Microsoft Cloud App Security — omówienieMicrosoft Cloud App Security overview

Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Uwaga

Aby uzyskać informacje o usłudze Office 365 Cloud App Security, zobacz Rozpoczynanie pracy z usługą Office 365 Cloud App Security.For information about Office 365 Cloud App Security, see Get started with Office 365 Cloud App Security.

Przejście do chmury zwiększa elastyczność pracowników i zmniejsza koszty zasobów IT.Moving to the cloud increases flexibility for employees and reduces IT cost. Jednak wprowadza również nowe wyzwania i komplikacje w zakresie utrzymania Twojej organizacji, bezpieczne.However, it also introduces new challenges and complexities for keeping your organization secure. Aby uzyskać pełni czerpać korzyści płynące z aplikacji w chmurze, zespół IT musi znaleźć właściwą równowagę między udzielaniem dostępu a zachowaniem kontroli w celu ochrony danych krytycznych.To get the full benefit of cloud applications, an IT team must find the right balance of supporting access while maintaining control to protect critical data.

Usługa Cloud App Security to kluczowy składnik stosu usługi Microsoft Cloud Security.Cloud App Security is a critical component of the Microsoft Cloud Security stack. To kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc Twojej organizacji, jak przenieść do w pełni korzystać z prawdziwą aplikacji w chmurze, ale zapewnia kontrolę dzięki ulepszonemu wglądowi w działanie.It's a comprehensive solution that can help your organization as you move to take full advantage of the promise of cloud applications, but keeps you in control through improved visibility into activity. Pomaga też zwiększyć ochronę kluczowych danych przechowywanych w aplikacjach w chmurze.It also helps increase the protection of critical data across cloud applications. Organizacja może bezpieczniej przenieść się do chmury i jednocześnie utrzymać kontrolę nad danymi krytycznymi za pomocą narzędzi pomagających w ujawnianiu zasobów informatycznych niezatwierdzonych przez dział IT, ocenie ryzyka, egzekwowaniu zasad, badaniu działań i zatrzymywaniu zagrożeń.With tools that help uncover shadow IT, assess risk, enforce policies, investigate activities, and stop threats, your organization can more safely move to the cloud while maintaining control of critical data.

Struktura usługi Cloud App SecurityThe Cloud App Security framework

 • Cloud Discovery: Odkryj chmurę wszystkie używane w organizacji, łącznie z niezatwierdzonych przez dział IT raportowania i kontroli i oceniając ryzyko.Cloud Discovery: Discover all cloud use in your organization, including Shadow IT reporting and control and risk assessment.

 • Ochrona danych: Monitorowanie i kontrolowanie danych w chmurze dzięki zapewnieniu wglądu, wymuszaniu stosowania zasad DLP, alerty i badania.Data Protection: Monitor and control your data in the cloud by gaining visibility, enforcing DLP policies, alerting, and investigation.

 • Ochroną przed zagrożeniami: Wykrywanie nietypowego użycia i zdarzeń dotyczących zabezpieczeń.Threat Protection: Detect anomalous use and security incidents. Użycie analizy zachowania i zaawansowanych narzędzi badawczych umożliwia ograniczenie ryzyka oraz pozwala konfigurować zasady i alerty w celu osiągnięcia maksymalnej kontroli nad ruchem sieciowym w chmurze.Use behavioral analytics and advanced investigation tools to mitigate risk and set policies and alerts to achieve maximum control over network cloud traffic.

ArchitekturaArchitecture

Usługa cloud App Security integruje widoczność z Twoją chmurą przez:Cloud App Security integrates visibility with your cloud by:

 • Za pomocą rozwiązania Cloud Discovery w celu zamapowania i zidentyfikowania środowiska chmury oraz aplikacji w chmurze Twoją organizację.Using Cloud Discovery to map and identify your cloud environment and the cloud apps your organization is using.
 • oficjalne akceptowanie lub odrzucanie aplikacji w chmurze.Sanctioning and unsanctioning apps in your cloud.
 • Przy użyciu łączników łatwych do wdrożenia aplikacji, które korzystają z interfejsów API dostawców w celu zapewnienia wglądu i nadzoru aplikacji łączących się z.Using easy-to-deploy app connectors that take advantage of provider APIs, for visibility and governance of apps that you connect to.
 • Za pomocą ochrony kontroli dostępu warunkowego aplikacji, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dostępu i działań w ramach aplikacji w chmurze.Using Conditional Access App Control protection to get real-time visibility and control over access and activities within your cloud apps.
 • Pomaganie w ciągłej kontroli przez ustawienie i stałe dostrajanie zasad.Helping you have continuous control by setting, and then continually fine-tuning, policies.

Diagram architektury usługi Cloud App Security

Zgodność i przechowywanie danychData retention & compliance

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania danych w usłudze Microsoft Cloud App Security i zgodności, zobacz Microsoft Cloud App Security danych zabezpieczeń i prywatności.For more information about Microsoft Cloud App Security data retention and compliance, see Microsoft Cloud App Security data security and privacy.

Cloud DiscoveryCloud Discovery

Usługa Cloud Discovery używa dzienników ruchu sieciowego w celu dynamicznego odnajdywania i analizowania aplikacji w chmurze, które są używane w organizacji.Cloud Discovery uses your traffic logs to dynamically discover and analyze the cloud apps that your organization is using. W celu utworzenia raportu migawki użycia chmury organizacji możesz ręcznie przekazać do analizy pliki dziennika z zapór lub serwerów proxy.To create a snapshot report of your organization's cloud use, you can manually upload log files from your firewalls or proxies for analysis. Aby skonfigurować ciągłe raporty, użyj modułów zbierających dzienniki usługi Cloud App Security do okresowego przekazywania dalej swoich dzienników.To set up continuous reports, use Cloud App Security log collectors to periodically forward your logs.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Cloud Discovery, zobacz Konfigurowanie rozwiązania Cloud Discovery.For more information about Cloud Discovery, see Set up Cloud Discovery.

Oficjalne akceptowanie lub odrzucanie aplikacjiSanctioning and unsanctioning an app

W usłudze Cloud App Security możesz oficjalnie akceptować i odrzucać aplikacje w Twojej organizacji za pomocą wykazu aplikacji w chmurze.You can use Cloud App Security to sanction or unsanction apps in your organization by using the Cloud app catalog. Zespół analityków firmy Microsoft ma obszerny i stale powiększający się wykaz ponad 16 000 aplikacji w chmurze, które są pozycjonowane i oceniane w oparciu standardy branżowe.The Microsoft team of analysts has an extensive and continuously growing catalog of over 16,000 cloud apps that are ranked and scored based on industry standards. Za pomocą wykazu aplikacji w chmurze możesz ocenić ryzyko dla Twoich aplikacji w chmurze na podstawie certyfikacji prawnych, standardów branżowych i najlepszych rozwiązań.You can use the Cloud app catalog to rate the risk for your cloud apps based on regulatory certifications, industry standards, and best practices. Następnie możesz dostosować wyniki i wagi różnych parametrów do potrzeb swojej organizacji.Then, customize the scores and weights of various parameters to your organization's needs. Oparte na tych wyników, usługa Cloud App Security informuje o tym, jakie niesie aplikacja jest.Based on these scores, Cloud App Security lets you know how risky an app is. Ocenianie opiera się na ponad 70 czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na środowisko.Scoring is based on over 70 risk factors that might affect your environment.

Łączniki aplikacjiApp connectors

Łączniki aplikacji używają interfejsów API od dostawców aplikacji w chmurze, aby integrować chmurę usługi Cloud App Security i z innymi aplikacjami w chmurze.App connectors use APIs from cloud app providers to integrate the Cloud App Security cloud with other cloud apps. Łączniki aplikacji rozszerzają możliwości ochrony i kontroli.App connectors extend control and protection. Dają też dostęp do informacji, które mają być analizowane w usłudze Cloud App Security, bezpośrednio z aplikacji w chmurze.They also give you access to information directly from cloud apps, for Cloud App Security analysis.

Aby połączyć aplikację i rozszerzyć ochronę, administrator aplikacji autoryzuje dostęp usługi Cloud App Security do tej aplikacji.To connect an app and extend protection, the app administrator authorizes Cloud App Security to access the app. Następnie usługa Cloud App Security kieruje do aplikacji zapytanie o dzienniki działań i skanuje dane, konta oraz zawartość w chmurze.Then, Cloud App Security queries the app for activity logs, and it scans data, accounts, and cloud content. Usługa Cloud App Security może wymuszać zasady, wykrywać zagrożenia i dostarczać akcje nadzoru w celu rozwiązywania problemów.Cloud App Security can enforce policies, detects threats, and provides governance actions for resolving issues.

Usługa Cloud App Security używa interfejsów API udostępnionych przez dostawcę chmury.Cloud App Security uses the APIs provided by the cloud provider. Każda aplikacja ma swoją własną strukturę i ograniczenia interfejsu API.Each app has its own framework and API limitations. Usługa cloud App Security pracuje z dostawcami aplikacji dotyczące optymalizacji użytkowania interfejsów API, aby zapewnić najlepszą wydajność.Cloud App Security works with app providers on optimizing the use of APIs to ensure the best performance. Biorąc pod uwagę różne ograniczenia narzucane przez aplikacje na interfejsy API (takie jak ograniczanie przepustowości, limity interfejsu API, dynamiczne okna zmiany czasu interfejsu API itp.), aparaty usługi Cloud App Security używają dozwolonej pojemności.Considering the various limitations that apps impose on APIs (such as throttling, API limits, and dynamic time-shifting API windows), the Cloud App Security engines utilize the allowed capacity. Niektóre operacje, takie jak skanowanie wszystkich plików w dzierżawie, wymagają wielu wywołań interfejsów API, więc rozprzestrzeniania w dłuższym okresie.Some operations, like scanning all files in the tenant, require a large number of APIs, so they're spread over a longer period. Niektóre zasady mogą działać przez kilka godzin lub kilka dni.Expect some policies to run for several hours or several days.

Warunkowego ochrony kontroli dostępu do aplikacjiConditional Access App Control protection

Microsoft Cloud App Security kontroli dostępu warunkowego aplikacji korzysta z architektury zwrotny serwer proxy do zapewnią Ci narzędzia, musisz mieć wgląd w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dostępu i działań wykonywanych w środowisku chmury.Microsoft Cloud App Security Conditional Access App Control uses reverse proxy architecture to give you the tools you need to have real-time visibility and control over access to and activities performed within your cloud environment. Za pomocą kontroli dostępu warunkowego aplikacji możesz chronić swoją organizację:With Conditional Access App Control, you can protect your organization:

 • Należy unikać wyciekom danych przez blokowanie plików do pobrania, zanim wystąpiąAvoid data leaks by blocking downloads before they happen
 • Ustawianie reguł, które wymuszają danych przechowywanych w i pobierane z chmury, które mają być chronione przy użyciu szyfrowaniaSet rules that force data stored in and downloaded from the cloud to be protected with encryption
 • Uzyskaj wgląd w niechronione punkty końcowe, aby można było monitorować, co to jest wykonywana na urządzeniach niezarządzanychGain visibility into unprotected endpoints so you can monitor what's being done on unmanaged devices
 • Kontrola dostępu z sieci innych niż firmowe lub ryzykowne adresy IPControl access from non-corporate networks or risky IP addresses

Kontrola zasadPolicy control

Zasady umożliwiają zdefiniowanie zachowania użytkowników w chmurze.You can use policies to define your users' behavior in the cloud. Używaj zasad, aby wykrywać ryzykowne zachowanie, naruszenia albo podejrzane punkty danych i działania w środowisku chmury.Use policies to detect risky behavior, violations, or suspicious data points and activities in your cloud environment. W razie potrzeby zasad można używać do integrowania procesów korygowania w celu osiągnięcia pełnej mitygacji ryzyka.If needed, you can use policies to integrate remediation processes to achieve complete risk mitigation. Typy zasad odnoszą się do różnych typów informacji, które można zebrać środowisku chmury i typy akcji korygowania, które można wykonywać.Types of policies correlate to the different types of information you might want to gather about your cloud environment and the types of remediation actions you might take.

Następne krokiNext steps

Podstawowe informacje zawiera Wprowadzenie do usługi Cloud App Security.Read about the basics in Getting started with Cloud App Security.

Klienci wersji Premium mogą również utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej bezpośrednio w portalu Premium. .Premier customers can also create a new support request directly in the Premier Portal..