Konwersje przypisańAssignment conversions

W operacjach przypisywania typ przypisanej wartości jest konwertowany na typ zmiennej, która otrzymuje przypisanie.In assignment operations, the type of the value being assigned is converted to the type of the variable that receives the assignment. Język C umożliwia konwersje przez przypisanie między typami całkowitymi i zmiennoprzecinkowymi, nawet jeśli informacje zostaną utracone podczas konwersji.C allows conversions by assignment between integral and floating types, even if information is lost in the conversion. Używana metoda konwersji zależy od typów należących do przypisania, zgodnie z opisem w zwykłych konwersje arytmetyczne i w następujących sekcjach:The conversion method used depends on the types involved in the assignment, as described in Usual Arithmetic Conversions and in the following sections:

Kwalifikatory typu nie wpływają na dopuszczanie konwersji, chociaż const nie można użyć wartości l po lewej stronie przypisania.Type qualifiers do not affect the allowability of the conversion although a const l-value cannot be used on the left side of the assignment.

Zobacz teżSee also

Konwersje typówType conversions