__m128d__m128d

Specyficzne dla firmy MicrosoftMicrosoft Specific

__m128d Typ danych, który służy z wewnętrznymi instrukcjami Streaming SIMD Extensions 2, jest zdefiniowany w <emmintrin.h> .The __m128d data type, for use with the Streaming SIMD Extensions 2 instructions intrinsics, is defined in <emmintrin.h>.

// data_types__m128d.cpp
#include <emmintrin.h>
int main() {
   __m128d x;
}

UwagiRemarks

Nie należy uzyskiwać dostępu do __m128d pól bezpośrednio.You should not access the __m128d fields directly. Można jednak wyświetlić te typy w debugerze.You can, however, see these types in the debugger. Zmienna typu jest __m128 mapowana na rejestry XMM [0-7].A variable of type __m128 maps to the XMM[0-7] registers.

Zmienne typu _m128d są automatycznie wyrównane na granicach 16-bajtowych.Variables of type _m128d are automatically aligned on 16-byte boundaries.

__m128d Typ danych nie jest obsługiwany w procesorach ARM.The __m128d data type is not supported on ARM processors.

ZAKOŃCZENIE określonych przez firmę MicrosoftEND Microsoft Specific

Zobacz teżSee also

Słowa kluczoweKeywords
Typy wbudowaneBuilt-in types
Zakresy typów danychData Type Ranges