Połączenie usługi ServiceNow z usługą Microsoft Cloud App SecurityConnect ServiceNow to Microsoft Cloud App Security

Ta sekcja zawiera instrukcje łączenia usługi Cloud App Security z istniejącym kontem usługi ServiceNow za pomocą interfejsu API łącznika aplikacji.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing ServiceNow account using the app connector API.

Uwaga

Zalecamy wdrożenie usługi ServiceNow z użyciem tokenów aplikacji OAuth, dostępnych dla Fuji i nowszych wersji (zobacz odpowiednią dokumentację usługi ServiceNow.We recommend deploying ServiceNow using OAuth app tokens, available for Fuji and later releases (see the relevant ServiceNow documentation. Dla wcześniejszych wersji dostępny jest starszy tryb połączenia na podstawie użytkownika/hasła.For earlier releases, a legacy connection mode is available based on user/password.

Uwaga

Usługa Cloud App Security obsługuje wersje Eureka, Fiji, Geneva, Helsinki i Istanbul usługi ServiceNow.Cloud App Security supports ServiceNow versions of Eureka, Fiji, Geneva, Helsinki and Istanbul. Aby połączyć usługę ServiceNow z usługą Cloud App Security, należy mieć rolę Admin i upewnić się, że wystąpienie usługi ServiceNow obsługuje dostęp do interfejsu API.In order to connect ServiceNow with Cloud App Security, you must have the role Admin and make sure the ServiceNow instance supports API access. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu ServiceNow.For more information refer to the ServiceNow Product Documentation.

Sposób połączenia usługi ServiceNow z usługą Cloud App Security z wykorzystaniem protokołu OAuthHow to connect ServiceNow to Cloud App Security using OAuth

 1. Zaloguj się do swojego konta usługi ServiceNow przy użyciu konta administratora.Log on with an Admin account to your ServiceNow account.

 2. Na pasku wyszukiwania Filter navigator (Nawigator filtru) wpisz OAuth i wybierz pozycję Application Registry (Rejestr aplikacji).In the Filter navigator search bar, type OAuth and select Application Registry.

 3. Na pasku menu Application Registries (Rejestry aplikacji) kliknij pozycję New (Nowy), aby utworzyć nowy profil OAuth.In the Application Registries menu bar, click New to create a new OAuth profile.

  Nowy profil OAuth usługi ServiceNow

 4. W obszarze What kind of OAuth application? (Rodzaj aplikacji OAuth) kliknij link Create an OAuth API endpoint for external clients (Utwórz punkt końcowy interfejsu API OAuth dla klientów zewnętrznych).Under What kind of OAuth application?, click Create an OAuth API endpoint for external clients.

  Typ OAuth usługi ServiceNow

 5. W obszarze Application Registries New record (Nowy rekord rejestrów aplikacji) wykonaj następujące czynności:Under Application Registries New record fill in the following:

  • W polu Name (Nazwa) podaj nazwę nowego profilu OAuth, na przykład CloudAppSecurity.Name field, name the new OAuth profile, for example, CloudAppSecurity.

  • Identyfikator klienta Client ID zostanie automatycznie wygenerowany.The Client ID will be generated automatically. Skopiuj ten identyfikator. Konieczne będzie jego wklejenie w usłudze Cloud App Security w celu nawiązania połączenia.Copy this ID, you will need to paste it into Cloud App Security to complete connection.

  • W polu Client Secret (Klucz tajny klienta) wprowadź ciąg.In the Client Secret field, enter a string. Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie automatycznie wygenerowany losowy klucz tajny.If left empty, a random Secret will be generated automatically. Skopiuj go i zapisz do późniejszego użycia.Copy and save it for later.

  • Zwiększ wartość pola Access Token Lifespan (Okres przechowywania tokenu dostępu) do co najmniej 3600.Increase the Access Token Lifespan to at least 3,600.

  • Kliknij przycisk Submit (Prześlij).Click Submit.

  Identyfikatory profilu usługi ServiceNow

 6. W portalu usługi Cloud App Security kliknij pozycję Zbadaj, a następnie pozycję Połączone aplikacje.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Connected apps.

 7. Na stronie Łączniki aplikacji kliknij przycisk plusa, a następnie pozycję ServiceNow.In the App connectors page, click the plus button and then ServiceNow.

  łączenie z usługą ServiceNowconnect servicenow

 8. W okienku wyskakującym w odpowiednich polach dodaj swój identyfikator użytkownika usługi ServiceNow, hasło, adres URL wystąpienia, identyfikator klienta oraz klucz tajny klienta.In the popup, add your ServiceNow user ID, password, instance URL, Client ID and Client secret in the appropriate boxes. Aby znaleźć identyfikator użytkownika usługi ServiceNow, w portalu ServiceNow przejdź do pozycji Użytkownicy i odszukaj swoją nazwę w tabeli. Pojawi się ona obok identyfikatora użytkownika.To find your ServiceNow User ID, in the ServiceNow portal, go to Users and then locate your name in the table - it will appear next to your User ID.

  Identyfikator użytkownika usługi ServiceNow

 9. Kliknij pozycję Połącz.Click Connect.

  łączenie usługi ServiceNow z usługą CASservicenow connect to CAS

 10. Upewnij się, że połączenie zakończyło się pomyślnie, klikając pozycję Testuj teraz.Make sure the connection succeeded by clicking Test now.

  Test może potrwać parę minut.Testing may take a couple of minutes. Po otrzymaniu powiadomienia o powodzeniu procesu kliknij pozycję Zamknij.After receiving a success notice, click Close.

Po połączeniu z usługą ServiceNow zostaną odebrane zdarzenia z okresu poprzednich 60 dni.After connecting ServiceNow, you will receive events for 60 days prior to connection.

Połączenie ze starszą wersją usługi ServiceNowLegacy ServiceNow connection

Aby połączyć usługę ServiceNow z usługą Cloud App Security, należy mieć uprawnienia administratora i upewnić się, że wystąpienie usługi ServiceNow obsługuje dostęp do interfejsu API.In order to connect ServiceNow with Cloud App Security, you must have admin-level permissions and make sure the ServiceNow instance supports API access.

 1. Zaloguj się do swojego konta usługi ServiceNow przy użyciu konta administratora.Log on with an Admin account to your ServiceNow account.

 2. Utwórz nowe konto usługi dla usługi Cloud App Security i przypisz rolę administratora do nowo utworzonego konta.Create a new service account for Cloud App Security and attach the Admin role to the newly created account.

 3. Upewnij się, że wtyczka interfejsu API REST jest włączona.Make sure the REST API plug-in is turned on.

  konto usługi ServiceNowservicenow account

 4. W portalu usługi Cloud App Security kliknij pozycję Zbadaj, a następnie pozycję Aplikacje zaakceptowane oficjalnie.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Sanctioned apps.

 5. W wierszu usługi ServiceNow kliknij pozycję Połącz w kolumnie Stan łącznika aplikacji lub kliknij przycisk Połącz aplikację, a następnie pozycję ServiceNow.In the ServiceNow row, click Connect in the App Connector status column, or click the Connect an app button and then ServiceNow.

  łączenie z usługą ServiceNowconnect servicenow

 6. Na stronie ustawień usługi ServiceNow na karcie interfejsu API w odpowiednich polach dodaj swój identyfikator użytkownika usługi ServiceNow, hasło oraz adres URL wystąpienia.In the ServiceNow settings page, on the API tab, add your ServiceNow user ID, password and instance URL in the appropriate boxes.

 7. Kliknij pozycję Połącz.Click Connect.

  aktualizacja hasła usługi ServiceNowservicenow update password

 8. Upewnij się, że połączenie zakończyło się pomyślnie, klikając pozycję Testuj interfejs API.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  Test może potrwać parę minut.Testing may take a couple of minutes. Po otrzymaniu powiadomienia o powodzeniu procesu kliknij pozycję Zamknij.After receiving a success notice, click Close.
  Po połączeniu z usługą ServiceNow zostaną odebrane zdarzenia z okresu poprzednich 60 dni.After connecting ServiceNow, you will receive events for 60 days prior to connection.

Zobacz teżSee Also

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasad Control cloud apps with policies
Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę asystowanej pomocy technicznej usługi Cloud App Security. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.