Nowości w systemie Microsoft Cloud App SecurityWhat's new with Microsoft Cloud App Security

Usługa cloud App Security wersja 120Cloud App Security release 120

Wydane 8 kwietnia 2018Released April 8, 2018

 • Dla usługi Office 365 i Azure AD firma Microsoft są teraz stopniowo zetknie zdolność wykrywania wewnętrznych aplikacji jako użytkownika konta działania wykonywane przez aplikacje pakietu Office 365 i Azure AD (wewnętrznych i zewnętrznych).For Office 365 and Azure AD we are now gradually rolling out the ability to detect internal applications as user account activities performed by the Office 365 and Azure AD applications (both internal and external). Dzięki temu można utworzyć zasad, które zostanie wyświetlony alert, gdy aplikacja wykonuje działania nieoczekiwany i nieautoryzowanym.This enables you to create policies that will alert you if an application performs unexpected and unauthorized activities.
 • Podczas eksportowania aplikacji listy uprawnień do pliku csv, dodatkowe pola, takie jak wydawcy, użycie Wspólnoty i poziom uprawnień są uwzględniane z procesu analizie i zgodności.When exporting an app permissions list to csv, additional fields such as publisher, permissions level and community usage are included to assist with the compliance and investigation process.
 • ServiceNow połączonej aplikacji zostało ulepszone, umożliwiając rejestrowanie nie jest już działania wewnętrzny usługi jako została wykonana przez "Gość", a nie wyzwoliły alertów dodatnią wartość false.The ServiceNow connected app was improved so that internal service activities no longer register as having been performed by “Guest” and no longer trigger false positive alerts. Te działania są teraz reprezentowana jako n/d jak innych połączonych aplikacji.These activities are now represented as N/A like all other connected apps.

Usługa cloud App Security wersja 119Cloud App Security release 119

Wydane 18 marca 2018Released March 18, 2018

 • Strona zakresów adresów IP obejmuje wbudowane adresów IP, które zostały wykryte przez usługę Cloud App Security.The IP address ranges page includes built-in IP addresses that are discovered by Cloud App Security. W tym adresy IP dla określonych usług w chmurze, takich jak Azure i usługi Office 365, a także analizy zagrożeń źródła danych, które automatycznie wzbogaca adresów IP przy użyciu informacji o znanych ryzykownych adresów IP.This includes IP addresses for identified cloud services, like Azure and Office 365, as well as the Threat intelligence feed that automatically enriches IP addresses with information about known risky IP addresses.
 • Gdy usługa Cloud App Security podejmie próbę uruchomienia akcji ładu do pliku, ale nie powiedzie się, ponieważ plik jest zablokowany, teraz automatycznie ponowi Akcja ładu.When Cloud App Security attempts to run a governance action on a file but fails because the file is locked, it will now automatically retry the governance action.

Usługa cloud App Security wersja 118Cloud App Security release 118

Wydane 4 marca 2018Released March 4, 2018

 • Teraz można wykonać korzystają z Microsoft Cloud App Security w tle odnajdywania IT i możliwości monitorowania na własnych zastrzeżonych, niestandardowych aplikacji.You can now take advantage of Microsoft Cloud App Security’s shadow IT discovery and monitoring capabilities on your own proprietary custom apps. Nowe możliwość dodawania niestandardowych aplikacji do funkcji Cloud Discovery umożliwia monitorowanie użycia aplikacji oraz otrzymywać alerty w przypadku zmiany wzorca użycia.The new ability to add custom apps to Cloud Discovery enables you to monitor app usage and get alerted on changes in the usage pattern. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ochrony niestandardowych aplikacji.For more information see Protecting your custom apps. Ta funkcja jest wdrażana stopniowo.This feature is being rolled out gradually.

 • Portal Cloud App Security ustawienia stron uległy zmianie.The Cloud App Security portal Settings pages were redesigned. Nowy projekt konsoliduje ze strony ustawień, udostępnia funkcje wyszukiwania i udoskonalony projekt.The new design consolidates all the settings pages, provides search functionality and an improved design.

 • Rozwiązania cloud Discovery obsługuje teraz Barracuda F-Series zapory i Barracuda F-Series zapory w sieci Web dzienników przesyłania strumieniowego.Cloud Discovery now supports Barracuda F-Series Firewalls and Barracuda F-Series Firewall Web Log Streaming.

 • Funkcje wyszukiwania na stronach adresów IP i użytkownika teraz włączyć automatyczne uzupełnianie, aby ułatwić znajdowanie, czego szukasz.The search functionality in the User and IP address pages now enable auto complete to make it easier for you to find what you’re looking for.

 • Można teraz wykonywać akcje zbiorczego w wykluczonych jednostki i strony ustawień adresu IP do wykluczenia.You can now perform bulk actions in the Exclude entities and Exclude IP address settings pages. Ułatwia do wybierania wielu użytkowników i grup lub adresów IP i wykluczyć je z monitorowanych w ramach rozwiązania Cloud Discovery w Twojej organizacji.This makes it easier for you to select multiple users and groups or IP addresses and exclude them from being monitored as part of the Cloud Discovery in your organization.

Usługa cloud App Security wersja 117Cloud App Security release 117

Wydana 20 lutego 2018Released February 20, 2018

 • Cloud App Security pogłębione integracji z usługi Azure Information Protection teraz umożliwia ochronę plików pakietu G.Cloud App Security deepened integration with Azure Information Protection now enables you to protect files in G Suite. Ta funkcja publicznej wersji zapoznawczej umożliwia może skanować i klasyfikować pliki pakietu G i automatyczne stosowanie etykiet ochrony informacji Azure do ochrony.This public preview feature enables you to scan and classify files in G Suite, and automatically apply Azure Information protection labels for protection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz integracji usługi Azure Information Protection.For more information see Azure Information Protection integration.

 • Cloud Discovery obsługuje teraz filtru i cyfrowe Arts.Cloud Discovery now supports Digital Arts i-FILTER.

 • Tabela agentów SIEM zawiera teraz bardziej szczegółowo, aby ułatwić zarządzanie.The SIEM agents table now includes more detail for easier management.

Usługa cloud App Security wersja 116Cloud App Security release 116

Wydane 4 lutego 2018Released February 4, 2018

 • Zasady wykrywania anomalii w usłudze cloud App Security została rozszerzona o nowy oparta na scenariuszu wykryć tym niemożliwa podróż podejmuje działania z podejrzanych adresów IP i wielu logowanie nie powiodło się.Cloud App Security's anomaly detection policy was enhanced with new scenario-based detections including impossible travel, activity from a suspicious IP address and multiple failed login attempts. Nowe zasady są włączane automatycznie, zapewniając wykrywanie zagrożeń poza pole w środowisku chmury.The new policies are automatically enabled, providing out-of-the-box threat detection across your cloud environment. Ponadto nowe zasady udostępnianie większej ilości danych z Cloud App Security aparat wykrywania, aby przyspieszyć procesie dochodzenia i zawierać bieżących zagrożeń.In addition, the new policies expose more data from the Cloud App Security detection engine, to help you speed up the investigation process and contain ongoing threats. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uzyskać natychmiastowe wykrywanie behawioralnej analizy i anomalii.For more information, see Get instantaneous behavioral analytics and anomaly detection.

 • Wdrażanie stopniowe: Cloud App Security teraz skorelowany między użytkownikami i ich kont przez aplikacji SaaS.Gradual roll out: Cloud App Security now correlates between users and their accounts across SaaS apps. Dzięki temu można łatwo zbadania wszystkich działań użytkownika, we wszystkich ich różnych skorelowane aplikacji SaaS, niezależnie od tego, które aplikacji lub konta one używane.This enables you to easily investigate all the activities for a user, across all their various correlated SaaS apps, no matter which app or account they used.

 • Wdrażanie stopniowe: Cloud App Security teraz obsługuje wiele wystąpień tego samego połączonej aplikacji.Gradual roll out: Cloud App Security now supports multiple instances of the same connected app. Jeśli masz wiele wystąpień, na przykład usługi Salesforce (po jednej dla sprzedaży, jeden dla marketing) można nawiązać połączenia z ich obu Cloud App Security i zarządzanie nimi za pomocą tej samej konsoli, aby utworzyć szczegółowe zasady i głębsza analiza.If you have multiple instances of, for example, Salesforce (one for sales, one for marketing) you will be able to connect them both to Cloud App Security and manage them from the same console to create granular policies and deeper investigation.

 • Analizatory składni Cloud Discovery obsługuje teraz dwóch dodatkowych formatach punktu kontrolnego, XML i KPC.The Cloud Discovery parsers now support two additional Checkpoint formats, XML and KPC.

Usługa cloud App Security wersja 115Cloud App Security release 115

Wydane 21 stycznia 2018Released January 21, 2018

 • Ta wersja oferuje lepszą obsługę po wybraniu określonych folderów w ramach zasad pliku.This release provides an improved experience when selecting specific folders in file policies. Można teraz łatwo przeglądać i wybrać wiele foldery do uwzględnienia w zasadach.You can now easily view and select multiple folders to include in a policy.
 • W odnalezione aplikacje strony:In the Discovered apps page:
  • Zbiorcze znakowanie funkcja umożliwia zastosowanie znaczniki niestandardowe (oprócz tagów zatwierdzonej i niezatwierdzone).The bulk tagging feature enables you to apply custom tags (in addition to sanctioned and unsanctioned tags).
  • Gdy możesz Generowanie raportu adresy IP, lub Generowanie raportu użytkowników wyeksportowane raporty zawierają teraz informacje o ruchu był z zaakceptowane oficjalnie czy niezatwierdzona aplikacji.When you Generate an IP addresses report, or Generate a users report the exported reports now include the information about whether the traffic was from sanctioned or unsanctioned apps.
 • Teraz możesz zażądać nowego łącznika aplikacji interfejsu API od zespołu Microsoft Cloud App Security bezpośrednio w portalu, z Połącz aplikację strony.You can now request a new API App connector from the Microsoft Cloud App Security team directly in the portal, from the Connect an app page.

Usługa cloud App Security wersja 114Cloud App Security release 114

Wydane 7 stycznia 2018Released January 7, 2018

 • Począwszy od wersji 114, możemy są stopniowo zetknie możliwość tworzenia i zapisywania zapytań niestandardowych dziennika aktywności i odnalezionej aplikacji stron.Beginning in version 114, we are gradually rolling out the ability to create and save custom queries in the Activity log and Discovered apps pages. Zapytania niestandardowe umożliwiają tworzenie szablonów filtru, które mogą być ponownie używane w celu badania szczegółowo.Custom queries enable you to create filter templates that can be reused for deep-dive investigation. Ponadto sugerowane zapytania ma został dodany do Podaj szablony dochodzenia poza pole do filtrowania działaniach i odnalezione aplikacje.In addition, Suggested queries have been added to provide out-of-the-box investigation templates to filter your activities and discovered apps. Sugerowane zapytania zawierają filtry niestandardowe do identyfikowania zagrożeń, takich jak działania personifikacji, działania administratora, ryzykowne niezgodnych aplikacji do magazynowania, aplikacje przedsiębiorstwa z zastosowaniem słabego szyfrowania i zagrożenia bezpieczeństwa.The Suggested queries include custom filters to identify risks such as impersonation activities, administrator activities, risky non-compliant cloud storage apps, enterprise apps with weak encryption, and security risks. Można użyć sugerowane zapytania jako punkt początkowy, zmodyfikować je, a następnie zapisać je jako nową kwerendę.You can use the Suggested queries as a starting point, modify them as you see fit, and then save them as a new query. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz filtry działań i zapytania i odnalezionych aplikacji filtry i zapytania.For more information see Activity filters and queries and Discovered app filters and queries.

 • Teraz można sprawdzić bieżący stan usługi Cloud App Security, przechodząc status.cloudappsecurity.com lub bezpośrednio z portalu, klikając pomocy>systemu Stan.You can now check the current Cloud App Security service status by going status.cloudappsecurity.com or directly from within the portal by clicking on Help>System status.

Zobacz teżSee Also

Opis wersji przed wymienione w tym miejscu, zobacz poza wersje programu Microsoft Cloud App Security.For a description of releases prior to those listed here, see Past releases of Microsoft Cloud App Security.

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.