Microsoft Cloud App Security, stan rozwiązywania problemówTroubleshooting Microsoft Cloud App Security status

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Ten artykuł zawiera instrukcje i łącze, aby przejść do strony stanu Cloud App Security.This article provides instructions and a link to get to the Cloud App Security status page.

Stan Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security status

Aby sprawdzić bieżący stan usługi Microsoft Cloud App Security przez:You can check the current Microsoft Cloud App Security service status by:

Następne krokiNext steps

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium.Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal.