Odwołanie do biblioteki LIBLIB Reference

Program Microsoft Library Manager (LIB.exe) tworzy bibliotekę plików obiektów Common Object Format (COFF) i zarządza nią.The Microsoft Library Manager (LIB.exe) creates and manages a library of Common Object File Format (COFF) object files. LIB można także użyć do tworzenia plików eksportu i importowania bibliotek w celu odwoływania się do wyeksportowanych definicji.LIB can also be used to create export files and import libraries to reference exported definitions.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko z poziomu wiersza polecenia programu Visual Studio.You can start this tool only from the Visual Studio command prompt. Nie można uruchomić go z poziomu wiersza polecenia systemu lub Eksploratora plików.You cannot start it from a system command prompt or from File Explorer.

Zobacz teżSee also

Dodatkowe narzędzia do kompilacji MSVCAdditional MSVC Build Tools