Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Rozwiązywanie problemów z zasadami Microsoft Cloud App SecurityTroubleshooting Microsoft Cloud App Security policies

ErrorError OpisDescription RozwiązanieResolution
Zasady została automatycznie wyłączona z powodu błędu konfiguracjiThe policy was automatically disabled due to a configuration error Jeśli ten błąd w usłudze Microsoft Cloud App Security, oznacza to, należy naprawić konfigurację zasad, podane.If you get this error in Microsoft Cloud App Security, it means that you need to fix the configuration of the policy that is indicated. Podczas tworzenia zasady Microsoft Cloud App Security, często wprowadzane użyć innych obiektów, które zostały utworzone w ramach Cloud App Security ani w Centrum zgodności i zabezpieczeń takich jak tagi adresów IP lub niestandardowych typów poufnych.When you create a Microsoft Cloud App Security policy, you often make use of other objects that you created within Cloud App Security or in the Security and Compliance Center, such as IP tags or custom sensitive types. Tag adresu IP lub liter niestandardowego typu użytej w zasady są usuwane, zasady automatycznie zostanie wyłączona i zostanie wyświetlony ten błąd.If the IP tag or custom sensitive type you used in the policy is subsequently deleted, the policy will automatically be disabled, and you will receive this error. Może to także oznaczać bardziej ogólne błąd konfiguracji takich jak filtr, który jest zbyt złożony.This might also indicate a more general configuration error such as a filter that is too complex. Aby przywrócić zasady, edytować zasady i napraw każdy błąd konfiguracji wymienione.In order to restore the policy, edit the policy and fix every configuration error mentioned. Zwykle oznacza to, że należy usunąć wszystkie usunięte obiekty z filtrów zasad i zapisać zasady.This usually means that you’ll need to remove any deleted objects from the policy filters and save the policy.

Zobacz teżSee Also

Kontrola aplikacji w chmurze za pomocą zasadControl cloud apps with policies

Klienci wersji Premium można również wybrać Cloud App Security bezpośrednio z portalu PremiumPremier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal