/WL (Włącz diagnostykę w trybie on-line)/WL (Enable One-Line Diagnostics)

Dołącza dodatkowe informacje do błędu lub komunikatu ostrzegawczego.Appends additional information to an error or warning message.

SkładniaSyntax

/WL

UwagiRemarks

Do komunikatów o błędach i ostrzeżeniach kompilatora języka C++ mogą występować dodatkowe informacje, które domyślnie pojawiają się w nowym wierszu.Error and warning messages from the C++ compiler can be followed by additional information that appears, by default, on a new line. Podczas kompilowania z wiersza polecenia dodatkowy wiersz informacji może być dołączany do komunikatu o błędzie lub ostrzeżenie.When you compile from the command line, the additional line of information can be appended to the error or warning message. Może to być pożądane, jeśli przechwytujesz dane wyjściowe kompilacji do pliku dziennika, a następnie przetworzysz ten dziennik w celu znalezienia wszystkich błędów i ostrzeżeń.This might be desirable if you capture your build output to a log file and then process that log to find all errors and warnings. Średnik będzie oddzielał błąd lub komunikat ostrzegawczy od dodatkowego wiersza.A semicolon will separate the error or warning message from the additional line.

Nie wszystkie komunikaty o błędach i ostrzeżeniach zawierają dodatkową linię informacji.Not all error and warning messages have an additional line of information. Poniższy kod generuje błąd, który zawiera dodatkową linię informacji; umożliwia przetestowanie efektu przy użyciu /WL.The following code will generate an error that has an additional line of information; it will let you test the effect when you use /WL.

// compiler_option_WL.cpp
// compile with: /WL
#include <queue>
int main() {
   std::queue<int> q;
   q.fromthecontinuum();   // C2039
}

Aby ustawić tę opcję kompilatora w środowisku programowania Visual StudioTo set this compiler option in the Visual Studio development environment

  1. Otwórz okno dialogowe strony właściwości projektu.Open the project's Property Pages dialog box. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawianie kompilatora C++ i właściwości kompilacji w programie Visual Studio.For details, see Set C++ compiler and build properties in Visual Studio.

  2. Kliknij folder C/C++ .Click the C/C++ folder.

  3. Kliknij stronę właściwości wiersza polecenia .Click the Command Line property page.

  4. Wpisz opcję kompilatora w polu dodatkowe opcje .Type the compiler option in the Additional Options box.

Aby programowo ustawić tę opcję kompilatoraTo set this compiler option programmatically

Zobacz teżSee also

Opcje kompilatora MSVCMSVC Compiler Options
Składnia Command-Line kompilatora MSVCMSVC Compiler Command-Line Syntax