Jakie są różnice między Microsoft Cloud App Security i Office 365 Cloud App Security?What are the differences between Microsoft Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security?

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

W tym artykule opisano różnice między Cloud App Security i Office 365 Cloud App Security.This article describes the differences between Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security. Aby uzyskać informacje o usłudze Office 365 Cloud App Security, zobacz Rozpoczynanie pracy z usługą Office 365 Cloud App Security.For information about Office 365 Cloud App Security, see Get started with Office 365 Cloud App Security.

Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security to rozwiązanie kompleksowe modelu SaaS — szczegółowy wgląd, formanty typu danych i ochrony przed zagrożeniami rozszerzone swoje aplikacje w chmurze.Microsoft Cloud App Security is a comprehensive cross-SaaS solution bringing deep visibility, strong data controls, and enhanced threat protection to your cloud apps. Ta usługa może uzyskać wgląd w niezatwierdzonych przez dział IT przez odnajdywanie aplikacji w chmurze w użyciu.With this service, you can gain visibility into Shadow IT by discovering cloud apps in use. Można kontrolować i chronić dane w aplikacji, po oficjalnym zaakceptowaniu je do usługi.You can control and protect data in the apps once you sanction them to the service.

Usługi Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security

Usługi Office 365 Cloud App Security jest podzbiorem Microsoft Cloud App Security zapewnia lepszy wgląd i kontrolę dla usługi Office 365.Office 365 Cloud App Security is a subset of Microsoft Cloud App Security that provides enhanced visibility and control for Office 365. Usługi Office 365 Cloud App Security obejmuje wykrywania zagrożeń oparte na dzienniki aktywności użytkownika, odnajdywanie niezatwierdzonych przez dział IT w przypadku aplikacji, które mają podobne funkcje do ofert usługi Office 365 i kontroli uprawnień aplikacji do usługi Office 365.Office 365 Cloud App Security includes threat detection based on user activity logs, discovery of Shadow IT for apps that have similar functionality to Office 365 offerings, and control app permissions to Office 365.

Obsługa funkcjiFeature support

MożliwośćCapability CechaFeature Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security Usługi Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security
Cloud DiscoveryCloud Discovery Odnalezione aplikacjeDiscovered apps 16 000 + aplikacje w chmurze16,000 + cloud apps 750 + aplikacje w chmurze o podobnych możliwościach usługi Office 365750+ cloud apps with similar functionality to Office 365
Wdrażanie analizy odnajdywaniaDeployment for discovery analysis Dziennik ręczne i automatyczne przekazywanieManual and automatic log upload Ręcznego przekazywania dziennikówManual log upload
Zaloguj się anonimowości do rozwiązania prywatność użytkownikaLog anonymization for user privacy TakYes
Dostęp do pełnego wykazu aplikacji w chmurzeAccess to full Cloud App Catalog TakYes
Oceny ryzyka aplikacji w chmurzeCloud app risk assessment TakYes
Analiza użycia chmury dla aplikacji, użytkownika, adres IPCloud usage analytics per app, user, IP address TakYes
Trwającą analiz i raportówOngoing analytics & reporting TakYes
Wykrywanie anomalii w przypadku odnalezionych aplikacjiAnomaly detection for discovered apps TakYes
Ochrona informacjiInformation Protection Obsługa ochrony przed utratą danychData Loss Prevention (DLP) support Zasady DLP dla wielu SaaS i kontrola udostępniania danychCross-SaaS DLP and data sharing control Używa istniejących DLP usługi Office (dostępna w ofercie E3 pakietu Office i nowsze)Uses existing Office DLP (available in Office E3 and above)
Uprawnienia aplikacji i możliwość Odwołaj dostępApp permissions and ability to revoke access TakYes TakYes
Ustawienia zasad i wymuszaniaPolicy setting and enforcement TakYes
Integracja z usługą Azure Information ProtectionIntegration with Azure Information Protection TakYes
Integracja z rozwiązania DLP innej firmyIntegration with third-party DLP solutions TakYes
Wykrywanie zagrożeńThreat Detection Wykrywanie anomalii i analizę behawioralnąAnomaly detection and behavioral analytics W przypadku aplikacji SaaS między usługą Office 365For Cross-SaaS apps including Office 365 W przypadku aplikacji usługi Office 365For Office 365 apps
Ręczne i automatyczne korygowanie alertuManual and automatic alert remediation TakYes TakYes
Łącznik SIEMSIEM connector Tak.Yes. Alerty i Dzienniki aktywności dla aplikacji SaaS dla wielu.Alerts and activity logs for cross-SaaS apps. Tak.Yes. Tylko alertów usługi Office 365.Office 365 alerts only.
Integracja z programem Microsoft usługę Intelligent Security GraphIntegration to Microsoft Intelligent Security Graph TakYes TakYes
Zasady dotyczące działańActivity policies TakYes YesYes

Następne krokiNext steps

Podstawowe informacje zawiera Wprowadzenie do usługi Cloud App Security.Read about the basics in Getting started with Cloud App Security.

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium. .Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal..