Rozwiązywanie problemów dotyczących inspekcji zawartościTroubleshooting content inspection

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Ten artykuł zawiera listę stanów inspekcji zawartości i ich znaczenie.This article provides a list of content inspection statuses and their meanings.

Stan inspekcji zawartościContent inspection status

W tabeli wymieniono każdy stan inspekcji zawartości i jego opis.The table lists each content inspection status and its description.

Stan inspekcji zawartościContent inspection status OpisDescription
UkończoneCompleted Inspekcja zawartości została ukończona pomyślnie.The content inspection completed successfully.
Nie dotyczyNot applicable Inspekcja zawartości nie były stosowane dla tego pliku.Content inspection wasn't applicable for this file. Ten stan może pojawić się, ponieważ żadne zasady nie wymagają inspekcji zawartości tego pliku lub typ pliku nie jest obsługiwany.This status might appear because no policy requires content inspection of this file or because the file type isn't supported.
OczekującePending Plik aktualnie znajduje się w kolejce inspekcji zawartości.The file is currently in the content inspection queue.
Nie powiodło się: Błąd pobieraniaFailed: Download error Microsoft Cloud App Security nie może pobrać pliku do inspekcji.Microsoft Cloud App Security couldn't download the file for inspection.
Nie powiodło się: Plik jest zaszyfrowany.Failed: File is encrypted Nie można odszyfrować pliku.The file couldn't be decrypted.
Nie powiodło się: Plik jest uszkodzonyFailed: File is corrupted Plik jest uszkodzony i nie można przeprowadzić inspekcji.The file is corrupted in some way and couldn't be inspected.
Nie powiodło się: Błąd wewnętrznyFailed: Internal error Podczas próby przeprowadzenia inspekcji pliku wystąpił nieokreślony problem.Something undetermined went wrong when trying to inspect the file.
Nie powiodło się: Zewnętrzny błąd funkcji DLPFailed: External DLP error W zewnętrznej funkcji DLP wystąpił problem, powodując niepowodzenie przeprowadzenia inspekcji zawartości przez usługę Cloud App Security.Something in your external DLP went wrong causing Cloud App Security to fail inspecting the content.
Nie powiodło się: Rozmiar pliku został przekroczonyFailed: File size exceeded Limit pliku różni się w zależności od rozmiaru pliku oraz liczby znaków.The file limit varies depending on the file size and the number of characters.
Nie powiodło się: Odmowa dostępu do plikuFailed: File access denied Plik znajduje się poza Twoją chmurą i nie są dostępne przez usługę Cloud App Security.The file is external to your cloud and couldn't be accessed by Cloud App Security.
Nie powiodło się: Plik został usuniętyFailed: File was deleted Plik przestał istnieć w chmurze i nie można przeprowadzić inspekcji.The file no longer exists in your cloud and couldn't be inspected.
Nie powiodło się: Nieobsługiwany typ plikuFailed: Unsupported file type Usługa cloud App Security nie może przeprowadzić inspekcji zawartości tego typu pliku.Cloud App Security can't perform content inspection on this file type. Ten stan może pojawić się, ponieważ typ pliku nie jest obsługiwany lub plik nie jest faktycznie w formacie oczekiwanego typu pliku.This status may appear because the file type isn't supported or because the file isn't actually in the format of the expected file type.

Uwaga

Jeśli w stanie skanowania widoczna jest kreska, oznacza to, że plik nie jest umieszczony w kolejce do skanowania.If you see a dash in the scan status, this means that the file is not queued to be scanned. Zobacz Zasady dotyczące plików, aby uzyskać informacje na temat ustawiania zasad dotyczących inspekcji zawartości.See File policies for information on setting content inspection policies.

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium.Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal.

Następne krokiNext steps

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment