Połączenie usługi Dropbox z usługą Microsoft Cloud App SecurityConnect Dropbox to Microsoft Cloud App Security

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące łączenia usługi Microsoft Cloud App Security z istniejącym kontem usługi Dropbox za pomocą interfejsów API łącznika.This article provides instructions for connecting Microsoft Cloud App Security to your existing Dropbox account using the connector APIs. To połączenie umożliwia wgląd w i kontroli użytkowania usługi Dropbox.This connection gives you visibility into and control over Dropbox use.

Ponieważ usługa Dropbox umożliwia dostęp do plików za pomocą udostępnionych linków osobom niezalogowanym, użytkownicy ci są rejestrowani w usłudze Cloud App Security jako użytkownicy nieuwierzytelnieni.Because Dropbox enables access to files from shared links without signing in, Cloud App Security registers these users as Unauthenticated users. Jeśli widzisz nieuwierzytelnionych użytkowników usługi Dropbox, może to oznaczać, użytkownicy, którzy nie są z Twojej organizacji lub mogą one być rozpoznawanym użytkownikom w organizacji, którzy nie Zaloguj się.If you see unauthenticated Dropbox users, it may indicate users who aren't from your organization, or they might be recognized users from within your organization who didn't sign in.

Sposób połączenia usługi Dropbox z usługą Cloud App SecurityHow to connect Dropbox to Cloud App Security

 1. W konsoli usługi Cloud App Security kliknij pozycję Zbadaj, a następnie pozycję Połączone aplikacje.In the Cloud App Security console, click Investigate and then Connected apps.

 2. W łączników aplikacji kliknij przycisk plusa, a następnie Dropbox.In the App connectors page, click the plus button followed by Dropbox.

  łączenie usługi Dropboxconnect dropbox

 3. W okienku wyskakującym wprowadź adres e-mail konta administratora.In the pop-up, enter the admin account email address.

 4. Kliknij przycisk Generuj link.Click Generate link.

 5. Kliknij przycisk Przejdź do tego linku.Click Follow this link.

  Otwiera stronę logowania usługi Dropbox.The Dropbox sign in page opens. Wprowadź swoje poświadczenia, aby umożliwić usłudze Cloud App Security dostęp do wystąpienia usługi Dropbox zespołu.Enter your credentials to allow Cloud App Security access to your team's Dropbox instance.

 6. Dropbox zapyta, czy chcesz zezwolić usłudze Cloud App Security dostęp do informacji zespołowych, dziennik aktywności oraz na wykonywanie działań jako członka zespołu.Dropbox asks you if you want to allow Cloud App Security access to your team information, activity log, and perform activities as a team member. Aby kontynuować, kliknij przycisk Zezwalaj.To proceed, click Allow.

 7. W konsoli usługi Cloud App Security powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że usługa Dropbox została prawidłowo połączona.Back in the Cloud App Security console, you should receive a message that Dropbox was successfully connected.

 8. Upewnij się, że połączenie zakończyło się pomyślnie, klikając pozycję Testuj interfejs API.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  Test może potrwać parę minut.Testing may take a couple of minutes. Po otrzymaniu powiadomienia o powodzeniu procesu kliknij Zamknij.After you receive a success notice, click Close.

Po nawiązaniu połączenia usługi Dropbox zostanie odebrane zdarzenia z ostatnich 60 dni połączenia.After connecting Dropbox, you'll receive events for 60 days prior to connection.

Uwaga

Wszelkie zdarzenia usługi Dropbox dotyczące dodawania plików są wyświetlane w usłudze Cloud App Security jako przekazywanie pliku w celu umożliwienia dopasowania do pozostałych aplikacji połączonych z usługą Cloud App Security.Any Dropbox events for adding a file are displayed in Cloud App Security as Upload file to align to all other apps connected to Cloud App Security.

Następne krokiNext steps

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasadControl cloud apps with policies

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium.Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal.