Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Rozwiązywanie problemów dotyczących inspekcji zawartościTroubleshooting content inspection

Stan inspekcji zawartościContent inspection status OpisDescription
UkończoneCompleted Inspekcja zawartości została ukończona pomyślnie.The content inspection completed successfully.
Nie dotyczyNot applicable Inspekcja zawartości nie miała zastosowania dla tego pliku.Content inspection was not applicable for this file. Może to być spowodowane tym, że żadne zasady nie wymagają inspekcji zawartości tego pliku lub typ pliku nie jest obsługiwany.This might be because no policy requires content inspection of this file or because the file type is not supported.
OczekującePending Plik aktualnie znajduje się w kolejce inspekcji zawartości.The file is currently in the content inspection queue.
Niepowodzenie: błąd pobieraniaFailed: Download error Microsoft Cloud App Security nie można pobrać pliku do inspekcji.Microsoft Cloud App Security could not download the file for inspection.
Niepowodzenie: plik jest zaszyfrowanyFailed: File is encrypted Nie można odszyfrować pliku.The file could not be decrypted.
Niepowodzenie: plik jest uszkodzonyFailed: File is corrupted Plik jest uszkodzony i nie można przeprowadzić inspekcji.The file is corrupted in some way and could not be inspected.
Niepowodzenie: błąd wewnętrznyFailed: Internal error Podczas próby przeprowadzenia inspekcji pliku wystąpił nieokreślony problem.Something undetermined went wrong when trying to inspect the file.
Niepowodzenie: zewnętrzny błąd funkcji DLPFailed: External DLP error W zewnętrznej funkcji DLP wystąpił problem, powodując niepowodzenie przeprowadzenia inspekcji zawartości przez usługę Cloud App Security.Something in your external DLP went wrong causing Cloud App Security to fail inspecting the content.
Niepowodzenie: przekroczono rozmiar plikuFailed: File size exceeded Limit pliku różni się w zależności od rozmiaru pliku oraz liczby znaków.The file limit varies depending on the file size and the number of characters.
Niepowodzenie: odmowa dostępu do plikuFailed: File access denied Plik znajduje się poza chmurą i usługa Cloud App Security nie może uzyskać do niego dostępu.The file is external to your cloud and could not be accessed by Cloud App Security.
Niepowodzenie: plik został usuniętyFailed: File was deleted Plik przestał istnieć w chmurze i nie można przeprowadzić jego inspekcji.The file no longer exists in your cloud and could not be inspected.
Niepowodzenie: nieobsługiwany typ plikuFailed: Unsupported file type Usługa Cloud App Security nie może przeprowadzić inspekcji zawartości pliku tego typu.Cloud App Security cannot perform content inspection on this file type. Może to być spowodowane tym, że typ pliku nie jest obsługiwany lub plik nie jest faktycznie w formacie oczekiwanego typu pliku.This may be because the file type is not supported or because the file is not actually the in the format of the expected file type.

Uwaga

Jeśli w stanie skanowania widoczna jest kreska, oznacza to, że plik nie jest umieszczony w kolejce do skanowania.If you see a dash in the scan status, this means that the file is not queued to be scanned. Zobacz Zasady dotyczące plików, aby uzyskać informacje na temat ustawiania zasad dotyczących inspekcji zawartości.See File policies for information on setting content inspection policies.

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.