć maszynę wirtualną z programem SQL Server i systemem Windows, zobacz Provision a Windows SQL Server VM in the Azure (Aprowizowanie maszyny wirtualnej z programem SQL Server i systemem Windows na platformie Azure).If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. Jeśli natomiast chcesz utworzyć maszynę wirtualną z systemem Linux i programem SQL Server, zobacz Provision a Linux SQL Server VM in Azure (Aprowizowanie maszyny wirtualnej z programem SQL Server i systemem Linux na platformie Azure)Or if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Jeśli jesteś administratorem bazy danych lub projektantem, możesz skorzystać z oferowanych przez maszyny wirtualne platformy Azure możliwości przenoszenia lokalnych obciążeń i aplikacji programu SQL Server do chmury.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

ScenariuszeScenarios

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na hosting danych w usłudze Azure.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Jeśli aplikacja zostanie przeniesiona na platformę Azure, poprawi się również wydajność przenoszenia danych.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. Są jednak także inne korzyści.But there are other benefits. Automatycznie uzyskujesz dostęp do wielu centrów danych, co zapewnia globalną obecność i odzyskiwanie po awarii.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. Dane są również objęte zaawansowanymi zabezpieczeniami, co wpływa także na ich trwałość.The data is also highly secured and durable.

Program SQL Server uruchomiony na maszynach wirtualnych platformy Azure stanowi jedną z opcji przechowywania danych relacyjnych w systemie Azure.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Dla kilku scenariuszy jest to właściwy wybór.It is good choice for several scenarios. Można na przykład skonfigurować maszyny wirtualne platformy Azure w sposób najbardziej zbliżony do lokalnej maszyny z programem SQL Server.For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. Można też uruchamiać dodatkowe aplikacje i usługi na tym samym serwerze bazy danych.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Istnieją dwa główne zasoby, które mogą pomóc w przemyśleniu większej liczby scenariuszy i zagadnień:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej SQLCreate a new SQL VM

Poniższe sekcje zawierają bezpośrednie linki do obrazów maszyn wirtualnych programu SQL Server w galerii witryny Azure Portal.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. Zależnie od wybranego obrazu można płacić za koszty licencji programu SQL Server naliczane proporcjonalnie do liczby minut lub skorzystać z modelu dostarczania własnej licencji (Bring Your Own License, BYOL).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Samouczek Aprowizowanie maszyny wirtualnej programu SQL Server w witrynie Azure Portal zawiera wskazówki krok po krok dotyczące tworzenia nowej maszyny wirtualnej SQL.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Sprawdź również temat Performance best practices for SQL Server VMs (Najlepsze rozwiązania umożliwiające zwiększenie wydajności maszyn wirtualnych z programem SQL Server), który wyjaśnia, w jaki sposób wybrać odpowiedni rozmiar maszyny i inne funkcje dostępne podczas aprowizacji.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

Opcja 1. Tworzenie maszyny wirtualnej SQL z licencją płatną według stawki minutowejOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

Poniższa tabela zawiera macierz najnowszych obrazów programu SQL Server w galerii maszyn wirtualnych.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Kliknij dowolny link, aby rozpocząć tworzenie nowej maszyny wirtualnej z programem SQL o określonej wersji, wybranym wydaniu i z danym systemem operacyjnym.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

Porada

Aby zapoznać się z cennikiem tych obrazów maszyn wirtualnych i oprogramowania SQL, zobacz Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Wskazówki dotyczące cen maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server).To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

WersjaVersion System operacyjnyOperating System WersjaEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Uwaga

Aby wyświetlić dostępne obrazy maszyn wirtualnych z programem SQL Server dla systemu Linux, zobacz Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux) (Omówienie programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure — system Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Opcja 2. Tworzenie maszyny wirtualnej SQL przy użyciu istniejącej licencji Option 2: Create a SQL VM with an existing license

Możesz również skorzystać z modelu dostarczania własnej licencji (Bring Your Own License, BYOL).You can also bring your own license (BYOL). W tym scenariuszu płacisz wyłącznie za maszynę wirtualną i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów licencjonowania programu SQL Server.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Aby użyć własnej licencji, skorzystaj z macierzy wersji i wydań programu SQL Server oraz systemów operacyjnych.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. W portalu takie nazwy obrazów mają prefiks {BYOL}.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

Porada

Użycie własnej licencji może w dłuższym okresie przynieść oszczędności w przypadku ciągłych obciążeń produkcyjnych.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Wskazówki dotyczące cen maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server).For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

WersjaVersion System operacyjnyOperating system WersjaEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Oprócz tej listy dostępne są inne kombinacje wersji programu SQL Server i systemów operacyjnych.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. Znajdź inne obrazy za pomocą funkcji wyszukiwania w portalu Marketplace w witrynie Azure Portal (szukaj wyrażenia „{BYOL} SQL Server”).Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Ważne

Aby używać obrazów maszyn wirtualnych w modelu BYOL, musisz mieć umowę Enterprise Agreement z opcją Przenośność licencji za pośrednictwem programu Software Assurance na platformie Azure.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Musisz również mieć ważną licencję dla wersji/wydania programu SQL Server, którego chcesz użyć.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. W ciągu 10 dni od aprowizacji maszyny wirtualnej musisz przekazać firmie Microsoft informacje niezbędne do korzystania z modelu BYOL.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Uwaga

Nie można zmienić modelu licencjonowania maszyny wirtualnej z programem SQL Server opłacanej za minuty użycia na własną licencję.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. W takim przypadku należy utworzyć nową maszynę wirtualną w modelu BYOL i zmigrować bazy danych do tej nowej maszyny wirtualnej.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

Zarządzanie maszyną wirtualną z programem SQLManage your SQL VM

Po aprowizacji maszyny wirtualnej z programem SQL Server możesz wykonać kilka opcjonalnych zadań związanych z zarządzaniem.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. Pod wieloma względami możesz konfigurować program SQL Server i zarządzać nim dokładnie tak, jak w przypadku lokalnej instalacji programu SQL Server.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Jednak niektóre zadania są specyficzne dla platformy Azure.However, some tasks are specific to Azure. W poniższych sekcjach omówiono niektóre z tych obszarów i podano linki do dalszych informacji.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

Łączenie z maszyną wirtualnąConnect to the VM

Jedną z podstawowych czynności niezbędnych w celu zarządzania jest połączenie się z maszyną wirtualną z programem SQL Server za pomocą narzędzi takich jak SQL Server Management Studio (SSMS).One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Aby uzyskać instrukcje dotyczące łączenia się z nową maszyną wirtualną z programem SQL Server, zobacz sekcję Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną programu SQL Server w usłudze Azure VM.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Migrowanie danychMigrate your data

Jeśli masz istniejącą bazę danych, najprawdopodobniej będziesz ją przenosić do nowo aprowizowanej maszyny wirtualnej z programem SQL.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Aby uzyskać listę opcji migracji i wskazówki, zobacz Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM (Migrowanie bazy danych do programu SQL Server na maszynie wirtualnej portalu Azure).For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Konfigurowanie wysokiej dostępnościConfigure high availability

Jeśli potrzebujesz wysokiej dostępności, rozważ skonfigurowanie grup dostępności programu SQL Server.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Obejmuje to wiele maszyn wirtualnych Azure w sieci wirtualnej.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. W Portalu Azure znajduje się szablon, który przeprowadzi konfigurację za Ciebie.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines (Konfigurowanie zawsze włączonej grupy dostępności na maszynach wirtualnych korzystających z usługi Azure Resource Manager).For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować grupę dostępności i skojarzony odbiornik, zobacz Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM (Konfigurowanie zawsze włączonych grup dostępności na maszynie wirtualnej Azure).If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

Inne zagadnienia dotyczące wysokiej dostępności można znaleźć w temacie High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines (Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines).For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Tworzenie kopii zapasowej danychBack up your data

Maszyny wirtualne Azure umożliwiają korzystanie z funkcji Automatyczne kopie zapasowe, która regularnie tworzy kopie zapasowe bazy danych w usłudze Blob Storage.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Tej techniki można również używać ręcznie.You can also manually use this technique. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore (Używanie usługi Azure Storage do tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server i ich przywracania).For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. Omówienie wszystkich opcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych znajduje się w temacie Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines).For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Automatyzowanie aktualizacjiAutomate updates

Maszyny wirtualne platformy Azure umożliwiają korzystanie z funkcji Automatyczne stosowanie poprawek w celu zaplanowania okna obsługi, w którym mają być automatycznie instalowane ważne aktualizacje systemu Windows i programu SQL Server.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Program poprawy jakości obsługi klientaCustomer experience improvement program (CEIP)

Program poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie włączony.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Wysyła on okresowo raporty do firmy Microsoft w celu umożliwienia doskonalenia programu SQL Server.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. Program poprawy jakości obsługi klienta nie wymaga przeprowadzenia żadnych czynności związanych z zarządzaniem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ma on zostać wyłączony po ukończeniu aprowizacji.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. Program poprawy jakości obsługi klienta możesz dostosować lub wyłączyć, łącząc się z maszyną wirtualną za pomocą pulpitu zdalnego.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Następnie uruchom narzędzie SQL Server Error and Usage Reporting.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć raportowanie.Follow the instructions to disable reporting.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania danych, zobacz Zasady zachowania poufności informacji programu SQL Server.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Następne krokiNext steps

Jeśli masz pytania dotyczące cen, zobacz temat Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Wskazówki dotyczące cen maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server) i stronę z cennikiem platformy Azure.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. Wybierz docelową wersję programu SQL Server z listy System operacyjny/oprogramowanie.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Następnie wyświetl ceny dla maszyn wirtualnych o różnych rozmiarach.Then view the prices for differently sized virtual machines.

Masz więcej pytań?More question? Najpierw zobacz SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ (Często zadawane pytania dotyczące programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines).First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Możesz też dodać pytania lub komentarze na końcu dowolnego tematu dotyczącego maszyn wirtualnych z programem SQL, aby porozmawiać z przedstawicielem firmy Microsoft i społecznością.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.