Dyrektywy danych i operatory w zestawie wbudowanymData Directives and Operators in Inline Assembly

Specyficzne dla firmy MicrosoftMicrosoft Specific

Chociaż __asm blok może odwoływać się do typów danych C lub C++ i obiektów, nie może definiować obiektów danych za pomocą dyrektyw MASM lub operatorów.Although an __asm block can reference C or C++ data types and objects, it cannot define data objects with MASM directives or operators. W szczególnych przypadkach nie można użyć definicji dyrektywy DB, DW , DD, DQ , DT , i DF ani operatora DUP lub. Specifically, you cannot use the definition directives DB, DW, DD, DQ, DT, and DF, or the operators DUP or THIS. Struktury i rekordy MASM są również niedostępne.MASM structures and records are also unavailable. Wbudowany asembler nie akceptuje dyrektyw STRUC , RECORD , Width ani Mask.The inline assembler doesn't accept the directives STRUC, RECORD, WIDTH, or MASK.

ZAKOŃCZENIE określonych przez firmę MicrosoftEND Microsoft Specific

Zobacz teżSee also

Korzystanie z języka zestawu w blokach __asmUsing Assembly Language in __asm Blocks