Połączenie usługi Office 365 z usługą Microsoft Cloud App SecurityConnect Office 365 to Microsoft Cloud App Security

Ta sekcja zawiera instrukcje podłączania usługi Cloud App Security do istniejącego konta usługi Microsoft Office 365 za pomocą interfejsu API łącznika aplikacji.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing Microsoft Office 365 account using the app connector API.

Usługa Cloud App Security obsługuje zarówno starszą dedykowaną platformę usługi Office 365, jak również najnowsze oferty usług Office 365 (powszechnie znane jako rodzina wersji vNext usługi Office 365).Cloud App Security supports the legacy Office 365 Dedicated Platform as well as the latest offerings of Office 365 services (commonly referred as the vNext release family of Office 365). Usługa Cloud App Security nie obsługuje starszego pakietu Microsoft Business Productivity Online Standard Suite.Cloud App Security does not support the Legacy Microsoft Business Productivity Online Standard Suite.

Uwaga

W niektórych przypadkach wersja usługi vNext różni się nieznacznie na poziomach administracyjnym i zarządzania od standardowych ofert usługi Office 365.In some cases, a vNext service release differs slightly at the administrative and management levels from the standard Office 365 offering.

Usługa cloud App Security obsługuje następujące aplikacje usługi Office 365:Cloud App Security supports the following Office 365 apps:

 • Office 365Office 365
 • Program SharePointSharePoint
 • OneDriveOneDrive
 • Zespoły (pojawia się tylko po wykryciu działań od zespołów zajmujących się w portalu)Teams (only appears after activities from Teams are detected in the portal)
 • Usługa Power BI (tylko pojawia się po wykryciu działania z usługi Power BI w portalu i wymaga włączenia inspekcji)PowerBI (only appears after activities from PowerBI are detected in the portal, and requires you to turn on auditing)
 • Program Exchange (tylko pojawia się po wykryciu działania z programem Exchange w portalu i wymaga włączenia inspekcji)Exchange (only appears after activities from Exchange are detected in the portal, and requires you to turn on auditing)

Sposób połączenia usługi Office 365 z usługą Cloud App SecurityHow to connect Office 365 to Cloud App Security

Uwaga

 • Aby połączyć usługę Office 365 z usługą Cloud App Security, musisz mieć co najmniej jedną przypisaną licencję usługi Office 365.You must have at least one assigned Office 365 license to connect Office 365 to Cloud App Security.
 • Rejestrowanie inspekcji administratora programu Exchange, domyślnie włączone w usłudze Office 365, rejestruje zdarzenie w dzienniku inspekcji usługi Office 365, gdy administrator (lub użytkownik, który ma przypisane uprawnienia administracyjne) wprowadza zmianę w organizacji usługi Exchange Online.Exchange administrator audit logging, which is enabled by default in Office 365, logs an event in the Office 365 audit log when an administrator (or a user who has been assigned administrative privileges) makes a change in your Exchange Online organization. Zmiany wprowadzone za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange lub za pomocą polecenia cmdlet w programie Windows PowerShell są rejestrowane w dzienniku inspekcji administratora programu Exchange.Changes made using the Exchange admin center or by running a cmdlet in Windows PowerShell are logged in the Exchange admin audit log. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące rejestrowania inspekcji administratora programu Exchange, zobacz Administrator audit logging (Rejestrowanie inspekcji administratora).For more detailed information about admin audit logging in Exchange, see Administrator audit logging.
 • Rejestrowanie inspekcji muszą być włączone dla każdej skrzynki pocztowej użytkownika przed aktywności użytkownika w usłudze Exchange Online są rejestrowane, skrzynek pocztowych programu Exchange, zobacz działania skrzynek pocztowych programu Exchange.Exchange Mailbox audit logging must be turned on for each user mailbox before user activity in Exchange Online is logged, see Exchange Mailbox activities.
 • Jeśli aplikacje pakietu Office są włączone, grup, które są częścią usługi Office 365 są również importowanych Cloud App Security z określonych aplikacji pakietu Office, na przykład po włączeniu programu SharePoint grup usługi Office 365 są importowane jako również grup programu SharePoint.If Office apps are enabled, groups that are part of Office 365 are also imported to Cloud App Security from the specific Office apps, for example if SharePoint is enabled, Office 365 groups are imported as SharePoint groups as well.
 • Należy włączyć inspekcję w usługi Power BI można pobrać dzienników stamtąd.You must enable auditing in PowerBI to get the logs from there. Po włączeniu inspekcji Cloud App Security uruchamia pobieranie dzienników (z opóźnieniem 24 72 godzin).Once auditing is enabled, Cloud App Security starts getting the logs (with a delay of 24-72 hours). Jeśli usługi Azure Active Directory ma ustawioną wartość Automatyczna synchronizacja z użytkownikami w danym środowisku lokalnej usługi Active Directory w środowisku lokalnym zastępują ustawienia usługi Azure AD i stosowania zawieszenie użytkownika Akcja ładu zostanie przywrócony.If your Azure Active Directory is set to automatically sync with the users in your Active Directory on-premises environment the settings in the on-premises environment override the Azure AD settings and use of the Suspend user governance action is reverted.
 1. Na stronie Aplikacje połączone kliknij przycisk plusa i wybierz pozycję Office 365.In Connected apps page, click the plus button and select Office 365.

 2. W oknie podręcznym usługi Office 365 kliknij pozycję Połącz usługę Office 365.In the Office 365 pop-up, click Connect Office 365.

  Łączenie z usługą O365

 3. Kliknij przycisk Testuj teraz, aby przetestować połączenie z usługą Office 365.Click Test now to test the connection to Office 365. Test może potrwać parę minut.Testing may take a couple of minutes.

  Połączenie testowe usługi O365

 4. Po wyświetleniu informacji o pomyślnym połączeniu usługi Office 365 kliknij przycisk Zamknij.After Office 365 is displayed as successfully connected, click Close.

  Usługa O365 połączona

Uwaga

Po połączeniu usługi Office 365 zobaczysz dane z ostatniego tygodnia, w tym wszystkie aplikacje innych firm połączone z usługą Office 365, które ściągają interfejsy API.After connecting Office 365, you will see data from a week back including any third-party applications connected to Office 365 that are pulling APIs. Dla aplikacji innych firm, które nie zostały ściąganie interfejsów API przed połączenia Zobacz zdarzeń od tej chwili połączyć usługi Office 365, ponieważ usługa Cloud App Security włącza wszystkie interfejsy API, które zostały domyślnie wyłączone.For third-party apps that weren't pulling APIs prior to connection, you see events from the moment you connect Office 365, because Cloud App Security turns on any APIs that had been off by default.

Zobacz teżSee Also

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasadControl cloud apps with policies

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.