Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy AzureInstall the Azure CLI

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure to narzędzie wiersza polecenia zapewniające doskonałe środowisko do zarządzania zasobami platformy Azure.The Azure CLI is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. Interfejs wiersza polecenia został zaprojektowany w celu ułatwienia tworzenia skryptów, wykonywania zapytań o dane, obsługi długotrwałych operacji itd.The CLI is designed to make scripting easy, query data, support long-running operations, and more. Wypróbuj interfejs wiersza polecenia jeszcze dziś i dowiedz się, co ma do zaoferowania.Try it today and find out what the CLI has to offer!

Bieżąca wersja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure to 2.0.71.The current version of the Azure CLI is 2.0.71. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji.For information about the latest release, see the release notes. Aby znaleźć zainstalowaną wersję i sprawdzić, czy trzeba ją zaktualizować, az --versionUruchom polecenie.To find your installed version and see if you need to update, run az --version.

Uwaga

Jeśli używasz klasycznego modelu wdrażania platformy Azure, zainstaluj klasyczny interfejs wiersza polecenia platformy Azure.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.