Korzystanie z adnotacji SAL w celu redukowanie defektów kodu C/C++Using SAL Annotations to Reduce C/C++ Code Defects

SAL to język adnotacji kodu źródłowego firmy Microsoft.SAL is the Microsoft source code annotation language. Przy użyciu adnotacji kodu źródłowego można wykonać zamiar za kodem jawnym.By using source code annotations, you can make the intent behind your code explicit. Te adnotacje umożliwiają również automatyczne analizowanie kodu przy użyciu narzędzi analitycznych statycznych, co znacznie mniej fałszywie dodatnich i fałszywych wartości ujemnych.These annotations also enable automated static analysis tools to analyze your code more accurately, with significantly fewer false positives and false negatives.

Artykuły w tej sekcji dokumentacji omawiają aspekty SAL, zawierają odwołania do składni SAL i dają przykłady użycia.The articles in this section of the documentation discuss aspects of SAL, provide reference for SAL syntax, and give examples of its use.

Zobacz teżSee Also

Adnotacje SAL 2,0 dla sterowników systemu WindowsSAL 2.0 Annotations for Windows Drivers