ungetchungetch

Nazwa funkcji specyficznej dla firmy Microsoft ungetch jest przestarzałym aliasem funkcji _ungetch .The Microsoft-specific function name ungetch is a deprecated alias for the _ungetch function. Domyślnie generuje Ostrzeżenie kompilatora (poziom 3) C4996.By default, it generates Compiler warning (level 3) C4996. Nazwa jest przestarzała, ponieważ nie jest zgodna z regułami standard C dla nazw specyficznych dla implementacji.The name is deprecated because it doesn't follow the Standard C rules for implementation-specific names. Jednak funkcja jest nadal obsługiwana.However, the function is still supported.

Zalecamy używanie _ungetch .We recommend you use _ungetch instead. Możesz również nadal używać tej nazwy funkcji i wyłączyć ostrzeżenie.Or, you can continue to use this function name, and disable the warning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie nazw funkcji Warning i POSIX.For more information, see Turn off the warning and POSIX function names.

Ważne

Tego interfejsu API nie można używać w aplikacjach, które są wykonywane w środowisko wykonawcze systemu Windows.This API cannot be used in applications that execute in the Windows Runtime. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz funkcje CRT nieobsługiwane w aplikacjach platforma uniwersalna systemu Windows.For more information, see CRT functions not supported in Universal Windows Platform apps.