Rozwiązywanie problemów z zasadami Cloud App SecurityTroubleshooting Cloud App Security policies

ErrorError OpisDescription RozwiązanieResolution
Zasady została automatycznie wyłączona z powodu błędu konfiguracji.The policy was automatically disabled due to a configuration error. Jeśli ten błąd w usłudze Cloud App Security, oznacza to, należy naprawić konfigurację zasad o nazwie.If you get this error in Cloud App Security, it means that you need to fix the configuration of the policy named. Podczas tworzenia zasady Cloud App Security, często wprowadzane używania innych obiektów, które zostały utworzone w ramach Cloud App Security, takich jak IP filtruje znaczników lub zakresu adresów IP.When you create a Cloud App Security policy, you often make use of other objects that you created within Cloud App Security, such as IP tags or an IP range filters. Jeśli tag adresu IP lub zakres używany w zasady są usuwane, zasady zostanie automatycznie wyłączone i zostanie wyświetlony ten błąd.If the IP tag or range you used in the policy is subsequently deleted, the policy will automatically be disabled, and you will receive this error. Aby przywrócić zasady, edytować zasady, usuń wszelkie obiekty usunięte z jego filtrów i zapisać zasady.In order to restore the policy, edit the policy and remove any deleted objects from its filters, and save the policy.

Zobacz teżSee Also

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasadControl cloud apps with policies

Klienci wersji Premium można również wybrać Cloud App Security bezpośrednio z portalu PremiumPremier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal