/ALLOWISOLATION/ALLOWISOLATION

Określa zachowanie wyszukiwania manifestu.Specifies behavior for manifest lookup.

SkładniaSyntax


/ALLOWISOLATION[:NO]

UwagiRemarks

/ALLOWISOLATION powoduje, że system operacyjny przeszukiwanie i ładowanie manifestu./ALLOWISOLATION causes the operating system to do manifest lookups and loads.

Wartość domyślna to /ALLOWISOLATION ./ALLOWISOLATION is the default.

/ALLOWISOLATION: nie wskazuje, że pliki wykonywalne są ładowane tak, jakby nie było manifestu, i powoduje odwołanie polecenia EDITBIN do ustawiania IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_ISOLATION bitu w polu opcjonalnego nagłówka DllCharacteristics ./ALLOWISOLATION:NO indicates that executables are loaded as if there were no manifest, and causes EDITBIN Reference to set the IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_ISOLATION bit in the optional header's DllCharacteristics field.

Gdy izolacja jest wyłączona dla pliku wykonywalnego, moduł ładujący systemu Windows nie próbuje znaleźć manifestu aplikacji dla nowo utworzonego procesu.When isolation is disabled for an executable, the Windows loader doesn't try to find an application manifest for the newly created process. Nowy proces nie ma domyślnego kontekstu aktywacji, nawet jeśli istnieje manifest w samym pliku wykonywalnym lub jeśli istnieje manifest o nazwie Executable-Name. exe. manifest.The new process doesn't have a default activation context, even if there is a manifest in the executable itself or if there is a manifest that has the name executable-name.exe.manifest.

Zobacz teżSee also

Opcje polecenia EDITBINEDITBIN Options
/ALLOWISOLATION (odnośnik manifestu)/ALLOWISOLATION (Manifest Lookup)
Dokumentacja plików manifestuManifest Files Reference