/LINKERMEMBER/LINKERMEMBER

/LINKERMEMBER[:{1|2}]

UwagiRemarks

Ta opcja powoduje wyświetlenie symboli publicznych zdefiniowanych w bibliotece.This option displays public symbols defined in a library. Określ 1 argument, aby wyświetlić symbole w kolejności obiektów, wraz z ich przesunięciami.Specify the 1 argument to display symbols in object order, along with their offsets. Określ 2 argument, aby wyświetlić przesunięcia i numery indeksów obiektów, a następnie wyświetlić listę symboli w kolejności alfabetycznej, wraz z indeksem obiektów dla każdego z nich.Specify the 2 argument to display offsets and index numbers of objects, and then list the symbols in alphabetical order, along with the object index for each. Aby uzyskać dane wyjściowe, należy określić/LINKERMEMBER bez argumentu Number.To get both outputs, specify /LINKERMEMBER without the number argument.

Tylko opcja /Headers polecenia DUMPBIN jest dostępna do użycia w przypadku plików utworzonych przy użyciu opcji kompilatora /GL .Only the /HEADERS DUMPBIN option is available for use on files produced with the /GL compiler option.

Zobacz teżSee also

Opcje polecenia DUMPBINDUMPBIN Options