Jakie są różnice między Microsoft Cloud App Security i Office 365 Cloud App Security?What are the differences between Microsoft Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security?

Uwaga

Informacje o Office 365 Cloud App Security, zobacz wprowadzenie w usłudze Office 365 Cloud App Security.For information about Office 365 Cloud App Security, see Get started with Office 365 Cloud App Security.

Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security

Usługa cloud App Security to rozwiązanie kompleksowe SaaS między uzgodnienie dokładną widoczność, formanty typu danych i ochrony przed zagrożeniami rozszerzone aplikacji w chmurze.Cloud App Security is a comprehensive cross-SaaS solution bringing deep visibility, strong data controls and enhanced threat protection to your cloud apps. Z tą usługą Aby uzyskać wgląd w tle IT, odnajdywanie używane aplikacje w chmurze i można kontrolować i ochrony danych w aplikacji, gdy oficjalnego do usługi.With this service, you can gain visibility into Shadow IT by discovering cloud apps in use and you can control and protect data in the apps once you sanction them to the service.

Usługi Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security

Usługi Office 365 Cloud App Security jest podzbiorem Microsoft Cloud App Security zapewnia rozszerzoną wgląd i większą kontrolę w usłudze Office 365.Office 365 Cloud App Security is a subset of Microsoft Cloud App Security that provides enhanced visibility and control for Office 365. Obejmuje to oparte na dzienniki aktywności użytkownika, wykrywanie zagrożeń odnajdywania IT w tle dla aplikacji, które mają podobną funkcjonalność ofert usługi Office 365 i kontroli dostępu aplikacji do usługi Office 365.This includes threat detection based on user activity logs, discovery of Shadow IT for apps that have similar functionality to Office 365 offerings and control app permissions to Office 365.

Obsługa funkcjiFeature support

MożliwośćCapability FunkcjaFeature Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security Usługi Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security
Cloud DiscoveryCloud Discovery Odnalezionych aplikacjiDiscovered apps 15 000 + aplikacji w chmurze15,000 + cloud apps 750 + aplikacji w chmurze aplikacji w chmurze o podobnych możliwościach usługi Office 365750+ cloud apps Cloud apps with similar functionality to Office 365
Wdrożenie do analizy odnajdywaniaDeployment for discovery analysis Przekazywania dzienników ręczne i automatyczneManual and automatic log upload Ręcznego przekazywania dziennikówManual log upload
Anonymization dziennika dla prywatności użytkownikaLog anonymization for user privacy TakYes
Dostęp do pełnego wykazu aplikacji w chmurzeAccess to full Cloud App Catalog TakYes
Ocena ryzyka aplikacji w chmurzeCloud app risk assessment TakYes
Analiza użycia chmury dla aplikacji, użytkownika, adres IPCloud usage analytics per app, user, IP address TakYes
Bieżące analizy i raportowaniaOngoing analytics & reporting TakYes
Wykrywanie anomalii odnalezionych aplikacjiAnomaly detection for discovered apps TakYes
Ochrona informacjiInformation Protection Obsługa danych związanych z zapobieganiem utracie (DLP)Data Loss Prevention (DLP) support Między SaaS DLP i kontrola udostępniania danychCross-SaaS DLP and data sharing control Używa istniejących DLP pakietu Office (dostępne w E3 pakietu Office i nowsze)Uses existing Office DLP (available in Office E3 and above)
Uprawnienia aplikacji oraz możliwość odwołania dostępuApp permissions and ability to revoke access TakYes TakYes
Ustawienie zasad i wymuszaniaPolicy setting and enforcement TakYes
Integracja z usługą Azure Information ProtectionIntegration with Azure Information Protection TakYes
Integracja z rozwiązania DLP innych firmIntegration with third party DLP solutions TakYes
Wykrywanie zagrożeńThreat Detection Wykrywanie anomalii i analizy behawioralnejAnomaly detection and behavioral analytics Dla aplikacji SaaS między tym usługi Office 365For Cross-SaaS apps including Office 365 W przypadku aplikacji pakietu Office 365For Office 365 apps
Ręczne i automatyczne korygowanie alertuManual and automatic alert remediation TakYes TakYes
Łącznik SIEMSIEM connector Tak.Yes. Alerty i Dzienniki aktywności dla aplikacji SaaS granic.Alerts and activity logs for cross-SaaS apps. Tak.Yes. Tylko alerty usługi Office 365.Office 365 alerts only.
Integracja z usługą Microsoft Graph inteligentnego zabezpieczeńIntegration to Microsoft Intelligent Security Graph TakYes TakYes
Zasady dotyczące działańActivity policies TakYes TakYes

Zobacz teżSee Also

Podstawowe informacje zawiera Wprowadzenie do usługi Cloud App Security.Read about the basics in Getting started with Cloud App Security.

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers also can choose Cloud App Security directly from the Premier portal.