Zasady dotyczące plikówFile policies

Zasady dotyczące plików pozwalają wymusić szeroką gamę zautomatyzowanych procesów korzystających z interfejsów API dostawcy aplikacji.File Policies allow you to enforce a wide range of automated processes leveraging the cloud provider’s APIs. Zasady można ustawić w celu zapewniania ciągłych operacji skanowania pod kątem zgodności, wykonywania zadań zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, obsługi funkcji DLP dla poufnej zawartości udostępnianej publicznie i wielu innych przypadków użycia.Policies can be set to provide continuous compliance scans, legal eDiscovery tasks, DLP for sensitive content shared publicly and many more use cases.
Usługa Cloud App Security obsługuje ponad 20 filtrów metadanych (na przykład poziom dostępu lub typ pliku) i może monitorować dowolny typ pliku.Cloud App Security can monitor any file type based on more than 20 metadata filters (for example, access level, file type).

Obsługiwane typy plikówSupported file types

Wbudowane w usługę Cloud App Security aparaty DLP umożliwiają przeprowadzenie inspekcji zawartości dzięki możliwości wyodrębniania tekstu z wszystkich popularnych typów plików (ponad 100), m.in. plików XML i HTML, plików pakietu Office i Open Office, plików skompresowanych i różnych formatów tekstu sformatowanego.Cloud App Security's built in DLP engines perform content inspection by extracting text from all common file types (100+) including Office, Open Office, compressed files, various rich text formats, XML, HTML and more.

Aparat łączy trzy aspekty w ramach każdych zasad:The engine combines three aspects under each policy:

 • Skanowanie zawartości na podstawie istniejących szablonów lub wyrażeń niestandardowych.Content scan based on preset templates or custom expressions.

 • Filtry kontekstowe, uwzględniające role użytkowników, metadane plików, poziom udostępniania, integrację grup organizacji, kontekst współpracy i dodatkowe dostosowywalne atrybuty.Context filters including user roles, file metadata, sharing level, organizational group integration, collaboration context and additional customizable attributes.

 • Automatyczne akcje dotyczące ładu i korygowania.Automated actions for governance and remediation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrola.For more information, see Control.

Po włączeniu zasady będą stale skanowały środowisko chmury i identyfikowały pliki, które pasują do filtrów zawartości i kontekstu, oraz stosowały żądane akcje automatyczne.Once enabled, the policy will continuously scan your cloud environment and identify files that match the content and context filters, and apply the requested automated actions. Te zasady będą wykrywały i korygowały wszelkie naruszenia dla przechowywanych informacji lub w przypadku tworzenia nowej zawartości.These policies will detect and remediate any violations for at-rest information or when new content is created. Zasady można monitorować za pomocą alertów w czasie rzeczywistym lub raportów generowanych za pośrednictwem konsoli.Policies can be monitored using real-time alerts or using console generated reports.

Poniżej znajdują się przykłady zasad dotyczących plików, które można utworzyć:The following are examples of file policies that can be created:

 • Pliki udostępniane publicznie:Publicly shared files:
  Otrzymuj alert o dowolnym pliku w chmurze udostępnionym publicznie, wybierając wszystkie pliki, których poziom udostępniania jest publiczny.Receive an alert about any file in your cloud that is publicly shared by selecting all files whose sharing level is public.

 • Nazwa pliku udostępnionego publicznie zawiera nazwę organizacji:Publicly shared filename contains the organization’s name:
  Otrzymuj alert o dowolnym pliku, który zawiera nazwę organizacji i jest udostępniany publicznie.Receive an alert about any file that contains your organization’s name and is publicly shared. Wybierz pliki z nazwami pliku zawierającymi nazwę organizacji, które są udostępniane publicznie.Select files with a filename containing the name of your organization and which are publicly shared.

 • Udostępnianie domenom zewnętrznym:Sharing with external domains:
  Otrzymuj alert o dowolnym pliku udostępnianym kontom należącym do konkretnych domen zewnętrznych, na przykład do domeny konkurencyjnej firmy.Receive an alert about any file shared with accounts owned by specific external domains, for example, with a competitor’s domain. Wybierz domenę zewnętrzną, w przypadku której chcesz ograniczyć udostępnianie.Select the external domain with which you want to limit sharing.

 • Umieść w kwarantannie udostępnione pliki niezmodyfikowane w ostatnim okresie:Quarantine shared files not modified during the last period:
  Otrzymuj alert o plikach, których nikt ostatnio nie modyfikował, w celu umieszczenia ich w kwarantannie lub włączenia akcji automatycznej.Receive an alert about shared files that no one modified recently, in order to quarantine them or choose to turn on an automated action. Wyklucz wszystkie pliki prywatne, które nie zostały zmodyfikowane w określonym zakresie dat.Exclude all the Private files that weren’t modified during a specified date range. W usłudze G Suite można wybrać opcję umieszczenia tych plików w kwarantannie, korzystając z pola wyboru „kwarantanna plików” na stronie tworzenia zasad.On G Suite, you can choose to quarantine these files, using the ‘quarantine file’ checkbox on the policy creation page.

 • Udostępnianie nieautoryzowanym użytkownikom:Sharing with unauthorized users:
  Otrzymuj alert o plikach udostępnianych nieautoryzowanym grupom użytkowników w organizacji.Receive an alert about files being shared with unauthorized group of users in your organization. Wybierz użytkowników, którym udostępnianie jest zabronione.Select the users which whom sharing is forbidden.

 • Wrażliwe rozszerzenie pliku:Sensitive file extension:
  Otrzymuj alert o plikach z określonymi rozszerzeniami, które są potencjalnie narażone.Receive an alert about files with specific extensions which are potentially highly-exposed. Wybierz określone rozszerzenie (na przykład crt dla certyfikatów) lub nazwę pliku i wyklucz je przy użyciu poziomu udostępniania prywatnego.Select the specific extension (for example, crt for certificates) or filename and exclude those with private sharing level.

Aby utworzyć nowe zasady dotyczące plików, wykonaj poniższą procedurę:To create a new file policy, follow this procedure:

 1. W konsoli kliknij pozycję Sterowanie, a następnie pozycję Zasady.In the console, click on Control followed by Policies.

 2. Kliknij pozycję Utwórz zasady i wybierz zasady Plik.Click Create policy and select File policy.

 3. Nazwij i opisz zasady. W razie potrzeby możesz skorzystać z szablonu. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów zasad, zobacz Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasad.Give your policy a name and description, if you want you can base it on a template, for more information on policy templates, see Control cloud apps with policies.

 4. Określ dla zasad Ważność zasad.Give your policy a Policy severity. Jeśli ustawiono usługę Cloud App Security do wysyłania powiadomień w przypadku wystąpienia zgodności zasad z konkretnym poziomem ważności zasad, to ustawienie zostanie użyte do określenia, czy zgodności tych zasad spowodują wygenerowanie powiadomienia.If you have set Cloud App Security to send you notifications on policy matches for a specific policy severity level, this will be used to determine whether this policy's matches will trigger a notification.

 5. W obszarze Kategoria połącz zasady z najbardziej odpowiednim typem ryzyka.Within Category, link the policy to the most appropriate risk type. To pole jest tylko informacyjne i pozwala później wyszukiwać określone zasady i alerty na podstawie typu ryzyka.This field is informative only and helps you search for specific policies and alerts later, based on risk type. Ryzyko może być już wstępnie wybrane według kategorii, dla której chcesz utworzyć zasady.The risk may already be preselected according to the category for which you chose to create the policy. Dla zasad plików jest domyślnie ustawiona opcja DLP.By default, File policies are set to DLP.

 6. Aby określić, które wykryte aplikacje będą wyzwalać te zasady, utwórz filtr plików, dla których będą działać te zasady.To set which discovered apps will trigger this policy, Create a filter for the files this policy will act on. Zawęź filtry zasad, aby najdokładniej określić zestaw plików, na którym mają być wykonywane działania.Narrow down the policy filters until you reach the most accurate set of files you wish to act upon. Należy stosować jak największe restrykcje w celu uniknięcia wyników fałszywie dodatnich.Be as restrictive as possible in order to avoid false positives. Na przykład jeśli chcesz usunąć uprawnienia publiczne, dodaj filtr Publiczne, a jeśli chcesz usunąć użytkownika zewnętrznego, użyj filtru „Zewnętrzny” itp.For example, if you wish to remove public permissions, remember to add the Public filter, if you wish to remove an external user, use the “External” filter etc.

  Uwaga

  W przypadku używania filtrów zasad filtr Zawiera będzie wyszukiwał tylko całe wyrazy — rozdzielone przecinkami, kropkami, spacjami lub znakami podkreślenia.When using the policy filters, Contains will search only for full words – separated by comas, dots, spaces or underscores. Na przykład w przypadku wyszukiwania ciągów malware lub virus zostanie znaleziony plik virus_malware_file.exe, ale nie plik malwarevirusfile.exe.For example if you search for malware or virus, it will find virus_malware_file.exe but it will not find malwarevirusfile.exe. W przypadku wyszukiwania ciągu malware.exe zostaną znalezione WSZYSTKIE pliki z wyrazem malware lub exe w nazwie pliku, natomiast w przypadku wyszukiwania ciągu "malware.exe" (ze znakami cudzysłowu) zostaną znalezione tylko te pliki, których nazwa zawiera dokładnie ciąg „malware.exe”.If you search for malware.exe then you will find ALL files with either malware or exe in their filename, whereas if you search for “malware.exe” (with the quotation marks) you will find only files that contain exactly “malware.exe”. Filtr Równe wyszukuje tylko pełny ciąg, na przykład w przypadku wyszukiwania ciągu malware.exe znajdzie plik malware.exe, ale nie plik malware.exe.txt.Equals will search only for the complete string, for example if you search for malware.exe it will find malware.exe but not malware.exe.txt.

 7. W pierwszym filtrze Zastosuj do wybierz opcję wybrane foldery lub wszystkie pliki z wyłączeniem wybranych folderów dla usług Box, SharePoint, Dropbox i OneDrive, w przypadku których można wymuszać zasady dotyczące pliku dla wszystkich plików w aplikacji lub dla konkretnych folderów.Under the first Apply to filter, select selected folders or all files excluding selected folders for Box, SharePoint, Dropbox, OneDrive, where you can enforce your file policy over all files on the app or on specific folders. Nastąpi przekierowanie w celu zalogowania się do aplikacji w chmurze i dodania odpowiednich folderów.You will be redirected to log on to the cloud app, and then add the relevant folders.

 8. W drugim filtrze Zastosuj do wybierz opcję wszyscy właściciele plików, właściciele plików z wybranych grup użytkowników lub wszyscy właściciele plików z wyłączeniem wybranych grup, a następnie wybierz odpowiednie grupy użytkowników w celu określenia, dla których użytkowników i grup powinny być stosowane zasady.Under the second Apply to filter, select either all file owners, file owners from selected user groups or all file owners excluding selected groups and then select the relevant user groups to determine which users and groups should be included in the policy.

 9. Wybierz pozycję Metoda inspekcji zawartości.Select the Content inspection method. Wbudowana funkcja DLP umożliwia filtrowanie plików według ich zawartości.The built-in DLP allows you to filter files by their content. W celu przeskanowania plików pod kątem zawartości wybierz opcję Wbudowana funkcja DLP.In order to scan files for content, next select Built-in DLP. Po włączeniu inspekcji zawartości można użyć wstępnie zdefiniowanych wyrażeń albo wyszukać inne dostosowane wyrażenia jako ciąg podrzędny lub własne wyrażenie regularne.Once content inspection is enabled, you can choose to use preset expressions or to search for other customized expressions, either as a substring or a regular expression of your own.
  Ponadto można określić wyrażenie regularne w celu wykluczenia pliku z wyników.In addition, you can specify a regular expression to exclude a file from the results. Jest to bardzo przydatne w przypadku wewnętrznego standardu słów kluczowych klasyfikacji, które mają zostać wykluczone z zasad.This is highly useful if you have an inner classification keyword standard that you want to exclude from the policy.
  Można ustawić, jaka jest minimalna liczba naruszeń zawartości, które należy dopasować, zanim plik zostanie uznany za naruszenie.You can decide set the minimum number of content violations that you want to match before the file is considered a violation. Na przykład można wybrać 10, jeśli chcesz otrzymywać alerty o plikach z co najmniej 10 numerami kart kredytowych znalezionymi w jego zawartości.For example, you can choose 10 if you want to be alerted on files with at least 10 credit card numbers found within its content.
  Gdy zawartość pasuje do wybranego wyrażenia, tekst naruszenia zostanie zastąpiony znakami „X”.When content is matched against the selected expression, the violation text will be replaced with "X" characters. Domyślnie naruszeń są całkowicie maskowane i wyświetlany w kontekście, ich wyświetlanie 100 znaków, przed i po naruszenie.By default, violations are completely masked and shown in their context displaying 100 characters before and after the violation. Cyfry w kontekście wyrażenia są zastępowane znakami „#” i nigdy nie są przechowywane w usłudze Cloud App Security.Numbers in the context of the expression are replaced with “#” characters and are never stored within Cloud App Security. Możesz wybrać opcję Anuluj maskowanie 4 ostatnich znaków naruszenia, aby anulować maskowanie 4 ostatnich znaków samego naruszenia.You can select the option to Unmask the last 4 characters of a violation to unmask the last 4 characters of the violation itself. Należy ustawić typy danych umożliwia wyszukiwanie wyrażenia regularnego: Nazwa zawartości, metadane i/lub pliku.It is necessary to set which data types the regular expression will search: content, metadata and/or file name. Domyślnie umożliwia wyszukiwanie zawartości i metadanych.By default it will search the content and the metadata. Należy pamiętać, że należy wybrać co najmniej jednego typu danych do wyszukiwania lub wyrażenia regularnego nie może działać i nie można utworzyć zasad.Note that you must select at least one data type to search or the regular expression cannot function and the policy cannot be created.

 10. Wybierz akcje typu Ład, które usługa Cloud App Security ma wykonywać po wykryciu dopasowania.Choose the Governance actions you want Cloud App Security to take when a match is detected.

 11. Po utworzeniu zasad można je wyświetlić na karcie Zasady dotyczące plików. Zawsze można edytować zasady, kalibrować ich filtry lub zmieniać akcje automatyczne.Once you’ve created your policy, you can view it in the File policy tab. You can always edit a policy, calibrate its filters or change the automated actions. Zasady są włączane automatycznie po utworzeniu i natychmiast rozpoczynają skanowanie plików w chmurze.The policy is automatically enabled upon creation and will start scanning your cloud files immediately. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas ustawiania akcji ładu, ponieważ mogą one prowadzić do nieodwracalnej utraty uprawnień dostępu do plików.Take extra care when you set governance actions, they could lead to irreversible loss of access permissions to your files. Zalecane jest zawężenie filtrów przy użyciu wielu pól wyszukiwania, tak aby dokładnie reprezentowały pliki, na których mają być wykonywane działania.It is recommended to narrow down the filters to exactly represent the files that you wish to act upon, using multiple search fields. Im bardziej doprecyzowane filtry, tym lepiej.The narrower the filters, the better. Aby uzyskać wskazówki, można użyć przycisku Edytuj i wyświetl podgląd wyników w sekcji Filtry.For guidance, you can use the Edit and preview results button in the Filters section.

  edycja pliku zasad i podgląd wynikówfile policy edit and preview results

 12. Aby wyświetlić dopasowania zasad dotyczących plików — czyli pliki, w przypadku których występuje podejrzenie naruszenia zasad — kliknij kolejno pozycje Kontrola i Zasady.To view file policy matches, files that are suspected to violate the policy, click Control and then Policies. Za pomocą filtru Typ widocznego u góry przefiltruj wyniki w celu wyświetlenia tylko zasad dotyczących plików.Filter the results to display only the file policies using the Type filter at the top. Aby uzyskać więcej informacji na temat dopasowań dla określonej zasady, kliknij tę zasadę.For more information about the matches for each policy, click on a policy. Spowoduje to wyświetlenie listy plików aktualnie pasujących do zasady.This displays the Matching now files for the policy. Kliknięcie karty Historia spowoduje wyświetlenie 6-miesięcznej historii plików pasujących do tej zasady.Click the History tab to see a history back to up to 6 months of files that matched the policy.

Informacje o zasadach dotyczących plikówFile policy reference

Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące zasad wraz z wyjaśnieniem poszczególnych typów zasad oraz pól, które można skonfigurować dla każdej zasady.This section provides reference details about policies, providing explanations for each policy type and the fields that can be configured for each policy.

Zasady dotyczące plików to zasady oparte na interfejsie API, które umożliwiają kontrolowanie zawartości należącej do organizacji i przechowywanej w chmurze z uwzględnieniem ponad 20 filtrów metadanych plików (w tym właściciela i poziomu udostępniania) oraz wyników inspekcji zawartości.A File policy is an API-based policy that enables you to control your organization's content in the cloud, taking into account over 20 file metadata filters (including owner and sharing level) as well as content inspection results. Na podstawie wyników zasad można zastosować akcje ładu.Based on the policy results, governance actions can be applied. Aparat inspekcji zawartości można rozszerzyć za pomocą aparatów DLP innych firm oraz rozwiązań chroniących przed złośliwym kodem.The content inspection engine can be extended via 3rd-party DLP engines as well as anti-malware solutions.

Każde zasady składają się z następujących elementów:Each policy is composed of the following parts:

 • Filtry plików — umożliwiają tworzenie bardzo szczegółowych warunków na podstawie metadanych.File filters – Enable you to create very granular conditions based on metadata.

 • Inspekcja zawartości — umożliwia zawężenie zasad na podstawie wyników aparatu DLP.Content inspection – Enable you to narrow down the policy, based on DLP engine results. Możesz uwzględnić niestandardowe wyrażenie lub wyrażenie wstępnie zdefiniowane.You can include a custom expression or a preset expression. Możesz ustawić wykluczenia i wybrać liczbę dopasowań.Exclusions can be set and you can choose the number of matches. Ponadto możesz użyć anonimizacji, aby zamaskować nazwę użytkownika.You can also use anonymization to mask the username.

 • Akcje — zasady udostępniają zestaw akcji ładu, które można automatycznie zastosować w przypadku znalezienia naruszeń.Actions – The policy provides a set of governance actions that can be automatically applied when violations are found. Dzielą się one na akcje współpracy, akcje zabezpieczeń i akcje analizy.These are divided into collaboration actions, security actions and investigation actions.

 • RozszerzeniaExtensions

  • Inspekcję zawartości można wykonywać za pomocą aparatów innych firm, które zapewniają ulepszone funkcje DLP lub funkcje ochrony przed złośliwym kodem.Content inspection can be performed via 3rd-party engines for improved DLP or anti-malware capabilities.

  • Akcje ładu można wykonywać za pomocą aparatów innych firm w celu wymuszania niestandardowej kontroli szyfrowania lub stosowania innego typu przetwarzania plików (na przykład stosowania niestandardowego znaku wodnego).Governance actions can be performed via 3rd-party engines for enforcing custom encryption control or other types of file processing (for example, custom water marking).

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.