Praca z aparatem wyrażeń regularnychWorking with the RegEx engine

Usługa Cloud App Security ma zasady inspekcji zawartości wykorzystujące aparat wyrażeń regularnych w celu dopasowywania do wzorca.Cloud App Security's content inspection policies leverage RegEx for pattern matching. Inspekcja zawartości może być stosowana w ramach zasad dotyczących plików.Content inspection may be applied as part of file policies. W celu przetestowania wyrażeń regularnych można skorzystać z następujących witryn sieci Web:In order to test regular expressions, you can use the following websites:

Niestandardowe wyrażenia regularne mają następujące ograniczenia:The following limitations are imposed on custom regular expressions:

 • Wyszukiwanie jest zawsze wykonywane bez rozróżniania wielkości literThe search is always case-insensitive

 • Dozwolone kwantyfikatory: {n, m}, gdzie n, m < 10Allowed quantifiers: {n,m} where n, m < 10

 • Wszystkie grupy muszą być nieprzechwytujące, na przykład: (?:xxx)All groups must be non-capturing, for example: (?:xxx)

  Zamiast (grupa) użyj (?:grupa)Instead of (group) use (?:group)

 • Niedozwolone kwantyfikatory: *, +, {n,}Disallowed quantifiers: *, +, {n,}

  Zamiast * użyj {0,9}Instead of * use {0,9}

  Zamiast + użyj {1,9}Instead of + use {1,9}

 • Niedozwolone odwołania wsteczne: \<liczba> lub \k<nazwa>Disallowed back-references: \<number> or \k<name>

Przykładowe wyrażeniaExample expressions

Wyrażenie regularneRegular expression DaneData ZgodneMatches
Kolo?r (?:czarny&#124 niebieski|biały)Colou?r (?:black|blue|white) Kolor czarnyColor black

Kolor białyColor white

Kolor czerwonyColor red
TakYes

TakYes

NieNo
[a-z0-9]{1,9}@[a-z0-9]{1,9}\.[a-z]{2,3}[a-z0-9]{1,9}@[a-z0-9]{1,9}\.[a-z]{2,3} Some1@abc.com

user@host.org

@bad.com
TakYes

TakYes

NieNo
20\d{2}-(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:[0-2][0-9]|30|31)20\d{2}-(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:[0-2][0-9]|30|31) 2015-12-312015-12-31

2015-01-092015-01-09

1999-12-311999-12-31
TakYes

TakYes

NieNo
n.ie\s{0,10}z.l.d.n't\s{0,10}c.r. Nie zależyDon't care

N!ezol0żyD!n'tcor0

Nowe zależyDoesn't care
TakYes

TakYes

NieNo

Zobacz teżSee Also

Codzienne działania dla ochrony środowiska chmuryDaily activities to protect your cloud environment

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.

Sprawdź ten film!Check out this video!

Praca z aparatem wyrażeń regularnychWorking with the Regex Engine