Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Konfiguracja podstawowaBasic setup

Poniższa procedura zawiera instrukcje dotyczące dostosowywania portalu Microsoft Cloud App Security.The following procedure gives you instructions for customizing the Microsoft Cloud App Security portal.

Wymagania wstępnePrerequisites

Aby uzyskać dostępu do portalu konieczne jest dodanie następujących adresów IP do listy dozwolonych adresów zapory w celu zapewnienia dostępu do portalu Cloud App Security:For portal access, it is necessary to add the following IP addresses to your Firewall's whitelist to provide access for the Cloud App Security portal:

 • 104.42.231.28104.42.231.28

Uwaga

Aby uzyskiwać aktualizacje w przypadku zmiany adresów URL i adresów IP, należy subskrybować dane RSS, jak wyjaśniono w artykule: Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.To get updates when URLs and IP addresses are changed, subscribe to the RSS as explained in: Office 365 URLs and IP address ranges.

Konfigurowanie portaluSet up the portal

 1. Na pasku menu portalu Cloud App Security kliknij przypominającą koło zębate ikonę ustawienia i wybierz ustawienia Aby skonfigurować szczegóły Twojej organizacji.In the Cloud App Security portal, in the menu bar, click the settings cog settings icon and select Settings to configure your organization's details.

 2. Pamiętaj, aby w obszarze Szczegóły organizacji podać wartość w polu Nazwa wyświetlana organizacji.Under Organization details, it is important that you provide an Organization display name for your organization. Jest on wyświetlany w wiadomościach e-mail i stron internetowych wysyłanych z systemu.It is displayed on emails and web pages sent from the system.

 3. Podaj wartość w polu Nazwa środowiska (dzierżawa).Provide an Environment name (tenant). Jest to szczególnie ważne, jeśli zarządzasz wieloma dzierżawami.This is especially important if you manage multiple tenants.

 4. Istnieje również możliwość określenia Logo wyświetlonej w powiadomieniach e-mail wysyłane z systemu i na stronach sieci web wysyłanych z systemu.It is also possible to provide a Logo that is displayed in email notifications sent from the system and on web pages sent from the system. Logo powinno być plikiem png o maksymalnym rozmiarze 150 x 50 pikseli na przezroczystym tle.The logo should be a png file with a maximum size of 150 x 50 pixels on a transparent background.

 5. Pamiętaj, aby dodać listę swoich domen zarządzanych.Make sure you add a list of your Managed domains. Wykonanie tej czynności jest bardzo ważne, ponieważ usługa Cloud App Security korzysta z domen zarządzanych do ustalania użytkowników wewnętrznych, użytkowników zewnętrznych, a także miejsc, w których mogą lub nie mogą być udostępniane pliki.This is a crucial step because Cloud App Security uses the managed domains to determine which users are internal, which are external, and where files should and shouldn't be shared. Ta funkcja jest używana w przypadku raportów, jak również alertów.This is used for reports as well as alerts.

  Uwaga

  • Użytkownicy w domenach, które nie są skonfigurowane jako wewnętrzne są oznaczone jako zewnętrzne i nie są wykrywane działań lub plików.Users in domains that are not configured as internal are marked as external and are not scanned for activities or files.
 6. Jeśli przeprowadzasz integrację z usługą Azure Information Protection, zobacz Integracja z usługą Azure Information Protection, aby uzyskać więcej informacji.If you are integrating with Azure Information Protection integration, see Azure Information Protection Integration for information.

  Uwaga

  Aby pracować z integracji usługi Azure Information Protection, należy włączyć łącznika aplikacji dla usługi Office 365.To work with Azure Information Protection integration, you must enable the App connector for Office 365.

 7. Jeśli w dowolnym momencie pojawi się potrzeba utworzenia kopii zapasowej ustawień portalu, umożliwi to ten ekran.If at any point you want to back up your portal settings, this screen enables you to do that. Kliknij przycisk Eksportuj ustawienia portalu utworzyć plik json zawierający wszystkie ustawienia portalu, w tym zasady zasad, grupy użytkowników i zakresy adresów IP.Click Export portal settings to create a json file of all your portal settings, including policy rules, user groups, and IP address ranges.

Uwaga

Jeśli korzystasz z usługi ExpressRoute, usługa Cloud App Security jest wdrażana na platformie Azure i jest w pełni zintegrowana z usługą ExpressRoute.If you use ExpressRoute, Cloud App Security is deployed in Azure and fully integrated with ExpressRoute. Wszystkie interakcje z aplikacji usługa Cloud App Security i ruch przesyłany do Cloud App Security, w tym przekazywane dzienniki odnajdywania, odbywa się za pośrednictwem usługi ExpressRoute publicznej komunikacji równorzędnej ulepszone opóźnienia, wydajności i zabezpieczeń.All interactions with the Cloud App Security apps and traffic sent to Cloud App Security, including upload of discovery logs, is routed via ExpressRoute public peering for improved latency, performance, and security. Nie ma żadnych czynności konfiguracyjnych wymaganych po stronie klienta.There are no configuration steps required from the customer side.
Aby uzyskać więcej informacji na temat publicznej komunikacji równorzędnej, zobacz Obwody i domeny routingu usługi ExpressRoute.For more information about Public Peering, see ExpressRoute circuits and routing domains.

Zobacz teżSee Also

Konfigurowanie rozwiązania Cloud DiscoverySet up Cloud Discovery

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.