C28278C28278

Ostrzeżenie C28278: nazwa funkcji pojawia się bez prototypu w zakresie.warning C28278: Function name appears with no prototype in scope.

To ostrzeżenie zwykle wskazuje, że __deref jest to konieczne do zastosowania __return adnotacji do zwracanej wartości.This warning typically indicates that a __deref is needed to apply the __return annotation to the value returned.

Narzędzie analizy kodu raportuje to ostrzeżenie, gdy wywoływana jest funkcja bez deklaracji, a analiza, którą można wykonać, jest ograniczona, ponieważ deklaracja zawiera ważne informacje.The Code Analysis tool reports this warning when a function without a declaration was called, and the analysis that can be performed is limited because the declaration contains important information.

Język C zezwala (ale odradza) użycie funkcji, dla której nie zadeklarowano prototypu.The C language permits (but discourages) the use of a function for which no prototype has been declared. Definicja funkcji lub deklaracja funkcji (prototype) powinna być wyświetlana przed pierwszym użyciem funkcji.A function definition or a function declaration (prototype) should appear before the first use of the function. To ostrzeżenie wskazuje, że funkcja bez deklaracji została wywołana, a analiza, którą można wykonać, jest ograniczona, ponieważ deklaracja zawiera ważne informacje.This warning indicates that a function without a declaration was called, and the analysis that can be performed is limited because declaration contains important information. Jeśli deklaracja funkcji miała zawierać adnotacje, deklaracja funkcji jest jeszcze bardziej użyteczna dla narzędzia do analizy kodu.If the function declaration were to contain annotations, the function declaration is even more useful to the Code Analysis tool.