Porady: używanie funkcji gcnew do tworzenia typów wartości i korzystanie z niejawnej konwersji boxingHow to: Use gcnew to Create Value Types and Use Implicit Boxing

Użycie gcnew w typie wartości spowoduje utworzenie opakowanego typu wartościowego, który można następnie umieścić na zarządzanej stercie ze stertą.Using gcnew on a value type will create a boxed value type, which can then be placed on the managed, garbage-collected heap.

PrzykładExample

// vcmcppv2_explicit_boxing4.cpp
// compile with: /clr
public value class V {
public:
  int m_i;
  V(int i) : m_i(i) {}
};

public ref struct TC {
  void do_test(V^ v) {
   if (v != nullptr)
     ;
   else
     ;
  }
};

int main() {
  V^ v = gcnew V(42);
  TC^ tc = gcnew TC;
  tc->do_test(v);
}

Zobacz takżeSee also

BoxingBoxing