__uncaught_exception__uncaught_exception

Wskazuje, czy zgłoszono co najmniej jeden wyjątek, ale nie został jeszcze obsłużony przez odpowiedni blok catch instrukcji try-catch .Indicates whether one or more exceptions have been thrown, but have not yet been handled by the corresponding catch block of a try-catch statement.

SkładniaSyntax

bool __uncaught_exception(
   );

Wartość zwracanaReturn Value

wartość true od momentu, gdy wyjątek jest zgłaszany w bloku try do momentu zainicjowania pasującego bloku catch ; w przeciwnym razie false.true from the time an exception is thrown in a try block until the matching catch block is initialized; otherwise, false.

UwagiRemarks

WymaganiaRequirements

ProceduraRoutine Wymagany nagłówekRequired header
__uncaught_exception__uncaught_exception eh. heh.h

Zobacz takżeSee also

Instrukcje try, throw i catch (C++)try, throw, and catch Statements (C++)