Programowanie .NET w języku C++/interfejsie wiersza polecenia

Domyślnie projekty CLR utworzone przy użyciu Visual Studio 2015 .NET Framework 4.5.2. Podczas tworzenia nowego projektu można .NET Framework 4.6. W oknie Project okna dialogowego Zmień platformę docelową na liście rozwijanej w górnej części okna dialogowego. Aby zmienić platformę docelową dla istniejącego projektu, zamknij projekt, edytuj plik projektu (.vcxproj) i zmień wartość wersji struktury docelowej na 4.6. Zmiany zostaną wprowadzone przy następnym otwarciu projektu.

W Visual Studio 2017 r. domyślnym .NET Framework docelowym jest 4.6.1. Selektor wersji struktury znajduje się w dolnej części okna dialogowego Project.

Instalowanie obsługi języka C++/interfejsu wiersza polecenia w programie Visual Studio 2017

Sam język C++/interfejs wiersza polecenia nie jest instalowany domyślnie podczas instalowania Visual Studio C++. Aby zainstalować składnik po Visual Studio, otwórz okno Instalator programu Visual Studio, wybierając menu Start Windows i wyszukując instalatora programu Visual Studio. Wybierz przycisk Modyfikuj obok zainstalowanej wersji Visual Studio. Wybierz kartę Poszczególne składniki. Przewiń w dół do sekcji Kompilatory, narzędzia kompilacji i środowiska uruchomieniowe , a następnie wybierz pozycję Obsługa języka C++/interfejsu wiersza polecenia. Wybierz pozycję Modyfikuj, aby pobrać niezbędne pliki i zaktualizować Visual Studio.

W Visual Studio 2019 r. domyślną platformą docelową dla projektów .NET Core jest 5.0. W przypadku projektów .NET Framework wartość domyślna to 4.7.2. Selektor .NET Framework wersji znajduje się na stronie Konfigurowanie nowego projektu w oknie dialogowym Tworzenie nowego projektu.

Instalowanie obsługi języka C++/interfejsu wiersza polecenia w Visual Studio 2019 r.

Sam język C++/interfejs wiersza polecenia nie jest instalowany domyślnie podczas instalowania Visual Studio C++. Aby zainstalować składnik po Visual Studio, otwórz okno Instalator programu Visual Studio, wybierając menu Start Windows i wyszukując instalatora programu Visual Studio. Wybierz przycisk Modyfikuj obok zainstalowanej wersji Visual Studio. Wybierz kartę Poszczególne składniki. Przewiń w dół do sekcji Kompilatory, narzędzia kompilacji i środowiska uruchomieniowe, a następnie wybierz pozycję Obsługa języka C++/interfejsu wiersza polecenia dla narzędzi kompilacji w wersji 142 (najnowsza wersja). Wybierz pozycję Modyfikuj, aby pobrać niezbędne pliki i zaktualizować Visual Studio.

W Visual Studio 2022 r. domyślną platformą docelową dla projektów .NET Core jest 6.0. W przypadku projektów .NET Framework wartość domyślna to 4.7.2. Selektor .NET Framework wersji znajduje się na stronie Konfigurowanie nowego projektu w oknie dialogowym Tworzenie nowego projektu.

Instalowanie obsługi języka C++/interfejsu wiersza polecenia w Visual Studio 2022 r.

Sam język C++/interfejs wiersza polecenia nie jest instalowany domyślnie podczas instalowania Visual Studio C++. Aby zainstalować składnik po Visual Studio, otwórz okno Instalator programu Visual Studio, wybierając menu Start Windows i wyszukując instalatora programu Visual Studio. Wybierz przycisk Modyfikuj obok zainstalowanej wersji Visual Studio. Wybierz kartę Poszczególne składniki. Przewiń w dół do sekcji Kompilatory, narzędzia kompilacji i środowiska uruchomieniowe, a następnie wybierz pozycję Obsługa języka C++/interfejsu wiersza polecenia dla narzędzi kompilacji w wersji 143 (najnowsza wersja). Wybierz pozycję Modyfikuj, aby pobrać niezbędne pliki i zaktualizować Visual Studio.

W tej sekcji

Zadania C++/CLI

Współdziałanie natywne i .NET

Czysty i weryfikowalny kod (C++/CLI)

Wyrażenia regularne (C++/CLI)

Obsługa plików i we/wy (C++/CLI)

Operacje graficzne (C++/CLI)

Windows operacji (C++/CLI)

Dostęp do danych przy użyciu ADO.NET (C++/CLI)

Współdziałanie z innymi językami .NET (C++/CLI)

Serializacja (C++/CLI)

Typy zarządzane (C++/CLI)

Odbicie (C++/CLI)

Zestawy o silnej nazwie (podpisywanie zestawów) (C++/CLI)

Klasa debugowania (C++/CLI)

Dokumentacja biblioteki STL/CLR

Biblioteka obsługi języka C++

Wyjątki w języku C++/CLI

Konwersja boxing (C++/CLI)

Zobacz też

Współdziałanie natywne i .NET