Korzystanie z widoku rekordu (dostęp do danych MFC)Using a Record View (MFC Data Access)

W tym temacie wyjaśniono, jak często można dostosować domyślny kod dla widoków rekordów, które kreator zapisuje dla Ciebie.This topic explains how you might commonly customize the default code for record views that the wizard writes for you. Zazwyczaj chcesz ograniczyć wybór rekordu z filtrem lub parametrami, co może posortować rekordy, Dostosuj instrukcję języka SQL.Typically, you want to constrain the record selection with a filter or parameters, perhaps sort the records, customize the SQL statement.

Użycie CRecordView jest znacznie takie samo jak przy użyciu CFormView.Using CRecordView is much the same as using CFormView. Podstawowym podejściem jest użycie widoku rekordu do wyświetlania i może aktualizować rekordy pojedynczego zestawu rekordów.The basic approach is to use the record view to display and perhaps update the records of a single recordset. Poza tym, możesz chcieć użyć innych zestawów rekordów, jak to opisano w widokach rekordów: wypełnianie pola listy z drugiego zestawu rekordów.Beyond that, you might want to use other recordsets as well, as discussed in Record Views: Filling a List Box from a Second Recordset.

Zobacz teżSee also

Widoki rekordów (dostęp do danych MFC)Record Views (MFC Data Access)
Lista sterowników ODBCODBC Driver List