Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure 2.0

Zainstaluj nową wersję interfejsu wiersza polecenia platformy Azure już dzisiaj! Ulepszyliśmy i zaktualizowaliśmy interfejs wiersza polecenia, aby zapewnić doskonałe, natywne środowisko wiersza polecenia do zarządzania zasobami platformy Azure. Można go używać w systemach macOS, Linux i Windows. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji.

Uwaga

Jeśli potrzebujesz poprzedniej wersji interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, zobacz, jak zainstalować interfejs wiersza polecenia platformy Azure 1.0.

Instalowanie w systemie macOS

W systemie macOS można instalować za pomocą oprogramowania Homebrew lub ręcznie.

Instalowanie za pomocą oprogramowania Homebrew

 1. Jeśli nie masz jeszcze oprogramowania Homebrew, zainstaluj je, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania Homebrew.

 2. Jeśli interfejs wiersza polecenia został wcześniej zainstalowany ręcznie, wykonaj instrukcje ręcznego odinstalowania.

 3. Zaktualizuj lokalne repozytoria oprogramowania Homebrew.

  brew update
  
 4. Zainstaluj pakiet azure-cli.

  brew install azure-cli
  

Uwaga

Jeśli wcześniej zainstalowano interfejs wiersza polecenia platformy Azure 1.0 przy użyciu oprogramowania Homebrew, zamiast instalować pakiet, możesz uzyskać interfejs wiersza polecenia 2.0 w ramach zwykłego procesu uaktualniania oprogramowania Homebrew.

brew upgrade

Instalowanie ręczne

 1. Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 przy użyciu polecenia curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Może być konieczne ponowne uruchomienie powłoki, aby niektóre zmiany zostały zastosowane.

  exec -l $SHELL
  
 3. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Instalowanie w systemie Windows

Instalowanie przy użyciu pliku MSI dla wiersza polecenia systemu Windows

Aby zainstalować interfejs wiersza polecenia w systemie Windows i używać go w wierszu polecenia systemu Windows, pobierz i uruchom instalator interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (plik MSI).

Instalowanie przy użyciu polecenia apt-get dla programu Bash w systemie Ubuntu działającym w systemie Windows

 1. Jeśli nie masz powłoki Bash w systemie Windows, zainstaluj ją.

 2. Otwórz powłokę Bash.

 3. Zmodyfikuj listę źródeł.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Uruchom następujące polecenia programu sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 5. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Instalowanie w systemie Debian/Ubuntu przy użyciu polecenia apt-get

W przypadku dystrybucji korzystających z menedżera pakietów apt można zainstalować interfejs wiersz polecenia platformy Azure 2.0 za pomocą elementu apt-get.

Uwaga

Aby można było używać interfejsu wiersza polecenia, dystrybucja musi obsługiwać język Python 2.7.x lub Python 3.x.

 1. Modyfikowanie listy źródeł:

  • System 32-bitowy

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • System 64-bitowy

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Uruchom następujące polecenia programu sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 3. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Instalowanie w systemach RHEL, Fedora i CentOS za pomocą menedżera yum

W przypadku dystrybucji korzystających z menedżera pakietów yum można zainstalować interfejs wiersz polecenia platformy Azure 2.0 za pomocą elementu yum.

Uwaga

Aby można było używać interfejsu wiersza polecenia, dystrybucja musi obsługiwać język Python 2.7.x lub Python 3.x.

 1. Zaimportuj klucz repozytorium firmy Microsoft:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Utwórz informacje o lokalnym repozytorium azure-cli:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Zaktualizuj indeks pakietów menedżera yum i zainstaluj:

  yum check-update
  sudo yum install azure-cli
  
 4. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Instalowanie w systemach openSUSE i SLE za pomocą menedżera zypper

W przypadku dystrybucji korzystających z menedżera pakietów zypper można zainstalować interfejs wiersz polecenia platformy Azure 2.0 za pomocą elementu zypper.

Uwaga

Aby można było używać interfejsu wiersza polecenia, dystrybucja musi obsługiwać język Python 2.7.x lub Python 3.x.

 1. Zaimportuj klucz repozytorium firmy Microsoft:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Utwórz informacje o lokalnym repozytorium azure-cli:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ntype=rpm-md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/zypp/repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Zaktualizuj indeks pakietów menedżera zypper i zainstaluj:

  sudo zypper refresh
  sudo zypper install azure-cli
  
 4. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Instalowanie przy użyciu rozwiązania Docker

Zachowujemy obraz Docker wstępnie skonfigurowany z interfejsem wiersza polecenia platformy Azure 2.0.

Zainstaluj interfejs wiersza polecenia przy użyciu polecenia docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Zobacz tagi Docker dla dostępnych wersji.

Interfejs wiersza polecenia jest instalowany w obrazie za pośrednictwem polecenia az z /usr/local/bin.

Uwaga

Jeśli chcesz wybrać klucze SSH ze środowiska użytkownika, możesz użyć polecenia -v ${HOME}:/root, aby zamontować lokalizację $HOME jako /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>

Instalowanie w systemie Linux bez użycia menedżera pakietów

Zaleca się zainstalowanie interfejsu wiersza polecenia przy użyciu menedżera pakietów, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie chcesz dodawać repozytoriów firmy Microsoft lub pracujesz z dystrybucją, która nie ma podanego pakietu, możesz ręcznie zainstalować interfejs wiersza polecenia.

 1. W zależności od dystrybucji systemu Linux zainstaluj odpowiednie wstępnie wymagane składniki.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install curl gcc python python-xml libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Jeśli danej dystrybucji nie ma na liście powyżej, konieczne będzie zainstalowanie języka Python 2.7 lub nowszego, biblioteki libffi i protokołu OpenSSL.

 1. Zainstaluj interfejs wiersza polecenia przy użyciu polecenia curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Może być konieczne ponowne uruchomienie powłoki, aby niektóre zmiany zostały zastosowane.

  exec -l $SHELL
  
 3. Uruchom interfejs wiersza polecenia z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem podczas instalacji interfejsu wiersza polecenia, sprawdź tę sekcję, aby zobaczyć, czy ten konkretny przypadek jest w niej uwzględniony. Jeśli problem nie jest tutaj wymieniony, zarejestruj problem w usłudze Github.

Błąd polecenia curl „Obiekt przeniesiony”

Jeśli wystąpił błąd polecenia curl dotyczący parametru -L lub komunikat o błędzie zawierający tekst „Obiekt przeniesiony”, spróbuj użyć pełnego adresu URL zamiast przekierowania aka.ms:

curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Nie znaleziono polecenia az

Konieczne może być wyczyszczenie pamięci podręcznej wartości skrótów poleceń powłoki. Uruchom polecenie

hash -r

i zobacz, czy problem został rozwiązany.

Odinstalowywanie wersji 1.x interfejsu wiersza polecenia

Jeśli masz wcześniejszą wersję 1.x interfejsu wiersza polecenia w systemie, możesz ją odinstalować w zależności od typu użytej instalacji.

Odinstalowywanie za pomocą pakietu npm

Usuń starszy interfejs wiersza polecenia za pomocą polecenia npm uninstall.

npm uninstall -g azure-cli

Odinstalowywanie za pomocą kodu z dystrybucyjnego

Jeśli instalację przeprowadzono za pomocą instalatora interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (pliku MSI) lub pakietu systemu macOS, użyj tego samego narzędzia, aby usunąć instalację.

Odinstalowywanie za pomocą rozwiązania Docker

Jeśli zainstalowano obraz platformy Docker w celu używania starszej wersji interfejsu wiersza polecenia, usuń ten obraz i wszelkie skojarzone kontenery. Następnie możesz ponownie utworzyć kontenery po zainstalowaniu nowego obrazu platformy Docker zgodnie z instrukcjami instalacji.

docker rmi -f microsoft/azure-cli

Aktualizowanie interfejsu wiersza polecenia

Aby zaktualizować wiersza polecenia platformy Azure, użyj tej samej metody, która została użyta do zainstalowania go.

Aktualizowanie za pomocą oprogramowania Homebrew

 1. Jeśli interfejs został wcześniej zainstalowany ręcznie, wykonaj instrukcje instalacji za pomocą oprogramowania Homebrew.

 2. Zaktualizuj informacje w lokalnych repozytoriach oprogramowania Homebrew.

  brew update
  
 3. Uaktualnij zainstalowane pakiety.

  brew upgrade
  

Aktualizacja przy użyciu pliku MSI

Ponownie uruchom instalatora interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (plik MSI).

Aktualizacja przy użyciu polecenia apt-get

Użyj polecenia apt-get upgrade, aby zaktualizować interfejs wiersza polecenia.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Uwaga

Spowoduje to uaktualnienie wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie, dla których nie nastąpiła zmiana zależności. Aby uaktualnić tylko interfejs wiersza polecenia, użyj polecenia apt-get install.

sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade -y azure-cli

Aktualizacja przy użyciu platformy Docker

 1. Zaktualizuj lokalny obraz przy użyciu polecenia docker pull.

  docker pull azuresdk/azure-cli-python
  
 2. Pobierz kontenery obecnie używające obrazu interfejsu wiersza polecenia.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  

Uwaga

Jeśli zainstalowano konkretną wersję obrazu, należy dodać :<version> na końcu nazwy obrazu.

 1. Zatrzymaj i ponownie utwórz kontenery.

  docker stop inspiring_benz
  docker rm inspiring_benz
  docker run azuresdk/azure-cli-python
  

Ręczna aktualizacja

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji ręcznej dla systemu macOS lub Linux, aby przeprowadzić aktualizację.

Dezinstalacja

Jeśli zdecydujesz się odinstalować interfejs wiersza polecenia, będzie nam przykro, że nas opuszczasz. Do odinstalowania należy użyć tej samej metody, przy użyciu której zainstalowano interfejs wiersza polecenia.

Odinstalowywanie za pomocą oprogramowania Homebrew

Odinstaluj pakiet azure-cli.

brew uninstall azure-cli

Odinstalowywanie za pomocą pliku MSI

Uruchom ponownie plik MSI i wybierz opcję odinstalowania.

Odinstalowywanie za pomocą polecenia apt-get

Odinstaluj za pomocą polecenia apt-get remove:

sudo apt-get remove -y azure-cli

Odinstalowywanie za pomocą rozwiązania Docker

Jeśli zainstalowano obraz platformy Docker, należy usunąć wszystkie kontenery, w których jest on uruchomiony, a następnie usunąć lokalny obraz.

 1. Pobierz kontenery, w których jest uruchomiony obraz azure-cli.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  
 2. Usuń wszystkie kontenery z obrazem interfejsu wiersza polecenia.

  docker rm 34a868beb2ab
  
 3. Usuń lokalnie zainstalowany obraz interfejsu wiersza polecenia.

  docker rmi azuresdk/azure-cli-python
  

Uwaga

Jeśli zainstalowano konkretną wersję obrazu, należy dodać :<version> na końcu nazwy obrazu.

Ręczne odinstalowywanie

W przypadku użycia skryptu ze strony https://aka.ms/InstallAzureCli do zainstalowania interfejsu wiersza polecenia możesz przeprowadzić dezinstalację przy użyciu poniższych instrukcji.

 1. Usuń zainstalowane pliki.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. Usuń wiersz <install location>/lib/azure-cli/az.completion z pliku <install location>/.bash_profile.

 3. Jeśli powłoka korzysta z pamięci podręcznej poleceń, załaduj ją ponownie.

  hash -r
  

Uwaga

Domyślna lokalizacja instalacji to /Users/<username>.

Zgłaszanie problemów z interfejsem wiersza polecenia i przesyłanie opinii

Jeśli występują jakiekolwiek problemy z narzędziem, prześlij zgłoszenie do sekcji Problemy repozytorium GitHub. Aby przekazać opinię z wiersza polecenia, użyj polecenia az feedback.