Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Co to jest nowego w usłudze Microsoft Cloud App SecurityWhat's new with Microsoft Cloud App Security

Usługa cloud App Security wersja 132Cloud App Security release 132

wydanie: 25 września 2018 r.Released September 25, 2018

 • Kontroli dostępu warunkowego aplikacji w usłudze Office 365 jest teraz w publicznej wersji zapoznawczejConditional Access App Control for Office 365 is now in Public Preview

  • Kontroli dostępu warunkowego aplikacji teraz obsługuje również usługi Office 365 i wszystkich aplikacji, który jest skonfigurowany z Open ID Connect.Conditional Access App Control now also supports Office 365 and any app that is configured with Open ID Connect.
  • Przekazać opinię z w ramach sesji: to nowe narzędzie umożliwia Ci przekazać swoją opinię do zespołu usługi Cloud App Security, o wydajności aplikacji w ramach kontroli sesji bezpośrednio z w ramach sesji.Provide feedback from within a session: This new tool enables you to provide feedback to the Cloud App Security team about the performance of an application under session control, directly from within the session.
 • Natywna integracja za pomocą usługi Windows Defender ATP odnajdywania IT w tle poza swojej corpNative integration with Windows Defender ATP for Shadow IT Discovery beyond your corp

  • Microsoft Cloud App Security teraz natywnie integruje się z Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) zapewnienie deploymentless niezatwierdzonych przez dział IT odnajdywania możliwości i wyłączanie sieci firmowej korzystanie z aplikacji w chmurze.Microsoft Cloud App Security now natively integrates with Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) to provide deploymentless Shadow IT discovery capabilities for on and off corporate network use of cloud apps. Dzięki temu można wykonywać na maszynach, rozwiązania Cloud Discovery, nawet wtedy, gdy nie są one w sieci firmowej.This enables you to perform Cloud Discovery on machines, even when they are not within your corporate network. Umożliwia ona także analizy maszynowej: Po zidentyfikowaniu ryzykowny użytkownik, następnie można sprawdzić wszystkie maszyny użytkownika używane do wykrywania potencjalnych zagrożeń; Po zidentyfikowaniu ryzykowne maszyny, możesz sprawdzić wszystkich użytkowników, którzy umożliwiają zbadać potencjalne zagrożenia.It also enables machine-based investigation: after you identify a risky user, you can then check all the machines the user accessed to detect potential risks; if you identify a risky machine, you can check all the users who used it to investigate potential risks. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z integracją zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami programu Windows Defender za pomocą Microsoft Cloud App Security.For more information, see Windows Defender Advanced Threat Protection integration with Microsoft Cloud App Security.
 • Inspekcja zawartości zaszyfrowanych plikówContent inspection for encrypted files

  • Usługa cloud App Security obsługuje teraz inspekcji zawartości chronionych plików, które są szyfrowane, chronione za pomocą usługi Azure Information Protection.Cloud App Security now supports content inspection of protected files that are encrypted that were protected using Azure Information Protection. Można teraz sprawdzić te zaszyfrowane pliki dla proponuje ponownej klasyfikacji i zidentyfikować dodatkowe DLP zagrożeń i zasad naruszeń zabezpieczeń.You can now inspect these encrypted files for re-classification proposes and identify additional DLP exposure and security policy violations.

Usługa cloud App Security wersja 131Cloud App Security release 131

Wydana 2 września 2018 r.Released September 2, 2018

 • Automatycznie odwołać uprawnienia ryzykowne aplikacje protokołu OAuthAutomatically revoke permissions on risky OAuth apps
  Teraz można kontrolować, które aplikacje OAuth użytkownicy mają dostęp, przez odwoływanie uprawnień aplikacji dla aplikacji OAuth na pakietu Office, Google lub Salesforce.You can now control which OAuth apps your users have access to, by revoking app permission for OAuth apps on Office, Google, or Salesforce. Podczas tworzenia zasady uprawnień aplikacji, można teraz ustawić zasady, aby można było odwołać uprawnienia aplikacji.When creating an App permission policy, you can now set the policy to revoke an app’s permission.

 • Odnajdywanie dodatkowe wbudowane analizatora składni obsługiwanych w chmurzeCloud Discovery additional built-in parser supported
  Rozwiązanie cloud Discovery obsługuje teraz format dziennika Forcepoint Web Security Cloud.Cloud Discovery now supports the Forcepoint Web Security Cloud log format.

Usługa cloud App Security wersja 130Cloud App Security release 130

Wydana 22 sierpnia 2018 r.Released August 22, 2018

 • Nowy pasek menuNew menu bar
  Do zapewnienia bardziej spójne środowisko administratora z produktów Microsoft 365 pozwalają na łatwiejsze pivot między rozwiązań zabezpieczeń firmy Microsoft, usługa Cloud App Security, paska menu portalu przeniesione po lewej stronie ekranu.To provide a more consistent admin experience across Microsoft 365 products and enable you to more easily pivot between Microsoft security solutions, the Cloud App Security portal menu bar moved to the left side of the screen. To spójny sposób nawigacji środowiska ułatwia możesz poznaniu samodzielnie podczas przenoszenia z jednego portalu zabezpieczeń firmy Microsoft.This consistent navigation experience helps you orient yourself when moving from one Microsoft security portal to another.

 • Ocena aplikacji OAuth wpływImpact OAuth app score
  Teraz możesz wysłać opinię zespołu Cloud App Security, aby poinformować nas o tym, czy istnieje aplikacja OAuth odnalezione w Twojej organizacji, który wydaje się złośliwe.You can now send the Cloud App Security team feedback to let us know if there’s an OAuth app discovered in your organization that seems malicious. Ta nowa funkcja umożliwia część naszej społeczności, zabezpieczeń i poprawić funkcjonalność z wyniku pomiaru ryzyka aplikacji OAuth i analizy.This new feature enables you to be part of our security community and enhance OAuth app risk score and analysis. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie uprawnieniami aplikacji.For more information see Manage app permissions.

 • Nowe parsery rozwiązania Cloud DiscoveryNew Cloud Discovery parsers
  Parsery rozwiązania Cloud Discovery obsługuje teraz iboss Secure bramy w chmurze i XG firmy Sophos.The Cloud Discovery parsers now support iboss Secure Cloud Gateway and Sophos XG.

Usługa cloud App Security wersja 129Cloud App Security release 129

Wydanej 5 sierpnia 2018 r.Released August 5, 2018

 • Nowe zasady wykrywania anomalii - reguły podejrzaną wiadomość e-mailNew anomaly detection policies - suspicious email rules
  Nowe zasady wykrywania anomalii dodano, które wykrywają podejrzaną wiadomość e-mail, reguły, na przykład przekazywania, jeśli użytkownik utworzył regułę skrzynki odbiorczej, która przekazuje kopię wszystkich wiadomości e-mail na adres zewnętrzny.New anomaly detection policies were added that detect suspicious email forwarding rules, for example, if a user created an inbox rule that forwards a copy of all emails to an external address.
 • Ta wersja zawiera poprawki i ulepszenia w przypadku wielu problemów.This release includes fixes and improvements for multiple issues.

Usługa cloud App Security w wersji 128Cloud App Security release 128

Wydana 22 lipca 2018 r.Released July 22, 2018

 • Akcje uprawnienia aplikacji przez wiele aplikacjiApp permissions actions across multiple apps
  W przypadku aplikacji, które zostały przyznane uprawnienia aplikacji można zablokować lub zatwierdzenia wielu aplikacji w ramach jednej akcji.For apps that have been granted app permissions, you can now ban or approve multiple apps in a single action. Na przykład można przejrzeć wszystkie aplikacje, które ma odpowiednie uprawnienia przyznane przez użytkowników w Twojej organizacji, wybierz wszystkie aplikacje, które chcesz zablokować, a następnie kliknij blokowanie aplikacji, aby odwołać wszystkie zgody przyznane i nie będzie już umożliwiać użytkownikom przyznać uprawnienia do tych aplikacji.For example, you can review all the apps that have been granted permission by users in your organization, select all the apps you want to ban, and then click ban apps to revoke all consent granted and will no longer allow users to grant permission to those apps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie uprawnieniami aplikacji.For more information, see Manage app permission.

 • Rozszerzona obsługa aplikacji platformy AzureEnhanced support for Azure applications
  Dla platformy Azure teraz stopniowo wprowadzamy możliwość wykrywania aplikacji jako użytkownika konta działania wykonywane przez aplikacje platformy Azure (wewnętrznych i zewnętrznych).For Azure, we are now gradually rolling out the ability to detect applications as user account activities performed by the Azure applications (both internal and external). Dzięki temu można utworzyć zasady, które powiadomi Cię, gdy aplikacja wykonuje nieoczekiwany, jak i nieautoryzowanych działań.This enables you to create policies that will alert you if an application performs unexpected and unauthorized activities. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure połączyć z usługą Microsoft Cloud App Security.For more information, see Connect Azure to Microsoft Cloud App Security.

 • Zaktualizowano o nowe typy poufnych RODO aparat klasyfikacji danychData Classification Engine updated with new GDPR sensitive types
  Usługa klasyfikacji danych zabezpieczeń aplikacji w chmurze dodano nowe RODO poufne typy do naszego aparatu klasyfikacji danych umożliwia wykrywanie RODO powiązana zawartość w plikach.The Cloud App Security Data Classification Service added new GDPR sensitive types to our Data Classification Engine to enable you to detect GDPR related content in your files.

 • Aktualizacje do wykazu aplikacji w chmurzeUpdates to the Cloud App Catalog
  Wykaz aplikacji w chmurze zawiera teraz kategorii ryzyka prawne (oprócz ogólne, zabezpieczenia i zgodność) w celu zarządzania prywatności i zgodności własności, w tym gotowości RODO.The Cloud App Catalog now includes a legal risk category (in addition to General, Security and Compliance) to help you manage data privacy and ownership compliance, including GDPR readiness. Aby ułatwić ocenę gotowości RODO każdej aplikacji w chmurze, do nowej kategorii ryzyka zawiera oświadczenie gotowości RODO, usługi w chmurze i stan każdej kontrolki w ramach RODO.To help with assessing the GDPR readiness of each cloud app, the new risk category contains the GDPR readiness statement of the cloud service and status of each GDPR framework control. Należy zwrócić uwagę na to, że jako część to ulepszenie, następujące atrybuty ryzyka zostały przeniesione z innych kategorii ryzyka do prawne kategorii:Note that as part of this improvement, the following risk attributes were moved from other risk category to the Legal category:

  • USTAWĄ DMCADMCA
  • Prawa własności do danychData ownership
  • Zasady przechowywania danychData retention policy

  Ponadto nową kategorię ryzyka są oceniane oddzielnie, dzięki czemu możesz skonfigurować ocenę wagi zgodnie z jego preferencje i priorytety.In addition, the new risk category is scored separately so you can configure the score weighting according to your preferences and priorities. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ryzyka.For more information, see Risk score.

 • Nowe zapytanie sugerowane: gotowości RODONew suggested query: GDPR ready
  Istnieje nowe zapytanie sugerowane umożliwiające identyfikację odnalezionych aplikacji, które są gotowe RODO.There is a new suggested query to enable you to identify discovered apps that are GDPR ready. Ponieważ RODO stało się ostatnio najwyższy priorytet dla użytkowników jako administratorów zabezpieczeń, to zapytanie pomaga łatwo zidentyfikować aplikacje, które są gotowe RODO i eliminowanie zagrożeń oceniając ryzyko związane z tymi, które nie są.Because GDPR recently became a top priority for security admins, this query helps you easily identify apps that are GDPR ready and mitigate threat by assessing the risk of those that aren’t.

Usługa cloud App Security wersja 127Cloud App Security release 127

Wydana 8 lipca 2018 r.Released July 8, 2018

 • Masz teraz możliwość wyświetlenia działań ogólnych dla pakietu Office 365 w dziennika aktywności i zasady dotyczące działań można teraz filtrować działania usługi Office 365 dla nieokreślonydziałań.You now have the ability to see generic activities for Office 365 In the Activity log and in Activity policies you can now filter the Office 365 activities for Unspecified activities. Te działania recenzowania umożliwia badanie informacji na temat działania wykonywane, które jeszcze nie są klasyfikowane według typu w usłudze Cloud App Security, a te działania można użyć do wysyłania żądań do zespołu usługi Cloud App Security, aby utworzyć nowe typy działań na podstawie w przypadku tych działań.Reviewing these activities enables you to investigate information about activities performed that aren't yet classified by type in Cloud App Security, and you can use these activities to send requests to the Cloud App Security team to create new activity types based on these activities.

Usługa cloud App Security wersja 126Cloud App Security release 126

Wydanie: 24 czerwca 2018 r.Released June 24, 2018

 • Kontrola dostępu warunkowego aplikacji GAConditional Access App Control GA
  Microsoft Cloud App Security kontroli dostępu warunkowego aplikacji (zwrotny serwer proxy) jest teraz ogólnie dostępna dla wszystkich aplikacji SAML.Microsoft Cloud App Security’s Conditional Access App Control (reverse proxy) is now generally available for any SAML applications. Kontroli dostępu warunkowego aplikacji, który jest zintegrowany bezpośrednio z zasad dostępu warunkowego usługi Azure AD do monitorowanie i kontrolowanie sesji użytkowników w czasie rzeczywistym, pozwalając im produktywności.Conditional Access App Control integrates directly with your Azure AD conditional access policies to monitor and control your users’ sessions in real time, while enabling them to be productive. Od momentu pierwszego Podgląd tę funkcję, wiele funkcji i ulepszeń wprowadzono, w tym:Since first previewing the feature, many features and improvements have been made, including:

  • Możliwość tworzenia zasady dostępu na zarządzanie dostępem do tych samych aplikacji z klientów natywnych, oprócz tworzenia zasady sesji dla ruchu w przeglądarce.The ability to create an access policy to manage access to the same apps from native clients, in addition to creating a session policy for browser traffic.
  • Proces przechodzenia do aplikacji został udoskonalony w celu obsługi niestandardowych aplikacji SAML w Twojej organizacji.The app onboarding process was streamlined to support custom SAML applications in your organization.
  • W ramach sieci platformy Azure na całym świecie integracji i interfejs zostały ulepszone nie zakłóca pracy użytkowników znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie.As part of the Azure worldwide network, the integration and interface have been improved for a seamless experience for users located anywhere in the world.
 • Inspekcja zawartości GA usługi klasyfikacji danych firmy MicrosoftContent inspection with Microsoft Data Classification Service GA
  Microsoft Cloud App Security integracji z usługami klasyfikacji danych firmy Microsoft jest teraz ogólnie dostępna.Microsoft Cloud App Security integration with Microsoft Data Classification Services is now generally available. Ta integracja pozwala klasyfikowania plików w aplikacjach w chmurze, aby natywnie korzystać z usługi klasyfikacji danych firmy Microsoft.This integration enables you to utilize the Microsoft Data Classification Service natively, to classify the files in your cloud apps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz integracji usługi klasyfikacji danych firmy Microsoft.For more information see Microsoft Data Classification Services integration. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w USA i Europy (z wyłączeniem Francja).This feature is currently only available in the US and Europe (excluding France).

 • Raport wykonawczego Discovery w chmurzeCloud Discovery executive report
  Microsoft Cloud App Security stopniowo wprowadza możliwość generowania raportu w formacie PDF wykonawczego rozwiązania Cloud Discovery.Microsoft Cloud App Security is gradually rolling out the ability to generate a Cloud Discovery executive PDF report. Ten raport zawiera omówienie używania niezatwierdzonych przez dział IT, który został zidentyfikowany w Twojej organizacji, ogólną wyróżnienia najważniejszych aplikacji i użytkowników w użyciu i wiodących kategorie i koncentruje się na ryzyko, że niezatwierdzonych przez dział IT stanowi w Twojej organizacji.This report provides an overview of the Shadow IT use that was identified in your organization, highlighting the top apps and users in use overall and in leading categories, and focuses on the risk that Shadow IT poses in your organization. Ponadto raport zawiera listę zaleceń dotyczących sposobu poprawić widoczność i skuteczniejszą kontrolę ich niezatwierdzonych przez dział IT w Twojej organizacji.In addition, the report provides a list of recommendations for how to improve visibility into, and control over, Shadow IT in your organization. Użyj tego raportu, aby upewnić się, potencjalne ryzyka i zagrożenia są usuwane, a, organizacji pozostaje, bezpieczny.Use this report to make sure that potential risks and threats are removed and that your organization remains safe and secure.

 • Wykrycie złośliwego oprogramowaniaMalware detection
  Zdolność wykrywania złośliwego oprogramowania jest stopniowo wdrażana, automatycznie wykrywa złośliwe pliki w magazynie w chmurze, niezależnie od tego typu pliku.The malware detection capability is being gradually rolled out that automatically detects malicious files in your cloud storage, regardless of the file type. Microsoft Cloud App Security używa analizy zagrożeń firmy Microsoft rozpoznać, czy niektóre pliki są związane z atakami znanym złośliwym oprogramowaniem lub potencjalnie złośliwych.Microsoft Cloud App Security uses Microsoft's threat intelligence to recognize whether certain files are associated with known malware attacks or are potentially malicious. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady wykrywania anomalii.For more information, see Anomaly detection policies.

 • Automatyczne rozwiązywanie problemów dotyczących podejrzanych działańAutomated remediation for suspicious activities
  Akcje automatyczne korygowanie mogą teraz ustawiać dla podejrzaną sesję wyzwalany przez zasady wykrywania anomalii.You can now set automatic remediation actions for suspicious session triggered by the anomaly detection policies. To usprawnienie umożliwia otrzymywać alerty, natychmiast po wystąpieniu naruszenia i automatyczne stosowanie akcji ładu, takich jak Zawieś użytkownika.This enhancement enables you to be alerted instantly when a breach occurs and apply governance actions automatically, such as suspend user. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady wykrywania anomalii.For more information, see Anomaly detection policies.

 • Ocena konfiguracji zabezpieczeń na platformie AzureSecurity configuration assessment for Azure
  Microsoft Cloud App Security stopniowo wprowadza możliwość skorzystania z oceny konfiguracji zabezpieczeń środowiska platformy Azure i zawiera zalecenia dotyczące brakujących konfiguracji i kontroli zabezpieczeń.Microsoft Cloud App Security is gradually rolling out the ability to get a security configuration assessment of your Azure environment, and provides recommendations for missing configuration and security control. Na przykład go powiadomi Cię, jeśli brakuje usługi MFA dla użytkowników administracyjnych.For example, it will let you know if you are missing MFA for administrative users. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz integracji zarządzania ogólnego poziomu zabezpieczeń chmury.For more information, see Cloud Security Posture Management integration.

 • Automatyczne wykrywanie ryzykowne aplikacje protokołu OAuthAutomated detection of risky OAuth Apps
  Oprócz badanie istniejące połączenie do środowiska aplikacji OAuth Microsoft Cloud App Security jest teraz stopniowo wprowadza możliwość określenia automatycznych powiadomień z informacją o tym, kiedy aplikacja OAuth spełnia określone kryteria.In addition to the existing investigation of OAuth apps connected to your environment, Microsoft Cloud App Security is now gradually rolling out the ability to set automated notifications to let you know when an OAuth app meets certain criteria. Na przykład użytkownik może automatycznie otrzymywać alerty w przypadku aplikacji wymagają poziom uprawnień wysoka, którego zostały autoryzowane przez ponad 50 użytkowników.For example, you can automatically be alerted when there are apps that require a high permission level and were authorized by more than 50 users. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady uprawnień aplikacji.For more information, see App permission policies.

 • Obsługa zarządzania (MSSP) w usłudze zarządzanego dostawcy usług zabezpieczeńManaged Security Service Provider management (MSSP) support
  Microsoft Cloud App Security umożliwia teraz lepsze środowisko zarządzania dla MSSPs.Microsoft Cloud App Security now provides a better management experience for MSSPs. Teraz można skonfigurowany jako administratorów i przypisany do żadnego z użytkowników zewnętrznych ról jest obecnie dostępna w usłudze Microsoft Cloud App Security.External users can now be configured as administrators and assigned any of the roles currently available in Microsoft Cloud App Security. Ponadto aby włączyć MSSPs do świadczenia usług przez wielu klientów dzierżaw, administratorów, którzy mają prawa dostępu do więcej niż jednej dzierżawy teraz łatwo przełączać się dzierżaw w portalu.In addition, to enable MSSPs to provide services across multiple customer tenants, Administrators who have access rights to more than one tenant can now easily switch tenants within the portal. Aby uzyskać informacji o zarządzaniu administratorów, zobacz Zarządzanie administratorami.For information about managing admins, see Manage admins.

 • Integracja zewnętrznej funkcji DLP GAIntegration with external DLP GA
  Microsoft Cloud App Security umożliwia korzystanie z istniejących inwestycji w systemach innych firm klasyfikacji takie jak rozwiązania do ochrony przed utratą danych (DLP) i umożliwia do skanowania zawartości aplikacji w chmurze przy użyciu istniejące wdrożenia w swoim środowisku.Microsoft Cloud App Security allows you to leverage existing investments in third-party classification systems such as Data Loss Prevention (DLP) solutions, and enables you to scan the contents of cloud applications using existing deployments running in your environment. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz integracja zewnętrznej funkcji DLP.For more information, see External DLP integration.

Usługa cloud App Security wersja 125Cloud App Security release 125

Wydana 10 czerwca 2018 r.Released June 10, 2018

 • Nowa funkcja badanie przez użytkowników:New investigation capability by top users:
  Microsoft Cloud App Security dodaje nowy widżet badania do pulpitu nawigacyjnego, który zawiera użytkowników według liczby zagrożeń Otwórz alerty związane z wykrywaniem.Microsoft Cloud App Security added a new investigation widget to the dashboard that shows top users by the number of open threat detection alerts. Ten element widget badania pozwala skupić się badania zagrożenia na użytkowników o najwyższym numerze podejrzane sesji.This investigation widget enables you to focus your threat investigation on users with the highest number of suspicious sessions.

 • Pomoc techniczna dla zasobników AWS S3:Support for AWS S3 buckets:
  Microsoft Cloud App Security może teraz wykrywać zasobników AWS S3 i ich udostępnianie poziomy.Microsoft Cloud App Security can now detect AWS S3 buckets and their sharing levels. Zapewnia to alerty i wgląd w publicznie dostępnym zasobników AWS.This provides alerts and visibility into publicly accessible AWS buckets. To również pozwala utworzyć zasady oparte na przedziały i stosować funkcje automatyczne.This also enables you to create policies based on buckets and apply automatic governance. Ponadto, istnieje nowy szablon zasad dostępności o nazwie publicznie zasobników S3 (AWS) służące do łatwego tworzenia zasad do zarządzania magazynem usług AWS.In addition, there is a new policy template available called Publicly accessible S3 buckets (AWS) that you can use to easily create a policy to govern your AWS storage. Aby włączyć te nowe możliwości, pamiętaj o zaktualizowaniu AWS połączonych aplikacji, dodając nowe uprawnienia, które są opisane w łączenie usługi AWS.In order to enable these new capabilities, make sure you update your AWS connected apps by adding the new permissions described in Connect AWS.

 • Uprawnienia administratora oparte na grupach użytkowników: można teraz ustawić uprawnienia administracyjne dla administratorów Microsoft Cloud App Security dla każdej grupy użytkowników.Admin privileges based on user groups: You can now set administrative permissions to Microsoft Cloud App Security admins per user group. Na przykład można ustawić określonego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi dla użytkowników tylko w Niemczech.For example, you can set a specific user as an administrator for only users in Germany. Spowoduje to włączenie użytkownika wyświetlić i zmodyfikować informacje o usłudze Microsoft Cloud App Security tylko dla użytkownika grupy "(Niemcy) — wszyscy użytkownicy."This would enable the user to view and modify information in Microsoft Cloud App Security only for the user group “Germany - all users.” Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zarządzanie dostępem administratorów.For more information, see Managing admin access.

Usługa cloud App Security wersja 124Cloud App Security release 124

Wydana 27 maja 2018 r.Released May 27, 2018

 • Ocena ryzyka RODO dodane do wykazu aplikacji w chmurzeGDPR risk assessment added to Cloud App Catalog
  13 nowe czynniki ryzyka zostały dodane do Microsoft Cloud App Security.13 new risk factors were added to Microsoft Cloud App Security. Te czynniki ryzyka postępuj zgodnie z listy kontrolnej Framework RODO umożliwiające ocenę aplikacji w katalogu aplikacji w chmurze zgodnie z przepisami RODO.These risk factors follow the checklist of the GDPR framework to enable you to assess the apps in the Cloud App Catalog according to the GDPR regulations.

 • Integracja z usługą klasyfikacji danych firmy MicrosoftIntegrate with Microsoft Data Classification Service
  Microsoft Cloud App Security umożliwia teraz natywnie korzystanie z usługi klasyfikacji danych firmy Microsoft, można klasyfikować pliki znajdujące się w aplikacjach w chmurze.Microsoft Cloud App Security now enables you to utilize the Microsoft Data Classification Service natively, to classify the files in your cloud apps.
  Usługa klasyfikacji danych firmy Microsoft zapewnia ujednolicone informacji ochrony usługi Office 365, Azure Information Protection i Microsoft Cloud App Security.The Microsoft Data Classification Service provides a unified information protection experience across Office 365, Azure Information Protection, and Microsoft Cloud App Security. Umożliwia ona rozszerzenie tej samej struktury klasyfikacji danych do aplikacji w chmurze innych firm, które są chronione przez Microsoft Cloud App Security, wykorzystując decyzji podjętych dla większej liczby aplikacji.It allows you to extend the same data classification framework to the third-party cloud apps that are protected by Microsoft Cloud App Security, leveraging the decisions you already made across an even greater number of apps.

 • Łączenie z platformą Microsoft Azure (stopniowe wdrażanie)Connect to Microsoft Azure (gradual rollout)
  Microsoft Cloud App Security jest rozszerzanie jego monitorowania większe możliwości niż usługi Amazon Web Services rozwiązania IaaS i obsługuje teraz Microsoft Azure.Microsoft Cloud App Security is extending its IaaS monitoring capabilities beyond Amazon Web Services and now supports Microsoft Azure. Umożliwia to bezproblemowe łączenie i monitorowanie wszystkich subskrypcji platformy Azure z usługą Cloud App Security.This enables you to seamlessly connect and monitor all your Azure subscriptions with Cloud App Security. To połączenie udostępnia zaawansowany zestaw narzędzi dla ochrony środowiska platformy Azure, w tym:This connection provides you with a powerful set of tools to protect your Azure environment, including:

  • Wgląd we wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem portaluVisibility into all activities performed through the portal

  • Możliwość tworzenia zasad niestandardowych w celu otrzymywania alertów dotyczących niepożądanego zachowania, a także możliwość automatycznie chronić możliwe ryzykownych użytkowników, wstrzymywanie lub co zmusza je, aby zalogować się ponownie.Ability to create custom policies to alert on unwanted behavior, as well as the ability to automatically protect possible risky users by suspending, or forcing them to sign in again.

  • Wszystkie działania platformy Azure są objęte naszym aparatu wykrywania anomalii i automatycznego generowania alertów na każde podejrzane zachowanie w witrynie Azure portal, takie jak niemożliwych podróży, podejrzanych działań pamięci masowej i działania z nowego kraju.All Azure activities are covered by our anomaly detection engine and will automatically alert on any suspicious behavior in the Azure portal, such as impossible travel, suspicious mass activities, and activity from a new country.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure połączyć z usługą Microsoft Cloud App Security.For more information, see Connect Azure to Microsoft Cloud App Security.

 • Zakres wdrożenia (stopniowe wdrażanie)Scoped deployments (gradual rollout)
  Microsoft Cloud App Security umożliwia przedsiębiorstwom dokładnością określić użytkowników, którzy chcą monitorowania i chronienia na podstawie członkostwa grupy.Microsoft Cloud App Security provides enterprises with the ability to granularly determine which users they want to monitor and protect based on group membership. Ta funkcja umożliwia wybieranie użytkowników, których działania nie będzie widoczna dla każdej chronionej aplikacji.This feature enables you to select users whose activities will not show up for any of the protected applications. O określonym zakresie możliwość monitorowania jest szczególnie przydatne w przypadku:The scoped monitoring capability is especially useful for:

  • Zgodność — przepisy dotyczące zgodności wymagają punktowanych monitorowanie użytkowników z określonych krajów, z powodu lokalnych przepisów prawa.Compliance – If your compliance regulations necessitate that you refrain from monitoring users from certain countries due to local regulations.

  • Licencjonowanie — Jeśli chcesz monitorować mniejszą liczbę użytkowników w celu pozostania w ramach licencji Microsoft Cloud App Security.Licensing – If you want to monitor fewer users to stay within the limits of your Microsoft Cloud App Security licenses. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zakres wdrożenia.For more information, see Scoped deployment.

 • Naruszonych aplikacji alerty dla odnalezionych aplikacjiBreached app alert for discovered apps
  Obecnie dostępne są wbudowane alert, aby otrzymywać powiadomienia, gdy dowolnej dzierżawy odnajdywane aplikacje naruszenia.We now have a built-in alert to notify you when any of a tenant’s discovered apps is breached. Alert będzie zawierać informacje o godzinę i datę naruszenia, użytkowników, którzy używali aplikacji, i połączy się z publicznie dostępnego źródła, które zawierają informacje dotyczące naruszenia.The alert will provide information about the time and date of the breach, which users used the app, and will link to publicly available sources that provide information about the breach.

 • Nowy serwer pocztyNew mail server
  Usługa cloud App Security serwera poczty zmieniona i używa różnych zakresów adresów IP.Cloud App Security’s mail server changed and uses different IP address ranges. Aby upewnić się, że można otrzymywać powiadomienia, należy dodać do swojej listy dozwolonych antyspamowy nowe adresy IP.To make sure you can get notifications, add the new IP addresses to your anti-spam whitelist. W przypadku użytkowników, którzy dostosowywanie ich powiadomienia Microsoft Cloud App Security zapewnia to przy użyciu MailChimp®, usługa poczty e-mail innych firm.For users who customize their notifications, Microsoft Cloud App Security enables this for you using MailChimp®, a third-party email service. Aby uzyskać listę adresów IP serwerów poczty i instrukcje umożliwiające pracę z usługi MailChimp, zobacz wymagania dotyczące sieciowej i ustawienia poczty.For the list of mail server IP addresses, and instructions for enabling work with MailChimp, see Network requirements and Mail settings.

Usługa cloud App Security wersja 123Cloud App Security release 123

Wydana 13 maja 2018 r.Released May 13, 2018

 • Wyznaczanie zakresu zasad wykrywania anomalii:Anomaly detection policy scoping:
  Teraz można zmniejszyć zakres zasad wykrywania anomalii.The anomaly detection policies can now be scoped. Dzięki temu można ustawić każdej zasady wykrywania anomalii obejmujący tylko określonym użytkownikom lub grupom i które mają zostać wykluczone z określonym użytkownikom lub grupom.This enables you to set each anomaly detection policy to include only specific users or groups, and to exclude specific users or groups. Na przykład można ustawić działania z rzadkie Powiat wykrywania, aby zignorować określonego użytkownika, który często podróżuje.For example, you can set the Activity from infrequent county detection to ignore a specific user who travels frequently.

Usługa cloud App Security wersja 122Cloud App Security release 122

Wydana 29 kwietnia 2018 r.Released April 29, 2018

 • Stopniowe wdrażanie: Możesz teraz Ustaw uprawnienia administracyjne dla administratorów Microsoft Cloud App Security na aplikację.Gradual rollout: You can now set administrative permissions to Microsoft Cloud App Security admins per app. Na przykład można ustawić określonego użytkownika jako administratora dla tylko usługi G Suite.For example, you can set a specific user as an administrator for only G Suite. Spowoduje to włączenie użytkownika wyświetlić i zmodyfikować informacje o usłudze Microsoft Cloud App Security, tylko wtedy, gdy jest on odnosi się wyłącznie do usługi G Suite.This would enable the user to view and modify information in Microsoft Cloud App Security only when it relates exclusively to G Suite. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zarządzanie dostępem administratorów.For more information, see Managing admin access.
 • Stopniowe wdrażanie: role administratora usługi Okta są teraz widoczne w usłudze Microsoft Cloud App Security i są dostępne dla każdej roli jako tag w obszarze ustawienia > grup użytkowników.Gradual rollout: Okta admin roles are now visible in Microsoft Cloud App Security and are available for each role as a tag under Settings > User groups.

Usługa cloud App Security wersja 121Cloud App Security release 121

Wydana 22 kwietnia 2018 r.Released April 22, 2018

 • W publicznej wersji zapoznawczej usługi kontroli dostępu warunkowego aplikacji (wcześniej znane jako serwer Proxy zabezpieczeń aplikacji w chmurze) została rozszerzona o możliwości, które ułatwiają lepszą widoczność i kontrolę nad różnymi aplikacjami.The public preview of Conditional Access App Control (formerly known as Cloud App Security Proxy) has been enhanced with capabilities that facilitate deeper visibility into, and control over various applications. Można teraz tworzyć zasady sesji z typ działania filtru, aby monitorować i zablokować szereg działań specyficzny dla aplikacji.You can now create a Session Policy with an Activity type filter, to monitor, and block a variety of app-specific activities. Nowy filtr rozszerzają istniejących plików pobierania kontroli funkcji, aby zapewnić kompleksowe sterowanie aplikacjami w Twojej organizacji i działa ręcznie w ręcznie przy użyciu dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym i Kontrola sesji ryzykownych użytkowników — na przykład sesje użytkowników współpracy B2B lub pochodzące z niezarządzanego urządzenia.This new filter augments the existing file download control features, to provide you with comprehensive control of the applications in your organization and works hand-in-hand with Azure Active Directory conditional access, to provide real-time visibility and control of risky user sessions — for example, sessions with B2B collaboration users or users coming from an unmanaged device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady sesji.For more information, see Session policies.
 • Wdrażanie stopniowe: Usługa Cloud App Security zostały ulepszone zasady wykrywania anomalii obejmujący dwóch nowych typów wykrywania zagrożeń: działanie oprogramowania wymuszającego Okup i zakończone aktywności użytkownika.Gradual roll out: Cloud App Security's anomaly detection policies have been improved to include two new types of threat detection: Ransomware activity and Terminated user activity. Usługa cloud App Security rozszerzyć jej przed oprogramowaniem wymuszającym okup funkcje wykrywania przy użyciu wykrywania anomalii w celu zapewnienia bardziej kompleksowe pokrycie przed zaawansowanymi atakami oprogramowania wymuszającego Okup.Cloud App Security extended its ransomware detection capabilities with anomaly detection to ensure a more comprehensive coverage against sophisticated Ransomware attacks. Korzystanie z naszym doświadczeniu badań w zakresie zabezpieczeń, do identyfikowania wzorcami zachowania, które odzwierciedlają działanie oprogramowania wymuszającego okup, usługa Cloud App Security zapewnia kompleksowe i niezawodne działanie ochrony.Using our security research expertise to identify behavioral patterns that reflect ransomware activity, Cloud App Security ensures holistic and robust protection. Działanie zwolnionego użytkownika pozwala na monitorowanie konta zakończone użytkowników, którzy mogły być rozliczeniu z aplikacji firmowych, ale w wielu przypadkach zachowują nadal dostęp do niektórych zasobów firmy.Terminated user activity enables you to monitor the accounts of terminated users, who may have been de-provisioned from corporate apps, but in many cases they still retain access to certain corporate resources. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uzyskiwanie natychmiastowych zachowań analizy i wykrywanie anomalii.For more information, see Get instantaneous behavioral analytics and anomaly detection.

Usługa cloud App Security wersja 120Cloud App Security release 120

Wydana 8 kwietnia 2018 r.Released April 8, 2018

 • Dla usługi Office 365 i Azure AD teraz stopniowo wprowadzamy możliwość wykrywania wewnętrzne aplikacje jako użytkownika konta działania wykonywane przez usługi Office 365 i aplikacji usługi Azure AD (wewnętrznych i zewnętrznych).For Office 365 and Azure AD, we are now gradually rolling out the ability to detect internal applications as user account activities performed by the Office 365 and Azure AD applications (both internal and external). Dzięki temu można utworzyć zasady, które powiadomi Cię, gdy aplikacja wykonuje nieoczekiwany, jak i nieautoryzowanych działań.This enables you to create policies that will alert you if an application performs unexpected and unauthorized activities.
 • Podczas eksportowania listy uprawnień aplikacji do pliku csv, dodatkowe pola, takie jak wydawcy, poziom uprawnień i użycie w społeczności uwzględniono uzyskanymi procesu zgodności i analizy.When exporting an app permissions list to csv, additional fields such as publisher, permissions level, and community usage are included to assist with the compliance and investigation process.
 • Usługi ServiceNow, połączonych aplikacji zostało ulepszone, aby jako wykonane przez "Gość" i nie jest już rejestrowanie nie jest już działania usługi wewnętrznej Wyzwalanie alertów z fałszywie dodatnim.The ServiceNow connected app was improved so that internal service activities no longer register as having been performed by “Guest” and no longer trigger false positive alerts. Te działania są teraz reprezentowane jako n/d, takich jak wszystkich innych połączonych aplikacji.These activities are now represented as N/A like all other connected apps.

Usługa cloud App Security wersja 119Cloud App Security release 119

Wydana 18 marca 2018 r.Released March 18, 2018

 • Na stronie zakresów adresów IP obejmuje wbudowane adresów IP, które zostały wykryte przez usługę Cloud App Security.The IP address ranges page includes built-in IP addresses that are discovered by Cloud App Security. W tym adresy IP dla określonych usług w chmurze, takich jak Azure i usługi Office 365, a także analizy zagrożeń, źródła danych, które automatycznie uzupełnia adresów IP przy użyciu informacji o znanych ryzykowne adresy IP.This includes IP addresses for identified cloud services, like Azure and Office 365, as well as the Threat intelligence feed that automatically enriches IP addresses with information about known risky IP addresses.
 • Gdy usługa Cloud App Security podejmie próbę uruchomienia akcji ładu dla pliku, ale nie powiedzie się, ponieważ plik jest zablokowany, teraz automatycznie ponowi akcji ładu.When Cloud App Security attempts to run a governance action on a file but fails because the file is locked, it will now automatically retry the governance action.

Usługa cloud App Security wersja 118Cloud App Security release 118

Wydana 4 marca 2018 r.Released March 4, 2018

 • Na własne zastrzeżonych, niestandardowych aplikacji mogą korzystać z zalet programu Microsoft Cloud App Security w tle odnajdywania IT i możliwości monitorowania.You can now take advantage of Microsoft Cloud App Security’s shadow IT discovery and monitoring capabilities on your own proprietary custom apps. Nowe możliwość dodawania niestandardowych aplikacji do rozwiązania Cloud Discovery umożliwia monitorowanie użycia aplikacji i uzyskuj alerty na temat zmian w wzorca użycia.The new ability to add custom apps to Cloud Discovery enables you to monitor app usage and get alerted on changes in the usage pattern. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz chroni Twoje niestandardowe aplikacje.For more information, see Protecting your custom apps. Ta funkcja jest wdrażana stopniowo.This feature is being rolled out gradually.

 • Portalu Cloud App Security ustawienia strony zostały zaprojektowane od nowa.The Cloud App Security portal Settings pages were redesigned. Nowy projekt konsoliduje ze strony ustawień, zapewnia funkcję wyszukiwania i udoskonalony projekt.The new design consolidates all the settings pages, provides search functionality, and an improved design.

 • Rozwiązanie cloud Discovery obsługuje teraz Barracuda F-Series zapory i Barracuda F-Series zapory internetowej przesyłania strumieniowego dzienników.Cloud Discovery now supports Barracuda F-Series Firewalls and Barracuda F-Series Firewall Web Log Streaming.

 • Funkcje wyszukiwania na stronach adres użytkownika i adres IP, teraz umożliwia automatyczne wykonać, aby ułatwić znajdowanie, czego szukasz.The search functionality in the User and IP address pages now enables auto complete to make it easier for you to find what you’re looking for.

 • Można teraz wykonywać akcje zbiorcze wykluczania jednostek i strony ustawień adresu IP do wykluczenia.You can now perform bulk actions in the Exclude entities and Exclude IP address settings pages. Ułatwia wybieranie wielu użytkowników i grup lub adresy IP i wykluczyć je z monitorowanych w ramach rozwiązania Cloud Discovery w Twojej organizacji.This makes it easier for you to select multiple users and groups or IP addresses and exclude them from being monitored as part of the Cloud Discovery in your organization.

Usługa cloud App Security wersja 117Cloud App Security release 117

Wydana 20 lutego 2018 r.Released February 20, 2018

 • Cloud App Security pogłębione integracji z usługą Azure Information Protection teraz można chronić pliki w usłudze G Suite.Cloud App Security deepened integration with Azure Information Protection now enables you to protect files in G Suite. Ta funkcja publicznej wersji zapoznawczej, umożliwia może skanować i klasyfikować pliki w usłudze G Suite i automatycznie stosować etykiety ochrony usługi Azure Information protection.This public preview feature enables you to scan and classify files in G Suite, and automatically apply Azure Information protection labels for protection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz integracji usługi Azure Information Protection.For more information, see Azure Information Protection integration.

 • Cloud Discovery obsługuje teraz filtru i cyfrowe sztuka.Cloud Discovery now supports Digital Arts i-FILTER.

 • Tabela agentów SIEM zawiera teraz bardziej szczegółowo, aby ułatwić zarządzanie.The SIEM agents table now includes more detail for easier management.

Usługa cloud App Security wersja 116Cloud App Security release 116

Wydana 4 lutego 2018 r.Released February 4, 2018

 • Zasady wykrywania anomalii w usłudze cloud App Security została rozszerzona o nowe wykrywania na podstawie scenariusza tym niemożliwa podróż, aktywność z podejrzanych adresów IP i wiele nieudanych prób logowania.Cloud App Security's anomaly detection policy was enhanced with new scenario-based detections including impossible travel, activity from a suspicious IP address, and multiple failed login attempts. Nowe zasady są włączane automatycznie, zapewniając wykrywania zagrożeń out-of--box środowiska w chmurze.The new policies are automatically enabled, providing out-of-the-box threat detection across your cloud environment. Ponadto nowe zasady udostępnienia większej ilości danych z aparatu wykrywania Cloud App Security, ułatwiające przyspieszenia procesu badania i zawierają bieżących zagrożeń.In addition, the new policies expose more data from the Cloud App Security detection engine, to help you speed up the investigation process and contain ongoing threats. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uzyskiwanie natychmiastowych zachowań analizy i wykrywanie anomalii.For more information, see Get instantaneous behavioral analytics and anomaly detection.

 • Wdrażanie stopniowe: Usługa Cloud App Security teraz koreluje między użytkownikami i ich konta w aplikacjach SaaS.Gradual roll out: Cloud App Security now correlates between users and their accounts across SaaS apps. Dzięki temu można łatwo badać wszystkie działania w przypadku użytkownika we wszystkich ich różnych skorelowany aplikacji SaaS, niezależnie od tego, w której aplikacja lub konto one używane.This enables you to easily investigate all the activities for a user, across all their various correlated SaaS apps, no matter which app or account they used.

 • Wdrażanie stopniowe: Usługa Cloud App Security obsługuje teraz wiele wystąpień tej samej połączonej aplikacji.Gradual roll out: Cloud App Security now supports multiple instances of the same connected app. Jeśli masz wiele wystąpień, na przykład usługi Salesforce (po jednym dla nich sprzedaży, marketingu) można połączyć oba te z usługą Cloud App Security i zarządzać nimi z tej samej konsoli, aby utworzyć szczegółowe zasady i głębszego zbadania.If you have multiple instances of, for example, Salesforce (one for sales, one for marketing) you will be able to connect them both to Cloud App Security and manage them from the same console to create granular policies and deeper investigation.

 • Parsery rozwiązania Cloud Discovery obsługuje teraz dwa dodatkowe formaty punktu kontrolnego, XML i KPC.The Cloud Discovery parsers now support two additional Checkpoint formats, XML, and KPC.

Usługa cloud App Security wersja 115Cloud App Security release 115

Wydanie: 21 stycznia 2018 r.Released January 21, 2018

 • Ta wersja oferuje ulepszoną obsługę po wybraniu określonych folderów w zasad dotyczących plików.This release provides an improved experience when selecting specific folders in file policies. Użytkownik może teraz łatwo wyświetlać i wybierać wiele folderów, które mają zostać objęte zasadami.You can now easily view and select multiple folders to include in a policy.
 • W odnalezione aplikacje strony:In the Discovered apps page:
  • Większość funkcji tagowania umożliwia zastosowanie etykiety niestandardowe (oprócz znaczników oficjalnie i niezaakceptowane oficjalnie).The bulk tagging feature enables you to apply custom tags (in addition to sanctioned and unsanctioned tags).
  • Po użytkownik Wygeneruj raport adresów IP, lub Generowanie raportu użytkowników wyeksportowane raporty zawierają teraz informacje dotyczące ruchu sieciowego został z oficjalnie czy niezaakceptowane oficjalnie aplikacje.When you Generate an IP addresses report, or Generate a users report the exported reports now include the information about whether the traffic was from sanctioned or unsanctioned apps.
 • Możesz teraz poprosić nowego łącznika aplikacji interfejsu API od zespołu Microsoft Cloud App Security bezpośrednio w portalu usługi Połącz aplikację strony.You can now request a new API App connector from the Microsoft Cloud App Security team directly in the portal, from the Connect an app page.

Usługa cloud App Security wersja 114Cloud App Security release 114

Wydana 7 stycznia 2018 r.Released January 7, 2018

 • Począwszy od wersji 114 stopniowo wprowadzamy możliwość, aby utworzyć i zapisać zapytania niestandardowe w dzienniku aktywności i odnalezionych aplikacji stron.Beginning in version 114, we are gradually rolling out the ability to create and save custom queries in the Activity log and Discovered apps pages. Zapytania niestandardowe umożliwiają tworzenie filtru szablony, których można użyć ponownie, aby uzyskać szczegółowe badanie.Custom queries enable you to create filter templates that can be reused for deep-dive investigation. Ponadto sugerowane zapytania ma został dodany do zapewnia szablony badania poza pole do filtrowania działań i odnalezionych aplikacji.In addition, Suggested queries have been added to provide out-of-the-box investigation templates to filter your activities and discovered apps. Sugerowane zapytania zawierają filtry niestandardowe do identyfikowania zagrożeń, takich jak działania personifikacji, działania wykonywane przez administratora, aplikacje magazynu w chmurze niezgodnych ryzykowne aplikacje dla przedsiębiorstw z zastosowaniem słabego szyfrowania i zagrożenia dla bezpieczeństwa.The Suggested queries include custom filters to identify risks such as impersonation activities, administrator activities, risky non-compliant cloud storage apps, enterprise apps with weak encryption, and security risks. Możesz użyć sugerowane zapytania jako punktu wyjścia, zmodyfikuj je, a następnie zapisz je jako nowe zapytanie.You can use the Suggested queries as a starting point, modify them as you see fit, and then save them as a new query. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz działania filtry i zapytania i odnalezionych aplikacji, filtry i zapytania.For more information, see Activity filters and queries and Discovered app filters and queries.

 • Bieżący stan usługi Cloud App Security można teraz sprawdzić, przechodząc status.cloudappsecurity.com lub bezpośrednio z poziomu portalu, klikając pomocy>systemu Stan.You can now check the current Cloud App Security service status by going status.cloudappsecurity.com or directly from within the portal by clicking on Help>System status.

Zobacz teżSee Also

Opis wersji przed wymienionych poniżej. zobacz przeszłymi wersjami programu Microsoft Cloud App Security.For a description of releases prior to those listed here, see Past releases of Microsoft Cloud App Security.

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.