. STOS (32-bitowy MASM).STACK (32-bit MASM)

W przypadku użycia z . MODELdefiniuje segment stosu (z stosem nazw segmentów).When used with .MODEL, defines a stack segment (with segment name STACK). Opcjonalny rozmiar określa liczbę bajtów dla stosu (domyślnie 1 024).The optional size specifies the number of bytes for the stack (default 1,024). . Dyrektywa stosu automatycznie zamyka instrukcję Stack.The .STACK directive automatically closes the stack statement. (tylko 32-bitowy MASM).(32-bit MASM only.)

SkładniaSyntax

.Rozmiaru stosu ⟧.STACKsize

Zobacz teżSee also

Dokumentacja dyrektywDirectives reference
MASM BNF, gramatykaMASM BNF Grammar