Samouczek — wdrażanie aplikacji na maszynie wirtualnej z systemem Windows na platformie Azure za pomocą rozszerzenia niestandardowego skryptuTutorial - Deploy applications to a Windows virtual machine in Azure with the Custom Script Extension

Aby skonfigurować maszyny wirtualne w szybki i spójny sposób, można użyć rozszerzenia niestandardowego skryptu dla systemu Windows.To configure virtual machines (VMs) in a quick and consistent manner, you can use the Custom Script Extension for Windows. Ten samouczek zawiera informacje na temat wykonywania następujących czynności:In this tutorial you learn how to:

 • Instalowanie usług IIS za pomocą rozszerzenia niestandardowego skryptuUse the Custom Script Extension to install IIS
 • Tworzenie maszyny wirtualnej korzystającej z rozszerzenia niestandardowego skryptuCreate a VM that uses the Custom Script Extension
 • Wyświetlanie działającej witryny usług IIS po zastosowaniu rozszerzeniaView a running IIS site after the extension is applied

Uruchamianie usługi Azure Cloud ShellLaunch Azure Cloud Shell

Usługa Azure Cloud Shell to bezpłatna interaktywna powłoka, której możesz używać do wykonywania kroków opisanych w tym artykule.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. Udostępnia ona wstępnie zainstalowane i najczęściej używane narzędzia platformy Azure, które są skonfigurowane do użycia na koncie.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Aby otworzyć usługę Cloud Shell, wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu bloku kodu.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. Możesz również uruchomić usługę Cloud Shell w oddzielnej karcie przeglądarki, przechodząc do strony https://shell.azure.com/powershell.You can also launch Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/powershell. Wybierz przycisk Kopiuj, aby skopiować bloki kodu, wklej je do usługi Cloud Shell, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je uruchomić.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press enter to run it.

Rozszerzenie niestandardowego skryptu — omówienieCustom script extension overview

Rozszerzenie niestandardowego skryptu pobiera i wykonuje skrypty na maszynach wirtualnych platformy Azure.The Custom Script Extension downloads and executes scripts on Azure VMs. To rozszerzenie jest przydatne w przypadku konfiguracji po wdrożeniu, instalowania oprogramowania lub każdego innego zadania związanego z konfiguracją lub zarządzaniem.This extension is useful for post deployment configuration, software installation, or any other configuration / management task. Skrypty można pobrać z usługi Azure Storage lub GitHub bądź można je dostarczyć do witryny Azure Portal w czasie wykonywania rozszerzenia.Scripts can be downloaded from Azure storage or GitHub, or provided to the Azure portal at extension run time.

Rozszerzenie niestandardowego skryptu można zintegrować z szablonami usługi Azure Resource Manager, a także uruchamiać przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, programu PowerShell, witryny Azure Portal lub interfejsu API REST maszyny wirtualnej platformy Azure.The Custom Script extension integrates with Azure Resource Manager templates, and can also be run using the Azure CLI, PowerShell, Azure portal, or the Azure Virtual Machine REST API.

Rozszerzenia niestandardowego skryptu można używać na maszynach wirtualnych z systemem Windows lub Linux.You can use the Custom Script Extension with both Windows and Linux VMs.

Tworzenie maszyny wirtualnejCreate virtual machine

Ustaw nazwę użytkownika i hasło administratora maszyny wirtualnej przy użyciu polecenia Get-Credential:Set the administrator username and password for the VM with Get-Credential:

$cred = Get-Credential

Następnie utwórz maszynę wirtualną za pomocą polecenia New-AzVM.Now you can create the VM with New-AzVM. W poniższym przykładzie zostanie utworzona maszyna wirtualna o nazwie myVM w lokalizacji EastUS.The following example creates a VM named myVM in the EastUS location. Grupa zasobów myResourceGroupAutomate i pomocnicze zasoby sieciowe zostaną utworzone, jeśli jeszcze nie istnieją.If they do not already exist, the resource group myResourceGroupAutomate and supporting network resources are created. To polecenie cmdlet otwiera również port 80 w celu obsługi ruchu internetowego.To allow web traffic, the cmdlet also opens port 80.

New-AzVm `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupAutomate" `
  -Name "myVM" `
  -Location "East US" `
  -VirtualNetworkName "myVnet" `
  -SubnetName "mySubnet" `
  -SecurityGroupName "myNetworkSecurityGroup" `
  -PublicIpAddressName "myPublicIpAddress" `
  -OpenPorts 80 `
  -Credential $cred

Utworzenie maszyny wirtualnej i zasobów może potrwać kilka minut.It takes a few minutes for the resources and VM to be created.

Automatyzowanie instalacji usług IISAutomate IIS install

Zainstaluj rozszerzenie niestandardowego skryptu przy użyciu polecenia Set-AzVMExtension.Use Set-AzVMExtension to install the Custom Script Extension. To rozszerzenie uruchamia polecenie powershell Add-WindowsFeature Web-Server, aby zainstalować serwer internetowy usług IIS, a następnie aktualizuje stronę Default.htm w celu wyświetlenia nazwy hosta maszyny wirtualnej:The extension runs powershell Add-WindowsFeature Web-Server to install the IIS webserver and then updates the Default.htm page to show the hostname of the VM:

Set-AzVMExtension -ResourceGroupName "myResourceGroupAutomate" `
  -ExtensionName "IIS" `
  -VMName "myVM" `
  -Location "EastUS" `
  -Publisher Microsoft.Compute `
  -ExtensionType CustomScriptExtension `
  -TypeHandlerVersion 1.8 `
  -SettingString '{"commandToExecute":"powershell Add-WindowsFeature Web-Server; powershell Add-Content -Path \"C:\\inetpub\\wwwroot\\Default.htm\" -Value $($env:computername)"}'

Testowanie witryny internetowejTest web site

Uzyskaj publiczny adres IP modułu równoważenia obciążenia za pomocą polecenia Get-AzPublicIPAddress.Obtain the public IP address of your load balancer with Get-AzPublicIPAddress. W poniższym przykładzie uzyskano utworzony wcześniej adres IP myPublicIPAddress:The following example obtains the IP address for myPublicIPAddress created earlier:

Get-AzPublicIPAddress `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupAutomate" `
  -Name "myPublicIPAddress" | select IpAddress

Następnie możesz wprowadzić publiczny adres IP w przeglądarce internetowej.You can then enter the public IP address in to a web browser. Zostanie wyświetlona witryna internetowa z nazwą hosta maszyny wirtualnej, do której moduł równoważenia obciążenia kieruje ruch, jak pokazano na poniższym przykładzie:The website is displayed, including the hostname of the VM that the load balancer distributed traffic to as in the following example:

Działająca witryna internetowa usług IIS

Następne krokiNext steps

Podczas pracy z tym samouczkiem zautomatyzowano instalację usług IIS na maszynie wirtualnej.In this tutorial, you automated the IIS install on a VM. W tym samouczku omówiono:You learned how to:

 • Instalowanie usług IIS za pomocą rozszerzenia niestandardowego skryptuUse the Custom Script Extension to install IIS
 • Tworzenie maszyny wirtualnej korzystającej z rozszerzenia niestandardowego skryptuCreate a VM that uses the Custom Script Extension
 • Wyświetlanie działającej witryny usług IIS po zastosowaniu rozszerzeniaView a running IIS site after the extension is applied

Przejdź do następnego samouczka, aby dowiedzieć się, jak tworzyć niestandardowe obrazy maszyn wirtualnych.Advance to the next tutorial to learn how to create custom VM images.