Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Rozwiązywanie problemów z Microsoft Cloud App zabezpieczeń chmury odnajdywania DockerTroubleshooting the Microsoft Cloud App Security Cloud Discovery Docker

Zmiana hasła FTPChanging the FTP password

 1. Połączenia z hostem modułu zbierającego dziennika.Connect to the log collector host.

 2. Uruchom docker exec -it <collector name> pure-pw passwd <ftp user>Run docker exec -it <collector name> pure-pw passwd <ftp user>

  1. Wprowadź nowe hasło.Enter the new password.
  2. Wprowadź nowe hasło ponownie o potwierdzenie.Enter the new password again for confirmation.
 3. Uruchom docker exec -it <collector name> pure-pw mkdb do zastosowania zmiany.Run docker exec -it <collector name> pure-pw mkdb to apply the change.

Zmień hasło ftp

Dostosowywanie plików certyfikatówCustomize certificate files

Wykonaj tę procedurę, aby dostosować certyfikatu używanego w bezpiecznych połączeń do rozwiązania Cloud Discovery docker.Follow this procedure to customize the certificate files you use for secure connections to the Cloud Discovery docker.

 1. Otwórz klienta FTP i nawiązania połączenia modułu zbierającego dzienniki.Open an FTP client and connect to the log collector.

  Nawiązywać połączenia z klientem ftp

 2. Przejdź do ssl_update katalogu.Navigate to the ssl_update directory.

 3. Przekaż nowych plików certyfikatów do ssl_update katalogu (nazwy są wymagane).Upload new certificate files to the ssl_update directory (the names are mandatory).

  Zmień hasło ftp

  1. W przypadku FTP: Tylko jeden plik jest wymagany, zawierający dane kluczami i certyfikatami, w tej kolejności, nazwę czysty ftpd.pem.For FTP: Only one file is required, containing the key and certificate data, in that order, named pure-ftpd.pem.

  2. Syslog: Trzy pliki są wymagane: ca.pem, key.pem serwera i cert.pem serwera.For Syslog: Three files are required: ca.pem, server-key.pem and server-cert.pem. Jeśli brakuje plików, aktualizacja nie zostanie przeprowadzone.If any of the files is missing, the update will not take place.

 4. W terminalu, uruchom: docker exec -t <collector name> update_certs.In a terminal run: docker exec -t <collector name> update_certs. Powinny to być podobne dane wyjściowe, jak pokazano na poniższym ekranie.This should produce a similar output to that seen in the following screen.

  Zmień hasło ftp

Zobacz teżSee Also

Wdrażanie usługi Cloud DiscoveryDeploy Cloud Discovery

Klienci wersji Premium można również wybrać Cloud App Security bezpośrednio z portalu PremiumPremier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal