KontaAccounts

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security zapewnia wgląd w konta z połączonych aplikacji.Microsoft Cloud App Security gives you visibility into the accounts from your connected apps. Po nawiązaniu połączenia między usługą Cloud App Security a aplikacją przy użyciu łącznika aplikacji usługa Cloud App Security odczytuje informacje o kontach skojarzonych z połączonymi aplikacjami.After you connect Cloud App Security to an app using the App connector, Cloud App Security reads account information associated with connected apps. Strona konta umożliwia badanie tych kont, uprawnień, grup, są one członkowie, ich aliasów oraz aplikacji, z których korzysta.The Accounts page enables you to investigate those accounts, permissions, the groups they're members of, their aliases and the apps they're using. Ponadto gdy usługa Cloud App Security wykryje nowe konto, które wcześniej nie był widoczny w jednym z połączonych aplikacji — na przykład w działaniach lub udostępnianiu plików — konto jest dodawane do listy kont tej aplikacji.Additionally, when Cloud App Security detects a new account that wasn't previously seen in one of the connected apps - for example in activities or in file sharing - the account is added to the accounts list of that app. Daje to możliwość wglądu w aktywność użytkowników zewnętrznych wchodzących w interakcje z aplikacjami w chmurze.This enables you to have visibility into the activity of external users interacting with your cloud apps.

Administratorzy lub można wyszukać konkretnego użytkownika metadanych aktywności użytkownika.Admins can search for a specific user’s metadata or user’s activity. Użytkowników i kont strona zapewnia możliwość kompleksowej szczegółowe informacje o tej jednostce, które są pobierane z aplikacji połączonych w chmurze.The Users and accounts page provides you with comprehensive details about the entity that are pulled from connected cloud applications. Umożliwia także użytkownika działanie historii i alertach zabezpieczeń powiązane z użytkownikiem.It also provides the user’s activity history and security alerts related to the user.

Uwaga

W tym artykule opisano procedurę usuwania danych osobowych z urządzenia lub usługi, która może ułatwić wypełnianie zobowiązań związanych z rozporządzeniem RODO.This article provides steps for how to delete personal data from the device or service and can be used to support your obligations under the GDPR. Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat rozporządzenia RODO, zobacz sekcję RODO w Portalu zaufania usług.If you’re looking for general info about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Użytkowników i kont strony można filtrować, aby umożliwić znajdowanie określonych kont i głębszej analizy różnych typów kont, na przykład możesz można odfiltrować wszystkie konta zewnętrzne, które jeszcze nie uzyskano dostępu od ostatniego roku.The Users and accounts page can be filtered to enable you to find specific accounts and to deep dive into different types of accounts, for example, you can filter for all External accounts that haven't been accessed since last year.

Użytkowników i kont strony pozwala łatwo badać konta pod tym następujące problemy:The Users and accounts page enables you to easily investigate your accounts, including the following issues:

 • Sprawdzić, czy istnieją konta, które nie były aktywne w określonej usłudze przez dłuższy czas (być może należy odwołać licencję tego użytkownika dla danej usługi)Check if any accounts have been inactive in a particular service for a long time (Maybe you should revoke the license for that user to that service)

 • Filtrować listę użytkowników z uprawnieniami administratoraYou can filter for the list of users with admin permissions

 • Wyszukać użytkowników, którzy nie są już częścią organizacji, ale mogą nadal mieć aktywne kontaYou can search for users who are no longer part of your organization but may still have active accounts

 • Wykonywać akcje ładu na kontach, na przykład wstrzymać aplikację lub przejść do strony ustawień konta.You can take governance actions on the accounts such as suspend an app or go to the account settings page. Aby uzyskać pełną listę akcji ładu, zobacz dziennika nadzoru.For a full list of governance actions, see the governance log.

 • Sprawdzić, które konta są dołączone do każdej grupy użytkownikówYou can see which accounts are included in each user group

 • Zobaczyć, do których aplikacji uzyskuje dostęp każde konto i które aplikacje są usunięte dla określonych kontYou can see which apps are accessed by each account and which apps are deleted for specific accounts

ekran kont

Filtry użytkowników i kontUsers and accounts filters

Poniżej znajduje się lista filtrów kont, które mogą być stosowane.Following is a list of the account filters that can be applied. Większość filtrów obsługuje wiele wartości oraz warunek nie w celu zapewnienia zaawansowane narzędzie do tworzenia zasad.Most filters support multiple values as well as NOT, in order to provide you with a powerful tool for policy creation.

 • Przynależność do: Przynależność jest wewnętrzne lub zewnętrznych.Affiliation: The affiliation is either Internal or External. Aby określić, którzy użytkownicy i które konta są wewnętrzne, należy w obszarze Ustawienia ustawić zakres adresów IP organizacji wewnętrznej.To set which users and accounts are internal, under Settings make sure to set the IP address range of your internal organization. W przypadku, gdy konto nie ma uprawnień administratora dodając czerwonym krawatem pojawi się ikona w tabeli konta.In the event that the account has admin permissions the icon in the Accounts table appears with the addition of the red tie. Ikona administratora kontaccounts admin icon

 • Aplikacja: Możesz filtrować dla wszystkich połączonych aplikacji interfejsu API używanej przez konta w Twojej organizacji.App: You can filter for any API connected app being used by accounts in your organization.

 • Domeny: Umożliwia odfiltrowanie użytkowników w konkretnych domenach.Domain: Enables you to filter for users in specific domains.

 • Grupy: Umożliwia odfiltrowanie członków grup użytkowników w usłudze Cloud App Security — zarówno wbudowanych grup użytkowników, jak i zaimportowanych grup użytkowników.Groups: Enables you to filter for members of user groups in Cloud App Security - both built-in user groups and imported user groups.

 • Wystąpienie: Umożliwia odfiltrowanie elementów członkowskich wystąpienia specyficzne dla aplikacji.Instance: Enables you to filter for members of a specific app instance.

 • Ostatnio widziano: Ostatnio widziano filtr umożliwia znalezienie kont, które są w stanie uśpienia i użytkowników, którzy jeszcze nie od jakiegoś żadnych działań.Last seen: The last seen filter enables you to find accounts that are dormant and whose users haven't performed any activities in a while.

 • Organizacja: Umożliwia odfiltrowanie elementów członkowskich konkretnych grup organizacyjnych zdefiniowanych w połączonych aplikacjach.Organization: Enables you to filter for members of specific organizational groups defined in your connected apps.

 • Pokaż tylko administratorów: Filtry dla kont i użytkowników, którzy są administratorami.Show Admins only: Filters for accounts and users that are admins.

 • Stan: Filtr oparty na statusem kont użytkowników z n/d, przygotowane, aktywna, wstrzymana lub usunięta.Status: Filter based on user account status of N/A, staged, active, suspended, or deleted.

 • Typ: Umożliwia filtrowanie do użytkownika lub typu konta.Type: Enables you to filter to either the user or the account type.

 • Nazwa użytkownika: Umożliwia filtrowanie do określonych użytkowników.User name: Enables you to filter to specific users.

Następne krokiNext steps

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium można również utworzyć nowy problem bezpośrednio z poziomu Premier portalu.Premier customers can also create a new issue directly from the Premier portal.