Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Często zadawane pytaniaFrequently asked questions

Jakie uprawnienia muszę mieć, aby uzyskać dostęp do usługi Cloud App Security?What kind of permissions do I need to have in order to access Cloud App Security?

Musisz być administratorem globalnym, administratorem zgodności lub administratorem zabezpieczeń w usłudze Azure Active Directory.You have to be a Global admin, Compliance admin or Security admin in Azure Active Directory. Posiadanie tych ról w Centrum zgodności i zabezpieczeń usługi Office 365 jest niewystarczające.It is not enough to have these roles in the Office 365 Security and Compliance Center. Aby ustawić użytkownika jako administratora globalnego, administratora zgodności lub administratora zabezpieczeń w usłudze Azure Active Directory, uruchom następujące polecenie w środowisku Windows PowerShell:To set a user as a Global admin, Compliance admin or Security admin in Azure Active Directory, run the following in Windows PowerShell:

    $cred = Get-Credential
    Connect-MsolService -credential $cred
    Add-MsolRoleMember -RoleName "Compliance Administrator" -RoleMemberEmailAddress "XX@XX.XX"

LUB Add-MsolRoleMember -RoleName "Security Administrator" -RoleMemberEmailAddress „XX@XX.XX”OR Add-MsolRoleMember -RoleName "Security Administrator" -RoleMemberEmailAddress “XX@XX.XX”

Zobacz takżeSee also

Aby dowiedzieć się, jak konfigurować zasady i używać ich do kontrolowania użycia aplikacji w chmurze, zobacz Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasad.To learn how to use and set up policies to control cloud app use, see Control cloud apps with policies.

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.